Main Menu
User Menu

Vedoucí poddůstojník

Chief Petty Officer

Chief Petty Officer

Česky: Vedoucí poddůstojník
English: Chief Petty Officer
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Poddůstojník
Link to the Dictionary Entry Petty Officer
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Vedouci-poddustojnik-t241349#667665Verze : 1
MOD