Main Menu
User Menu

Vrchní armádní velitelství

Supreme Army Command / Armeeoberkommando

     
Název:
Name:
Vrchní armádní velitelství
Originální název:
Original Name:
Armeeoberkommando
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.07.1914
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.05.1919
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
25.07.1914-16.08.1914 Vídeň
16.08.1914-12.09.1914 Přemyšl
12.09.1914-10.11.1914 Nowy Sącz
10.11.1914-04.01.1917 Český Těšín
04.01.1917-DD.MM.RRRR Baden

Velitel:
Commander:
25.07.1914-02.12.1916 Fridrich, ( )
02.12.1916-03.11.1918 Karel I., ( )
03.11.1918-20.12.1918 Kövess von Kövesshaza, Hermann ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.07.1914-DD.09.1915 2. armáda

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.archivinformationssystem.at
URL : https://www.valka.cz/Vrchni-armadni-velitelstvi-t106029#378918Verze : 0
MOD
Vrchní armádní velitelství
ArmeeoberkommandoNejvyšším velitelem ozbrojených sil monarchie byl císař František Josef I. Ten vzhledem ke svému pokročilému věku zřídil v souvislosti mobilizací proti Srbsku císařské a královské vrchní armádní velitelství (AOK), které mělo převzít velení nad nasazenými pozemními silami a operační flotilou námořnictva. Datem zřízení je k 25. červenec 1914. Sídlo AOK se nacházelo ve ve Vídni. Do funkce vrchního armádním velitele císař jmenoval generála pěchoty arcivévodu Fridricha. AOK ihned převzalo velení nad 2., 5. a 6. armádou a nad Dunajskou flotilou.


Když byla provedena všeobecná mobilizace, bylo zřízeno Vrchní velitelství ozbrojených sil na Balkáně (Oberkommando der Balkanstreitkräfte), do jehož čela byl jmenován polní zbrojmistr Oskar Potiorek. Toto velitelství se od 21. srpna 1914 nacházelo v bezprostřední podřízenosti císaři. AOK od této chvíle bylo co se týče pozemních sil pověřeno pouze vedením bojů proti Rusku. Dne 16. srpna 1914 se AOK přestěhovalo z Vídně do Přemyšlu. Po porážce u Rawy Ruske se AOK 12. září 1914 přesunulo do Noweho Sącze. Negativní vývoj na bojišti si vynutil další přesun, a tak se AOK 10. listopadu 1914 přestěhovalo na delší dobu do Těšína. Po zrušení Velitelství ozbrojených sil na Balkáně k 22. prosinci 1914 převzalo AOK velení nad všemi bojišti.


Po smrti císaře Františka Josefa I. stanul v čele AOK nový císař Karel I. Ten nařídil přestěhování AOK do Badenu u Vídně. V noci na 3. listopad 1918 se císař funkce vrchního armádního velitele vzdal a výkonem funkce pověřil polního maršála Kövesse von Kövesshaza. Do jeho příjezdu funkci vykonával funkci generálplukovník Arz von Straußenburg. Maršál Kövess dorazil 11. listopadu 1918. V této době již bylo AOK v procesu postupné likvidace. Již 20. prosince 1918 se maršál funkce vzdal. Likvidace AOK pak byla ukončena na konci května 1919.

Zdroje:
www.archivinformationssystem.at
URL : https://www.valka.cz/Vrchni-armadni-velitelstvi-t106029#378915Verze : 0
MOD
Vrchní armádní velitelství se členilo na:
- Vrchní operační velitelství (Operierende Oberkommando (OOK)),
- Vrchní etapní velitelství (Etappenoberkommando (EOK)).


OOK řídilo operace nasazených jednotek a zpravodajskou službu. Podléhalo mu operační oddělení, presidiální oddělení (do 1917 detailní), zpravodajské oddělení a válečný tiskový stan. EOK řídilo výkon etapní služby. Podléhalo mu oddělení generálního štábu, náčelník polní dopravní služby (později náčelník polní železniční služby), náčelník polní telegrafní služby, intendantura, náčelník zdravotnictva, generální ředitel polní pošty a justiční referát. Na začátku roku 1916 prodělalo EOK reorganizaci. Funkce vrchního etapního velitele byla přejmenována na generálního ubytovatele.


Dosavadní náčelník generálního štábu vrchního etapního velitelství byl přejmenován na náčelníka oddělení ubytovatele a v rámci AOK se osamostatnil. Podobně se osamostanili i náčelník polní dopravní služby a náčelník polní telegrafní služby, jemuž byl anvíc podřízen generální ředitel polní pošty. Na podzim 1917 byla funkce generálního ubytovatele zrušena. Dělení na OOK a EOK (respektive OOK a Generálního ubytovatele) tak bylo nadále zbytečné. AOK se od té doby skládalo z šesti organizačně rovnocenných součástí: operačního oddělení, oddělení ubytovatele, presidiálního oddělení, zpravodajského oddělení, náčelníka polní železniční služby a náčelníka polní telegrafní služby. Posléze přibyly další dvě součásti - v červnu 1918 bylo zřízeno tzv. ukrajinské oddělení a říjnu 1918 funkce náčelník letectva. AOK též od poloviny července 1917 podléhal válečný tiskový stan.
Zdroje:
www.archivinformationssystem.at
URL : https://www.valka.cz/Vrchni-armadni-velitelstvi-t106029#378931Verze : 0
MOD