Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 1.1.2023 : 28.009,- Kč
♡ Chci přispět

kapa

Radim Kapavík

avatar
Datum registrace :
Naposledy aktivní :

Počet příspěvků celkem : 3.405
Z toho faktografických příspěvků : 455
Vyhledat příspěvky autora


Osobní fotogalerie

Články

 • 1. punská válka I

  Když se pod římskou nadvládu dostal celý Apeninský poloostrov, protnuly se sféry zájmů Říma a Kartága, které opanovalo prakticky celé západní Středomoří a přilehlá pobřeží. Mocenský boj těchto dvou starověkých státních celků trval přes sto let, během nichž došlo ke třem válkám zvaným punské. Příběh první z nich začíná u Mamertinů, poněkud zvláštní skupiny obyvatel Sicílie, kteří neměli s Římem ani Kartágem nic společného - až na to, že zatáhli tyto velmoci do vzájemné vleklé války.

  51.397
 • 1. punská válka II

  Boje na Sicílii (264 př.n.l. - 261 př.n.l.)

  24.972
 • 1. punská válka III

  Válka na moři (260 př.n.l. - 257 př.n.l.)

  21.369
 • 1. punská válka IV

  Boje v Africe (256 př.n.l. - 255 př.n.l.)

  21.623
 • 1. punská válka V

  Boje na Sicílii (254 př.n.l. - 249 př.n.l.)

  19.901
 • 1. punská válka VI

  Poslední fáze bojů (248 př.n.l. - 241 př.n.l.)

  19.651
 • 1. punská válka VII

  Důsledky války, závěr.

  18.439
 • 11.11.2011 - Olomouc - Pietní akt na vojenském hřbitově Černovír a mezinárodní konference na téma válečných hrobů

  Pozvánka na akci sdružení Signum belli 1914

  6.255
 • Anthony Robert Eden

  Ministr britského válečného kabinetu za WWII a poté i ministerský předseda.

  7.945
 • Appius Claudius Caudex

  konsul Appius Claudius Caudex. O životě tohoto muže se podobně jako o mnoha jeho součastnících ví jen tolik, co souviselo s jeho zapojením do první punské války, jež je v pramenech relativně obšírně popsána.

  7.143
 • Austerlitz 2005

  krátká reportáž k rekonstrukci bitvy u Slavkova při příležitosti dvoustého výročí bitvy tří císařů.

  20.982
 • Bitva u Visu 20. 7. 1866

  Ve válce 1866 proti sobě stálo Rakousko a jeho němečtí spojenci na straně jedné a Prusko a jeho němečtí spojenci společně s Itálií na straně druhé. Ačkoliv k rozhodujícímu střetu došlo na severním válčišti, u Hradce Králové, námořní střetnutí, ke kterému došlo u ostrova Lissa (dnes Vis) na jižním válčišti mělo pro rakousko-italské vztahy větší význam než bitva u Hradce Králové.

  26.381
 • Bratři Mašínové - fakta

  Krátké shrnutí fakt o kontroverznějších činech bratří Mašínů během jejich odbojové činnosti proti komunistickému režimu v první polovině padesátých let.

  188.983
 • Chamberlein k národu 3.9.1939

  23.104
 • Chamberlein k národu po anšlusu Rakouska 24.3.1938

  Nyní se obrátím k situaci, kterou jsme dnes odpoledne obzvláště zaujatí. Vláda Jeho Veličenstva vyjádřila stanovisko, že nedávné dění v Rakousku vytvořilo novou situaci, a považujeme za správné vyhlásit závěry, ke kterým nás úvahy o těchto událostech vedly.

  19.789
 • Churchill k národu po evakuaci Dunquerke 4.6.1940

  Naše úsilí neustane ani neochabne. Budeme bojovat až do konce. Budeme bojovat ve Francii a na mořích a oceánech; budeme se vzrůstající silou a jistotou bojovat ve vzduchu. Budeme svůj ostrov hájit za každou cenu; budeme bojovat na plážích, místech vylodění, na polích, v ulicích a v kopcích.

  37.996
 • Císař Gaius Caligula

  Životopis dalšího z římských vládců

  9.047
 • Falklandy 1982

  Desetitýdenní nevyhlášená válka mezi Argentinou a Spojeným královstvím v roce 1982 o dvě britská závislá území v jižním Atlantiku: Falklandy, Jižní Georgii a Jižní Sandwichovy ostrovy.

  54.989
 • Francouzsko-německá smlouva o příměří 22.6.1940

  Kapitulace Francie v Compiegne

  28.035
 • Gaius Iulius Caesar Germanicus Caligula

  Roku 17 n.l. už Germanicus slavil v Římě triumf (pomstil v Germánii Varrův neúspěch)

  14.046
 • Generalissimus Čankajšek

  Životopis dlhoročného prezidenta Čínskej republiky (Taiwanu).

  4.034
 • Hamilkar Barak

  Jako člen jednoho z nejvýznamnějších rodů Karthága byl Hamilkar předurčen k dráze politika a vojevůdce. Poprvé se o něm prameny zmiňují, když se roku 247 př.n.l. stal velitelem kartáginských sil na Sicílii, kde zbývaly po dlouhých letech bojů první punské války Karthágu už jen přístavy Drepana a Lylibaeum, obě toho času obležené Římany.

  7.753
 • Hitler k armádě 1.9.1939

  Druhá světová válka začíná

  30.277
 • Hitler k národu 3.9.1939

  Další z projevů A. Hitlera, krátce po vypuknutí Druhé světové války

  31.559
 • Hitler v Obersalzbergu k podpisu německo-sovětského paktu 24.8.1939

  Rozhodnutí zaútočit na Polsko bylo přijato na jaře. Původně zde byly obavy, že kvůli politické situaci bychom museli udeřit zároveň proti Anglii, Francii, Rusku a Polsku. Takový risk bychom si nemohli dovolit. Göring nám ukázal, že jeho čtyřletý plán skončí nezdarem a že budeme na pokraji svých sil, pokud v nastávající válce nedosáhneme vítězství.

  21.357
 • Hitlerův výnos k předání vrchního velení Wehrmachtu

  Od nynějška osobně přebírám velení celého Wehrmachtu.

  22.010
 • Karel Bednařík

  Měl jsem tu čest osobně se setkat na besedě, kterou pořádalo Gymnázium Jakuba Škody v Přerově, s jedním z československých letců účastnících se 2. světové války v řadách RAF. Životopis tohoto muže se proto pokusím doplnit o informace a zajímavosti, které jsem na této besedě vyslechl.

  3.950
 • Kartáginský velitel Hannibal Gisco

  Velitel kartaginského loďstva během první punské války. Za neúspěšnou obranu Sardinie byl ukřižován.

  9.043
 • kněz Ambrož Hradecký

  Když se v českých zemích začínalo rozvíjet husitské hnutí, byly jeho nejvýraznějším projevem shromáždění lidu na různých horách ke kázání. K takovým shromážděním docházelo například na místě pozdějšího Tábora či v severních Čechách na Orebu, kde je vedl právě kněz Ambrož

  8.754
 • Krev, dřina, slzy a pot

  Churchill k národu 19.5.1940

  22.161
 • Ladislav Rašín

  Přísahal jsem věrnost Republice československé a zůstanu jí věren až do smrti.

  3.610
 • Lubomír Jasínek

  24. října 1942 byl společně s Závorkou a Srazilem vysazen u Kopidlna na Jičínsku. Zapojil se do činnosti skupiny a podařilo se mu úspěšně navázat spojení s Londýnem. Kvůli činnosti konfidentů Čurdy a Nachtmanna se gestapu podařilo Jasínka společně se Závorkou vystopovat v Rovensku pod Troskami. Zde je na plovárně v domku plavčíka Lukeše 15. ledna 1943 obklíčilo gestapo.

  2.342
 • Marcus Atilius Regulus

  Marcus Atilius Regulus je další z celé řady hitorických postav, které se na jevišti dějin objevují během první punské války a o jejichž životě před ní prakticky nic nevíme. V případě Regula víme jen, že roku 267 př.n.l. byl konsulem a slavil triumf za to, že dobyl Brundisum.

  7.942
 • Memorandum německého velvyslance v Madridu ohledně vstupu Španělska do války 8.8.1940

  Operace: Gibraltar

  18.015
 • Mládí T. G. Masaryka

  aneb od Tomáše Masaryka k Tomáši Garriguovi Masarykovi.

  44.383
 • Mnichovská dohoda 29.9.1938

  Německo, Spojené království, Francie a Itálie, vzhledem k dohodě, které již bylo dosaženo ve věci odstoupení území Sudet Německu, ujednali následující podmínky uvedeného odstoupení a opatření z něj vyplývajících...

  68.890
 • Mława

  Nedávno minulo sedmdesáté výročí zářiových událostí vedoucích k opuštění československého pohraničí a jeho vydání Hitlerovu Německu bez boje. Při příležitosti věčné diskuze na téma "měli jsme se bránit", kterou výročí opět rozpoutalo, jsem se rozhodl napsat tento stručný článek pojednávající o polské obraně opevněného prostoru u Mławy ze září 1939, který nabízí mnohé paralely se situací Československa o rok dřív a jeho vojenskými možnostmi.

  43.150
 • Německo-sovětský pakt o neútočení 23.8.1939

  Vláda Velkoněmecké Říše a Vláda Svazu sovětských socialistických republik, přejíc si posílení důvodů pro mír mezi Německem a SSSR a vycházejíc ze základních ustanovení Dohody o neutralitě uzavřené v dubnu roku 1926 mezi Německem a SSSR dosáhly následující dohody...

  41.927
 • Odměny a vyznamenání v římské armádě

  Neodmyslitelnou součástí vojenského prostředí je zvyk odměňovat obzvláště statečné činy vyznamenáním, která nositeli zajišťují jednak určitě reálné výhody, jednak morální kredit. Podobnou praxi znali i staří Římané.

  48.736
 • Přerovské povstání 1. 5. 1945

  Město Přerov bylo už od druhé poloviny 19. století důležitým moravským železničním uzlem. V důsledku toho byl jeho strategický význam pro německé okupanty značný. Obzvláště za situace, kdy se druhá světová válka chýlila ke konci a Němci se snažili evakuovat co nejvíce vojáků, civilních obyvatel německé národnosti i majetku z dosahu Rudé armády na západ, do oblastí obsazovaných americkou a britskou armádou. Prakticky veškeré železniční trasy z Moravy do Čech procházely Přerovem; v Čechách pak podobně důležitým železničním uzlem byla Praha - to je hlavním důvodem, proč se německé velení rozhodlo tato dvě strategická města bezpodmínečně udržet ve své moci co nejdéle, nejlépe až do konce války. V obou těchto místech se jim v tom pokusili zabránit odvážní povstalci.

  57.895
 • Převzetí moci nacisty v Německu (1930-1934)

  30. ledna 1933 byl německým říšským kancléřem ustaven Adolf Hitler, a toto datum se proto považuje za okamžik převzetí moci v Německu nacisty. Cesta od republiky k diktatuře však není tak jednoduchá a proces převzetí moci probíhal během delšího období.

  80.294
 • První světová válka – díl 1: Vznik aliancí (1870-1907)

  První díl seriálu o vzniku a průběhu první světové války.

  88.783
 • První světová válka – díl 2: Cesta do války (1907 - červenec 1914)

  Cesta do války (1907 - červenec 1914).

  53.801
 • První světová válka – díl 3: Začátek války, válečné plány (červenec - srpen 1914)

  Začátek války, válečné plány (červenec-srpen 1914).

  76.961
 • První světová válka – díl 4: Velké manévry (srpen - prosinec 1914)

  Velké manévry (srpen-prosinec 1914).

  60.941
 • První světová válka – díl 5: Zatvrzení (1915)

  Zatvrzení (1915).

  54.546
 • První světová válka – díl 6

  Titánský souboj (1916).

  50.415
 • První světová válka – díl 7

  Z posledních sil (1917)

  52.197
 • První světová válka – díl 8

  Rozhodnutí (1918).

  41.440
 • První světová válka – díl 9

  Závěr

  ... Roku 1929 přichází světová hospodářská krize, která veškeré problémy jen zvýrazní, a svět spěje k další světové válce...

  38.165
 • Ptolemaios I. Soter

  Alexandrův generál, král egyptský

  8.156
 • Ptolemaios II. Philadelphos

  Ptolemaios II. byl synem jednoho z generálů Alexandra Makedonského, Ptolemaia, který se po Alexandrově smrti stal vládcem dobytého Egypta. V mnoha ohledech byl spíše opakem svého otce - spíše než o válku se zajímal o vědu a umění, k čemuž jistě nemalou měrou přispěl fakt, že se mu dostalo vzdělání od Strabóna, jednoho z nejvýznamnějších reprezentantů Aristotelovy filosofické školy.

  9.178
 • Publius Claudius Pulcher

  S polovinou římské flotily od Lylibaea (konkrétně 124 lodí) s 10 000 čerstvými vojáky na palubě se konsul rozhodl nečekaně napadnout kartáginského admirála Adherbala v dalším sicilském kartáginském přístavu Drepanu, který měl toho času k dispozici pouze okolo 60ti plavidel.

  7.298
 • Římský kalendář jako základ kalendáře dnešního

  V tomto článku se budu zabývat římským kalendářem ve vztahu ke kalendáři dnešnímu. Cílem není poskytnout vyčerpávající popis římského kalendáře, nýbrž pokusit se vysvětlit původ některých věcí, které považujeme za tak samozřejmé, že nad nimi jen těžko zapřemýšlíme - například proč rok začíná prvním lednem, proč se měsíce v mnoha světových jazycích nazývají tak, jak se nazývají, proč má únor 28 dní, proč má naopak červenec i srpen dní 31, přestože jsou v kalendáři hned za sebou, proč se přestupný den jednou za čtyři roky připojuje právě k únoru...

  49.150
 • Římští gladiátoři

  Gladiátoři jsou složkou římské kultury, která je v obecném povědomí o starém Římě asi nejrozšířenější. O gladiátorech existuje nesčetné množství mýtů a polopravd, se kterými se, třeba nevědomky, někdy setkal snad každý z nás. Tento článek se snaží pojednat o gladiátorech za římské republiky bez mytizování a pokud možno bez zkreslování, i když s tak velkým odstupem času je těžké zpod nánosů legend vytáhnout na světlo skutečná fakta. Mohu pouze slíbit, že jsem se o to pokusil jak nejlépe jsem dovedl.

  82.421
 • Rozhlasový projev Chamberleina k vyhlášení války Německu 3.9.1939

  Dnes ráno britský velvyslanec v Berlíně předal německé vládě závěrečnou nótu, uvádějící, že pokud od ní do 11 hodin nedostaneme záruky, že je připravena okamžitě stáhnout vojska z Polska, bude mezi našimi zeměmi vyhlášen válečný stav. Musím vám nyní oznámit, že žádný taková závazek přijat nebyl, a v důsledku toho je tato země ve válce s Německem.

  33.420
 • Ruský venkov aneb proč Stalin kolektivizoval zemědělství

  Stručné nastínění situace ruského venkova na konci 19. a na počátku 20. století, která vedla k jednomu z největších zločinů bolševického režimu - k násilné kolektivizaci rolnictva.

  40.459
 • Sinajská válka 1956

  Plán Sinajského tažení Izraelci přijali na začátku října 1956 a jeho hlavním cílem bylo učinit přítrž nájezdům teroristů na Izrael z egyptského území a donutit Egypt ukončit blokádu přístavu Eilat. Plány však byly po tajné dohodě s Británií a Francií 25. října pozměněny tak, aby se Izraelci ve shodě s nimi dostali co nejblíže k Suezskému průplavu...

  41.897
 • Směrnice pro plán cvičení na Weseře - dobytí Norska a Dánska 1.3.1940

  Vývoj situace ve Skandinávii vyžaduje učinění všech příprav pro okupaci Dánska a Norska částí německých ozbrojených sil. Tato operace by měla předejít britské intervenci ve Skandinávii a Baltském moři; dále by nám měla zajistit přísun rudy ze Švédska a poskytnout našemu námořnictvu a letectvu širší nástupní prostor proti Británii.

  24.883
 • Směrnice pro plán zelený - dobytí ČSR 30.5.1938

  Je mým nezměnitelným rozhodnutím v blízké budoucnosti vojensky rozbít Československo. Je úkolem politického vedení vyčkat nebo přivodit vhodný okamžik z hlediska jak politického, tak vojenského.

  30.493
 • Spojenecké sbory v římské armádě

  Římská armáda byla ve své době nejlepší na světě. Především ona umožnila malému městskému státu rozrůst se v obrovskou říši. Organizace římské armády byla komplikovaná a postupně se vyvíjela; v tomto stručném článku se zaměřím na roli tzv. spojeneckých sborů v římské armádě.

  32.036
 • Teroristický útok na USA 11.9. 2001

  Dne 11. 9. 2001 došlo k události, která svými důsledky zasáhla téměř celý svět a ač si to neuvědomujeme, promluvila do života i mnohým z nás. Prakticky v přímém přenosu televize došlo k sebevražedným leteckým útokům na cíle v USA. Cílem tohoto článku je nejen připomenout průběh událostí, které si v hrubých rysech většina z nás pamatuje, ale hlavně ukázat i ne tak notoricky známé souvislosti.

  85.597
 • Tomáš Garrigue Masaryk

  Existuje nepřeberné množství Masarykových životopisů, politických i osobních, českých i v cizině vyšlých, oslavných i kritických, rozsáhlých i stručných. Nemá smysl přidávat k nim další, notabene stručný. Přesto jsem, u příležitosti kulatého devadesátého výročí vzniku Československa, chtěl Masaryka připomenout. Tento záměr na sebe nakonec vzal podobu dvou článků, jimiž se snažím - pokaždé z jiného úhlu - ukázat, že osobnost Tomáš Garrigua Masaryka je mimořádně zajímavá. Zatímco v tomto textu jsem se pokusil ukázat některé z nejznámějších a nejzprofanovanějších kapitol jeho života v souvislostech, na něž se časo zapomíná, ve druhém jsem se naopak obrátil k té části jeho života, která je známá nejméně - k jeho dětství a mládí. Chtěl jsem ukázat, v jakých poměrech vyrůstal a dospíval, co v raném věku formovalo jeho osobnost, kde pramení mnohé z jeho pozdějších životních postojů, názorů a přesvědčení, a v neposlední řadě, že to byl člověk z masa a kostí jako my všichni.

  44.487
 • Ukřižování

  Ukřižování patřilo k nejkrutějším římským trestům, navíc je spojeno s jednou z nejvýznamnějších postav světové historie - ukřižován byl totiž mimo jiné rovněž Ježíš Kristus. Ohledně ukřižování však existuje několik mýtů a polopravd; tento článek se snaží předložit skutečná fakta o tomto brutálním trestu.

  69.799
 • Vývoj římského republikánského zřízení (1)

  Když Římané vyhnali svého posledního krále Tarquinia Superba (roku 510, případně 509 př.n.l.), stal se Řím republikou spravovanou volenými úředníky.

  25.080
 • Vývoj římského republikánského zřízení (2)

  Základy struktury republiky existovaly už na konci doby královské. Byly vytvořeny tím, co nazýváme „reformy Servia Tullia" - jsou připisovány předposlednímu římskému králi Serviu Tulliovi.

  27.731
 • Vývoj římského republikánského zřízení (3)

  Všechny tři druhy lidového shromáždění přešly v nezměněné podobě i do republiky. Comitia curiata, nejstarší z nich, ztratilo „Tulliovou reformou“ téměř veškerou svoji moc a bylo udržováno spíše z tradice.

  20.930
 • Vývoj římského republikánského zřízení (4)

  Základním motorem vývoje římské společnosti v nejstarších dobách bylo nerovnoprávné postavení patricijů a plebejů. Zatímco patricijové rozhodovali o většině státních záležitostí, plebejové byli sice osobně svobodnými, avšak podřízenými občany římské republiky.

  32.811
 • Vývoj římského republikánského zřízení (5)

  Vzhledem k tomu, že vojenskými tribuny mohli být i plebejové, se zdá, že ustanovení tribunů bylo dočasným řešením vnitřní krize. Roku 438 př.n.l. po něm však Římané sáhli znovu, tentokrát celoročně, a od roku 434 př.n.l., kdy se úřadu opět ujímá namísto konsulů trojice tribunů, až do roku 367 př.n.l. je zvolení regulérních konsulů spíše výjimkou.

  21.307
 • Vývoj římského republikánského zřízení (6)

  Státní uspořádání, které vzešlo ze složitého období vnitřních sporů, už tvořilo základ toho, čemu se říká vrcholná (či klasická) římská republika. Od roku 287 př.n.l. byly prostřednictvím Lex Hortensia po občanských nepokojích (poslední secese) smazány veškeré rozdíly mezi plebeji a patriciji i oficiálně, čímž byl z větší části pouze právně uznán faktický stav.

  22.646
 • Vývoj římského republikánského zřízení (7)

  Římská republika kolem roku 100 př.n.l.

  23.285
 • Vzpomínka na Petra Vintara Zlesáka

  Není to tak dávno, co jsem se u příležitosti desetiletého výročí existence tohoto serveru zmiňoval, že to nejcennější, co člověk díky němu může získat, jsou přátelé.

  11.821

Medaile a vyznamenání

Rytířský kříž www.valka.cz

Důstojnický kříž www.valka.cz

Železný kříž www.valka.cz

Kříž www.valka.cz


& bar (11)

Řád 17. května & Bar

Řád 17. května

Řád redakce www.valka.cz s diamantovou stužkou

Řád redakce www.valka.cz se zlatou stužkou

Řád redakce www.valka.cz se stříbrnou stužkou

Řád redakce www.valka.cz


& bar (44)

Medaile Cti k titulu Hrdina serveru www.valka.cz

Hrdina serveru www.valka.cz

Zlatá hvězda www.valka.cz

Stříbrná hvězda www.valka.cz

Bronzová hvězda www.valka.cz


& bar (74)

Velký kříž čestné legie serveru www.valka.cz

Komander čestné legie serveru www.valka.cz

Důstojník čestné legie serveru www.valka.cz

Rytíř čestné legie serveru www.valka.cz

Čestná legie serveru www.valka.cz

Kříž za zásluhy o forum 1. třídy

Kříž za zásluhy o forum 2. třídy

Kříž za zásluhy o forum 3. třídy

Medaile za zásluhy o forum 1. stupně

Medaile za zásluhy o forum 2. stupně


& bar (5)

Čestná stuha účastníka súťaže

Za službu v zahraničí

Medaile 28.října 1918 - bronzová

Čs. medaile za vítězství WW1

Pamětní odznak VS AČR

Ehrenkreuz

Kriegsverdienstmedaille

Eisernes Kreuz 2.Klasse (1914)

Eisernes Kreuz 1.Klasse (1914)

Medalla Latinoamericana al Mérito Arg.

Coronation Medal

Pamětní mince

Croix de la Valeur Militaire

Reklama

Prémiový účet

Prémiový účet

Podpořte náš web a zároveň se zbavte reklam. Použijte prémiový učet!

Zobrazit informace

Zaregistrujte se

Chcete se nás zeptat, doplnit informace nebo se stát autorem článků a zapojit se do každodenního běhu, případně využít plný potenciál tohoto webu? Je to snadné, zde je odkaz jak na to!
Zobrazit postup

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

Server valka.cz / armedconflicts.com neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!