Main Menu
User Menu

Vrchní vedoucí poddůstojník velení

Command Senior Chief Petty Officer

Česky: Vrchní vedoucí poddůstojník velení
English: Command Senior Chief Petty Officer
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Poddůstojník
Link to the Dictionary Entry Petty Officer
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Vrchni-vedouci-poddustojnik-veleni-t241170#667157Verze : 1
MOD