Zpět na úvodní stránku

Přehled článků autora

 • Andrej Hadik

  📕27.672 🕔16.06.2009

  Rovnako ako ostatné krajiny habsburskej monarchie, aj Slovensko mohlo rakúskym Habsburgovcom ponúknuť mnoho talentov z oblasti vojenstva.

  Zobrazit celý článek
 • České národné hnutie a československé vzťahy po rakúsko – uhorskom vyrovnaní

  📕23.455 🕔08.06.2010

  Práca sa zaoberá vývojom vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi po rakúsko - uhorskom vyrovnaní ako aj porovnaním podmienok pre rozvoj oboch národných hnutí v Predlitavsku i Zalitavsku.

  Zobrazit celý článek
 • Dekolonizácia juhovýchodnej Ázie

  📕29.431 🕔30.04.2009

  Po druhej svetovej vojne sa Áziou prehnala vlna nacionalizmu, v dôsledku čoho mnoho národov vyhlásilo svoju nezávislosť na koloniálnych mocnostiach. Povojnový rast nacionalizmu a rýchla dekolonizácia boli výsledkom pôsobenia niekoľkých faktorov. Samotná druhá svetová vojna znamenala pre koloniálne mocnosti obrovské vyčerpanie, ktoré znamenalo stratu kontroly nad kolóniami. Ďalším faktorom bol vznik domácej inteligencie, ktorá študovala na západných univerzitách a požadovala demokraciu, samosprávu a nárok na sebaurčenie. V niektorých prípadoch sa koloniálne národy podieľali ako spojenci vo vojne a prispeli k víťazstvu slobody – a tú chceli po vojne tiež pre seba.

  Ďalším prvkom, ktorý sa prejavil v Ázii, bol podiel Japonska na zániku európskych kolónií. Na jednej strane Japonsko stratilo svoje vlastné kolónie a na strane druhej presadzovalo a povzbudzovalo národné hnutia, ktoré boli proti obnoveniu európskej nadvlády po vojne. Británia reagovala pohotovejšie než Francúzsko a Holandsko na silu hnutí za nezávislosť a zahájila proces dekolonizácie. Nemôžeme však zabudnúť na tlak USA a ich príklad, keď v roku 1946 poskytli nezávislosť jednej zo svojich kolónií, Filipínam. Niektoré mocnosti sa však týmto hnutiam rozhodli vzdorovať. Vojny, ktoré viedli Francúzsko a Holandsko za obnovenie kontroly nad svojimi kolóniami v juhovýchodnej Ázii, len potvrdili túto skutočnosť.

  Zobrazit celý článek
 • Diplomatické aktivity počas vojny o španielske dedičstvo

  📕25.715 🕔25.12.2009

  Na konci 17. storočia sa do pozornosti európskych panovníkov dostávala otázka nástupnictva po bezdetnom Karolovi II. Zabratie španielskeho dedičstva by totiž viedlo k narušeniu rovnováhy na európskom kontinente...

  Zobrazit celý článek
 • Doba palácových prevratov v Rusku v 18. storočí

  📕26.956 🕔28.06.2008

  Staré zvyklosti a poriadky následníctva boli smrťou cároviča Alexeja rozbité. Tradičné následnícke práva boli tiež porušené Petrovým nariadením, ktorým si vyhradzoval právo sám menovať svojho nástupcu. A tak sa samoderžavie stalo obeťou síl, ktoré samo vytvorilo. Po celých 37 rokov po smrti Petra I. rozhodovala o cároch garda, teda tie politické sily, ktoré dokázali gardu získať na svoju stranu.

  Zobrazit celý článek
 • Dobytie Sibíri

  📕37.830 🕔28.06.2008

  Do konca vlády Ivana Hrozného spadá ešte jedna významná udalosť – výpad kozáckeho atamana Jermaka Timofejeviča za Kamenný pás, za Ural. Jermakovi kozáci neboli prvými Rusmi, ktorí prenikli na Sibír. Vieme, že moc novgorodskej republiky siahala v 13. st. až do oblasti severného Uralu. Po páde Novgorodu sa jeho rozsiahleho územia zmocnil moskovský knieža.

  Zobrazit celý článek
 • Ivan IV. Hrozný - Vrah a kresťan na tróne

  📕43.165 🕔28.06.2008

  Veľké bojarské a kniežacie rody boli v 14. a 15. st. oporami a zároveň i odporcami moskovskej dynastie. Moc veľkého moskovského kniežaťa ich chránila pred pustošivými miestnymi vojnami i nájazdmi kočovníkov, ale zároveň sa usilovali i o spoluúčasť na tejto moci. V tomto nejednoznačnom vzťahu bojarov k panovníkovi zreteľne prevážil po smrti Vasilija III. (1533) rešpekt k autorite trónu. Postavili sa za jeho vtedy trojročného syna Ivana a ani po smrti jeho matky Jeleny Glinskej (bola r. 1538 otrávená) ho neopustili. Vládli v jeho mene, obohacovali sa, ale právo neplnoletého panovníka nedovolili spochybniť. Obaja strýcovia malého Ivana - Jurij a Andrej, bratia Vasilija III. - skončili v hladomorni. Táto vernosť bojarov malému Ivanovi bola predovšetkým dielom ich egoizmu, ktorý velil podporovať vládcu, ktorý sám panovať nemohol. Tým sa mocným rodom otvárala cesta k ničím neobmedzenej oligarchickej vláde.

  Zobrazit celý článek
 • Jakobínske hnutie v Uhorsku

  📕28.202 🕔17.10.2008

  Z politického a ideového hľadiska jakobínske hnutie znamená vyvrcholenie spoločenského boja, ktorý vzplanul vplyvom VFR, avšak toto hnutie vedelo podchytiť len najužšie spoločenské vrstvy, a to nielen preto, že vo svojom radikalizme zašlo najďalej, ale aj preto, že vzniklo vtedy, keď sa hnutie strednej šľachty už skončilo, ba práve jednou z podmienok vzniku republikánskeho hnutia bolo stroskotanie hnutia strednej šľachty a jej kompromis s kráľom.

  Zobrazit celý článek
 • Ján Bernard Štefan Pálfi

  📕18.007 🕔16.06.2009

  Rovnako ako ostatné krajiny habsburskej monarchie, aj Slovensko mohlo rakúskym Habsburgovcom ponúknuť mnoho talentov z oblasti vojenstva.

  Zobrazit celý článek
 • Juraj Šucha

  📕20.561 🕔16.06.2009

  Rovnako ako ostatné krajiny habsburskej monarchie, aj Slovensko mohlo rakúskym Habsburgovcom ponúknuť mnoho talentov z oblasti vojenstva.

  Zobrazit celý článek
 • Kozáci a pripojenie Ukrajiny

  📕45.391 🕔28.06.2008

  Oblasť Ukrajiny bola územím, o ktoré sa po mnohé roky viedli spory medzi Ruskom a Poľskom. V tomto boji by sa dalo hovoriť o starom známom - Kde sa dvaja bijú, tretí vyhráva. Kozáci, ktorí sa chceli vymaniť spod poľskej moci a získať tak nezávislosť, sa nakoniec dostali pod ruskú nadvládu.

  Zobrazit celý článek
 • Maďarizácia

  📕40.003 🕔03.02.2009

  V systéme dualizmu, ktorý vznikol v dôsledku ústupu centrálnej politickej moci maďarskému bojovnému nacionalizmu, sa naplno rozbehol proces započatý na konci 18. storočia, a to proces systematického pomaďarčovania jednotlivých štátnych i cirkevných orgánov a inštitúcií. Prenikal do všetkých sfér života, čo malo negatívny dopad na nemaďarské národnosti žijúce v Uhorsku.

  Zobrazit celý článek
 • Maršal Bernadotte (1.časť) - Služba v armáde

  📕29.471 🕔04.06.2008

  Veľká francúzska revolúcia priniesla svetu nielen obraz boja ľudu proti nenávidenému režimu, ale aj množstvo hrdinov a osobností, pre ktorých sa stala odrazovým mostíkom ku sláve. Grande Armée sa stala akýmsi „semeniskom“ týchto rodiacich sa hrdinov, ktorí udatne bojovali za svoje ideály. Ak sa im naozaj darilo, rýchlo stúpali vojenskou hierarchiou a s postupným zväčšovaním svojho majetku ich ideály neskôr vymenila túžba po moci. Niektorí začali snovať vlastné plány, sledovať svoje ciele a pôsobenie v armáde už nevykonávali s takou horlivosťou ako za revolúcie. Veľmi kontroverznou osobnosťou z radu Napoleonových maršalov bol Jean-Baptiste Jules Bernadotte.

  Zobrazit celý článek
 • Maršal Bernadotte (2.časť) - Karol XIV. Johan

  📕30.449 🕔04.06.2008

  Po tom, ako získal postavenie človeka z rodiny Bonapartovcov, mu sebavedomie stúplo. Aj napriek zaváhaniam vo Veľkej armáde a priazni Napoleona ho švédske stavy priviedli ku kráľovskej korune a neskôr sa k človeku, ktorý mu umožnil ďalej rozvíjať svoju životnú kariéru, otočil chrbtom.

  Zobrazit celý článek
 • Nástup na trón a obdobie vlády Kataríny II.

  📕50.899 🕔28.06.2008

  Po smrti Petra I. Veľkého si Rusko na čas oddýchlo od výbojných vojen, ktoré vystriedalo intermezzo v podobe palácových prevratov, no nástupom Kataríny II. na trón bolo toto obrovské impérium opäť zatiahnuté do kolotoča európskych výbojných vojen. Taktiež bola jej vláda charakterizovaná ako osvietenský absolutizmus, no do praxi sa osvietenské prvky za jej vlády nedostali.

  Zobrazit celý článek
 • Obliehanie Bratislavy Napoleonom

  📕33.204 🕔16.06.2009

  Jedinou významnejšou bojovou operáciou na našom území v danom období boli boje o bratislavské predmostie, ktoré sa odohrali v epoche napoleonských vojen.

  Zobrazit celý článek
 • Ohlas Veľkej francúzskej revolúcie v Uhorsku a na Slovensku

  📕27.343 🕔17.10.2008

  Duchovný život takmer celej Európy od polovice 18. storočia ovplyvnila veľmi výrazne - po scholastike, humanizme a reformácii - nová ideologická vlna - osvietenstvo, ktoré vytváralo trhliny v celistvosti feudalizmu a stávalo sa svetonázorom vyspelej, pokrokovej, radikálnej a revolučnej spoločnosti. Osvietenskí vzdelanci mali leví podiel na ideových prípravách Veľkej francúzskej revolúcie (VFR).

  Zobrazit celý článek
 • Pavol Kray, barón Krajovský a Topoľský

  📕17.180 🕔16.06.2009

  Rovnako ako ostatné krajiny habsburskej monarchie, aj Slovensko mohlo rakúskym Habsburgovcom ponúknuť mnoho talentov z oblasti vojenstva.

  Zobrazit celý článek
 • Peter I. Veľký - Vnútropolitické reformy

  📕45.260 🕔28.06.2008

  Vláda druhého Romanovca na cárskom tróne, Alexeja Michajloviča (1645 - 1676), bola niektorými historikmi charakterizovaná ako obdobie doznievajúceho ruského stredoveku. Pod povrchom tohto navonok pomalého života veľkej východnej ríše sa však odohrávali zmeny, ktoré predznamenávali nástup novej doby. Do tohto rozporného prostredia, v ktorom sa už ohlasovali príznaky potrebných reforiem, sa 30. mája roku 7180 „od stvorenia sveta“ (1672) narodil cárovič Peter, v poradí štrnáste dieťa cára Alexeja. Z piatich cárskych synov prežili svojho otca len traja (Fjodor a Ivan z prvého, Peter z druhého manželstva).

  Zobrazit celý článek
 • Peter I. Veľký - Zahraničná politika

  📕29.716 🕔28.06.2008

  Vláda druhého Romanovca na cárskom tróne, Alexeja Michajloviča (1645 - 1676), bola niektorými historikmi charakterizovaná ako obdobie doznievajúceho ruského stredoveku. Pod povrchom tohto navonok pomalého života veľkej východnej ríše sa však odohrávali zmeny, ktoré predznamenávali nástup novej doby. Do tohto rozporného prostredia, v ktorom sa už ohlasovali príznaky potrebných reforiem, sa 30. mája roku 7180 od stvorenia sveta (1672) narodil cárovič Peter, v poradí štrnáste dieťa cára Alexeja. Z piatich cárskych synov prežili svojho otca len traja (Fjodor a Ivan z prvého, Peter z druhého manželstva).

  Zobrazit celý článek
 • Posádky a kasárne na Slovensku v rokoch 1848 - 1914

  📕32.453 🕔17.06.2009

  Na výstavbu kasární v 19. storočí malo najväčší podiel zavedenie všeobecnej vojenskej povinnosti, a s tým súvisiaca potreba ubytovávania a výcviku masovej armády. V posledných desaťročiach 19. storočia nastal prudký vzrast výstavby kasární nového typu, ktoré v oveľa väčšej miere vyhovovali moderným požiadavkám.

  Zobrazit celý článek
 • Posledná anjuovská kráľovná Mária Uhorská (1371 - 1395)

  📕26.646 🕔04.06.2008

  Životný príbeh uhorskej kráľovnej Márie patrí k najsmutnejším a najtragickejším v histórii dynastie Anjuovcov. Osud jej doprial len 24 rokov života. Do dejín Uhorska vstúpila ako prvá žena, ktorá zasadla na trón svätého Štefana. Aj keď dosiahla vrchol feudálnej pyramídy, vládli namiesto nej iní. Vďaka nim sa stala súčasťou reťazca krvavých drám, ktoré značnou prispeli k vážnosti a zádumčivosti jej povahy.

  Zobrazit celý článek
 • Rakúsko - maďarské štátoprávne vyrovnanie

  📕31.270 🕔21.01.2009

  Cieľom tejto práce je objasniť okolnosti rakúsko - maďarského vyrovnania ako aj podstatu štátneho a vládneho systému po roku 1867, ktorý dal uhorskej vláde obrovské právomoci, čím sa začali formovať podmienky pre nástup novej etapy národnostného útlaku v našich dejinách - maďarizácie.

  Zobrazit celý článek
 • Rusko od smrti Ivana IV. po prvého Romanovca

  📕29.082 🕔28.06.2008

  Slovo cára bolo nezrušiteľným zákonom. Novým panovníkom sa vtedy stal neduživý 28 - ročný Fjodor, ktorého pravé miesto bolo skôr v kláštornej cele či v kostole, než na tróne. Násilnícky otec zlomil jeho - ináč pri Fjodorovom matnom intelekte nie príliš pevnú - vôľu tak dokonale, že sa už nikdy, ani ako cár, nestal úplne svojprávnym človekom.

  Zobrazit celý článek
 • Rusko pod tatárskou nadvládou

  📕39.871 🕔28.06.2008

  V tejto práci podávam obraz dejín Ruska od porážky ruských vojsk pri Kalke, ktorou sa Rusi na viac ako 2 storočia dostali pod mongolskú nadvládu, a ktorej Rusko vo forme rozdrobených štátikov nedokázalo čeliť. Opäť je nutné poukázať na platnosť motta Virtus Unita Fortior, teda v Jednote je sila, a až postupné zjednocovanie ruských území viedlo ku konečnému vymaneniu sa spod jarma Zlatej Hordy.

  Zobrazit celý článek
 • Šľachta na Slovensku v ranom novoveku

  📕47.237 🕔28.06.2008

  V tejto práci analyzujem postavenie, úpadok i rast majetkov a boj za zachovanie svojich privilégií vyššej šľachty, ako i snahy o presadenie sa strednej i nižšej šľachty na území Slovenska v 16. až 18 storočí.

  Zobrazit celý článek
 • Slovanské hradiská na východnom Slovensku (1.časť) - Šarišské Sokolovce

  📕28.206 🕔04.06.2008

  Zámerom tejto práce je čitateľovi bližšie priblížiť  doterajší výskum významných slovanských hradísk, ktoré zaujali popredné miesto v rámci slovanských sídliskových lokalít východného Slovenska, pričom osobitná pozornosť bola venovaná okrem nálezového fondu aj konštrukcii fortifikačných prvkov a vnútornému členeniu.

  Zobrazit celý článek
 • Slovanské hradiská na východnom Slovensku (2.časť) - Kusín

  📕27.178 🕔04.06.2008

  Zámerom tejto práce je čitateľovi bližšie priblížiť doterajší výskum významných slovanských hradísk, ktoré zaujali popredné miesto v rámci slovanských sídliskových lokalít východného Slovenska, pričom osobitná pozornosť bola venovaná okrem nálezového fondu aj konštrukcii fortifikačných prvkov a vnútornému členeniu.

  Zobrazit celý článek
 • Slovanské hradiská na východnom Slovensku (3.časť) - Brekov

  📕26.250 🕔04.06.2008

  Zámerom tejto práce je čitateľovi bližšie priblížiť doterajší výskum významných slovanských hradísk, ktoré zaujali popredné miesto v rámci slovanských sídliskových lokalít východného Slovenska, pričom osobitná pozornosť bola venovaná okrem nálezového fondu aj konštrukcii fortifikačných prvkov a vnútornému členeniu.

  Zobrazit celý článek
 • Štefan František – barón Dessewffy de Csernek et Tarkeö

  📕20.504 🕔16.06.2009

  Rovnako ako ostatné krajiny habsburskej monarchie, aj Slovensko mohlo rakúskym Habsburgovcom ponúknuť mnoho talentov z oblasti vojenstva.

  Zobrazit celý článek
 • Vojenská správa na území Slovenska v rokoch 1200 - 1400

  📕26.650 🕔28.11.2008

  Táto práca sa zaoberá vojenskou správou na území Slovenska v rokoch 1200 - 1400, kedy bolo toto územie súčasťou stredovekého uhorského štátu.

  Zobrazit celý článek
 • Vojenská správa na území Slovenska v rokoch 1400 - 1526

  📕24.731 🕔28.11.2008

  Táto práca je pokračovaním predošlého obdobia, kedy vo vojenskej správe na našom území došlo k významným zmenám najmä vo zvolávaní krajinskej hotovosti.

  Zobrazit celý článek
 • Vojenská správa na území Slovenska v rokoch 1526 – 1848

  📕27.082 🕔28.11.2008

  Táto práca odzrkadľuje vývin a zmeny vo vojenskej správe na našom území od vpádu Turkov do revolučných udalostí.

  Zobrazit celý článek
 • Vojenské aspekty letnej dobrovoľníckej výpravy

  📕21.543 🕔27.11.2008

  Naplnili sa deje, ktoré na Slovanskom zjazde Hurban vyjadril takto: „Ak nám dajú Maďari, čo sa patrí, nemožno... proti ním vystúpiť s mečom. Keď povolia Srbom, čo chcú, takisto nevytiahnu meč. Lebo by upadli do hanby pred celým svetom. Ak Maďari nedajú, potom, pravdaže, boj.

  Zobrazit celý článek
 • Vojenské aspekty septembrovej dobrovoľníckej výpravy

  📕24.539 🕔27.11.2008

  Revolučné hnutie, ktoré v rokoch 1848 - 1849 prehrmelo Európou, bolo prejavom vrcholiacej krízy existujúceho politického a sociálneho systému, medzníkom na ceste prechodu od feudalizmu ku kapitalizmu, hlbokým zásahom do procesu buržoáznej premeny väčšiny štátov na európskom kontinente.

  V revolúciách tohto obdobia v mnohých krajinách hlavnú úlohu hrali, nevynímajúc Uhorsko, nevyriešené otázky národnostnej povahy, snaha o získanie národnej rovnoprávnosti, svojbytnosti, štátnej nezávislosti a slobodnejšieho národného života vo všetkých jeho sférach. Národ sa stával jedným z najvýznamnejších atribútov doby, pričom ľudové masy sa pokúsili samy presadiť svoje požiadavky využitím revolučných, predovšetkým ozbrojených prostriedkov. Očakával sa nástup novej doby. V tomto zmysle bola revolúcia rokov 1848 - 1849 skutočnou „jarou národov“.

  Zobrazit celý článek
 • Vojenské aspekty zimnej dobrovoľníckej výpravy

  📕22.983 🕔27.11.2008

  Slovenská spoločnosť vstupovala do revolučných dianí v značne nerozvinutej podobe. Za stavu, keď sa slovenská šľachta odnárodnila, hlavným reprezentantom národného pohybu sa stala slovenská inteligencia. Marcové revolučné dianie silne zapôsobilo aj na Slovensku a Slováci vítali „jar národov“ plný nádejí a očakávaní. Vrcholom ich snáh a požiadaviek sa stali mikulášske Žiadosti slovenského národa, na ktoré však peštianska vláda odpovedala prenasledovaním pôvodcov mikulášskeho zhromaždenia a vydaním zatykača na J. M. Hurbana, M. M. Hodžu a Ľ. Štúra. Alternatíva možnej dohody s uhorskou vládou sa dostávala na slepú koľaj.

  Zobrazit celý článek
 • Vojenstvo a výzbroj na Veľkej Morave

  📕35.864 🕔04.06.2008

  Uvedená práca stručne približuje situáciu tej doby v strednej Európe, no jej zámerom je charakteristika vojenskej organizácie veľkomoravského vojska, t. j. pevnostných zariadení a skladby vojsk na našom území, rovnako ako výstroje a výzbroje, či stratégie, taktiky a spôsobu vedenia boja.

  Zobrazit celý článek