Main Menu
User Menu

Vlajkový důstojník

Flag Officer

Flag Officer

Česky: Vlajkový důstojník
English: Flag Officer
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Vlajkový důstojník
Link to the Dictionary Entry Flag Officer
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Vlajkovy-dustojnik-t241802#668750Verze : 1
MOD