Main Menu
User Menu

Vzdušné a pozemní úkolové uskupení námořní pěchoty

Marine Air-Ground Task Force / MAGTF

Vzdušné a pozemní úkolové uskupení námořní pěchoty (Marine Air-Ground Task Force), nebo též vševojskové úkolové uskupení námořní pěchoty či kombinované úkolové uskupení námořní pěchoty, je základním organizačním principem té části námořní pěchoty, která zajišťuje projekci síly (dálkové silové působení). Princip MAGTF poskytuje škálovatelné, všestrané expediční síly, jež je možno použít v celé řadě bojových či humanitárních misí. MAGTF se dělí podle velikosti na tři základní typy - uskupení, brigáda, jednotka (Force, Brigade, Unit). Jedná se o vševojskové (Combined Arms) formace obsahující velitelské, pozemní, letecké a logistické prvky. Prvky jsou přidělovány podle úrovně formace s přihlédnutím k přidělenému úkolu. Uvedené formace námořní pěchoty úzce spolupracují s námořnictvem, především v podobě přesunu na obojživelných výsadkových plavidlech a letadlových lodích.

Formace MAGTF jsou schopné
- přisunout síly a prostředky do krizových oblastí bez předchozího odhalení polohy a záměrů
- poskytnout kontinuální přítomnost v mezinárodních vodách
- provést zadaný úkol od 6 do 48 hodin od vydání rozkazu
- zajistit okamžitou pomoc v operacích na zvládnutí humanitární či přírodní katastrofy
- zajistit schopnost důvěryhodné reakce v případě krize v zámoří
- podpořit diplomatická jednání za účelem mírového řešení krizí před bezprostředním nasazením bojových sil
- zajistit reakci na krize prostřednictvím přiměřené projekce bojové síly, ve dne i v noci a za každého počasí
- zajistit následný přísun dalších jednotek námořní pěchoty do operační oblasti
- zajistit projekci síly bez nutnosti existence leteckých základen, zámořských základen a přeletových práv
- uskutečnit vylodění
- zajistit vojenskou spolupráci s partnerskými státy
- zajistit možnost přísunu dalších síl prostřednictvím zajištění shromaždišť na břehu nebo postupem do vnitrozemí po obejitím pobřežních obranných postavení nepřítele
- operovat ve venkovním i městském prostředí, v oblastech, kde došlo k použítí zbraní hromadného ničení
- rychle se stáhnout po provedení přiděleného úkolu
- plně se podílet na společném plánovacím procesu
- integrovat se do společných sil či sil vyšší úrovně
- integrovat se a spolupracovat s jednotkami zvláštních sil
- působit v rámci kybernetického boje

Jednotlivé prvky MAGTF


Expediční uskupení, expediční brigády a expediční jednotky se vždy skládají ze čtyř prvků.

Velitelský prvek (Command Element)
Tento prvek zahrnuje velitelství zvoleného uskupení, brigády či jednotky a další jednotky, které poskytují zpravodajskou, policejní, spojovací, administrativní a další podobnou podporu. Jejich počet je odvislý od zvoleného typu MAGTF a přiděleného úkolu tak, aby byla zajištěna schopnost velení a řízení a interoperability k naplánování a provedení příslušné operace.

Pozemní bojový prvek (Ground Combat Element) zahrnuje pěší, dělostřelecké, obrněné, lehké obrněné, útočné obojživelné, ženijní a další pozemní síly přidělené dle potřeby. Pozemní prvek může mít podobu od lehké, letecky přepravitelné zesílené roty po těžkou mechanizovanou formaci v podobě jedné či více divizí námořní pěchoty.

Letecký bojový prvek (Aviation Combat Element)
Tento prvek zajišťuje letecký průzkum, letecké údery, protivzdušnou obranu a radioelektronický boj. Má schopnost působit též v rámci humanitárních operací (doprava materiálu, záchrana osob). Prvek zahrnuje bojové součásti, a též součásti řízení, podpory a zabezpečení. Letecký prvek může mít podpobu od leteckého odřadu složeného z konkrétně požadovaných letadel až po jedno či více křídel námořní pěchoty. Z hlediska letadel může jít o letouny, vrtulníky, konvertoplány a bezpilotní prostředky.

Logistický bojový prvek (Logistics Combat Element)
Tento prvek zabezpečuje funkce bojové logistiky nutné k udržení bojové způsobilosti celé formace. Může mít velikost od podpůrného odřadu po jednu či více skupin logistiky námořní pěchoty. Logistické jednotky poskytující primární a základní funkce se nacházejí u pozemního a leteckého prvku.

Typy formací MAGTF


Existují tři základní typy formace MAGTF - expediční uskupení námořní pěchoty, expediční brigáda námořní pěchoty a expediční jednotka námořní pěchoty. Doplňuje je další typ označovaný jako vzdušné a pozemní úkolové uskupení námořní pěchoty ke zvláštnímu použití.

Expediční uskupení námořní pěchoty (Marine Expeditionary Force - MEF)
Expediční uskupení je základním a největším typem MAGTF a bojovou formací, která je k dispozici pro nasazení v případě rozsáhlejších krizí a operací. MEF standardně velí generálporučík a sestává z jedné divize, jednoho leteckého křídla a jedné logistické skupiny. MEF je schopen provést obojživelnou operaci s následným udržením sil na břehu v jakémkoliv zeměpisném prostředí. V případě posílení velitelského prvku je schopen fungovat jako velitelství spojeného úkolového uskupení. MEF existující jako stálé formace i v mírovém období. V současné době existují tři MEF. Jedno v Kalifornii, jedno Severní Karolíně a jedno v Japonsku. MEF je zhruba ekvivalentem armádního sboru.

Expediční brigáda námořní pěchoty (Marine Expeditionary Brigade - MEB)
Expediční brigáda je středním typem MAGTF. Zpravidla jí velí brigádní generál. Na rozdíl od MEF nemají ani v mírové době existující tři MEB trvale přidělené jednotky. Ty jsou přidělovány až v případě potřeby ze sil a prostředků nadřízeného MEF. Velikost se různí podle přiděleného úkolu. Může jít například o formaci o zhruba 15 tisících příslušníků. MEB je schopna provést operaci a zajistit si udržitelnost po dobu 30 dní. Standardní MEB sestává z jednoho zesíleného pluku, smíšené letecké skupiny a pluku bojové logistiky. MEB je schopna provést obojživelnou operaci s následným vedením boje na břehu v jakémkoliv zeměpisném prostředí. MEB je schopná rychlé přepravy na lodích pro obojživelné operace, přičemž útočný sled potřebuje zhruba patnáct takových plavidel či pomocí strategických dopravních leteckých a námořních prostředků. MEB je možno nasadit samostatně, jako předsunutý sled MEF či jako velitelství spojeného úkolového uskupení.

Expediční jednotka námořní pěchoty (Marine Expeditionary Unit - MEU)
Expediční jednotka je nejmenším základním typem MAGTF. Zpravidla jí velí plukovník a sestává z jednoho praporu, jedné zesílené perutě a jednoho praporu bojové logistiky.

...
...
...
URL : https://www.valka.cz/Vzdusne-a-pozemni-ukolove-uskupeni-namorni-pechoty-t201495#575917Verze : 1
MOD
Diskuse
Rozpracováno - úkol / Under Construction - task
URL : https://www.valka.cz/Vzdusne-a-pozemni-ukolove-uskupeni-namorni-pechoty-t201495#591588Verze : 0
MOD