Main Menu
User Menu

Vasilevskij, Alexandr Michajlovič

Aleksandr Mikhaylovich Vasilevsky

Александр Михайлович Василевский

     
Příjmení:
Surname:
Vasilevskij
Jméno:
Given Name:
Alexandr Michajlovič
Jméno v originále:
Original Name:
Александр Михайлович Василевский
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
Maršál Sovětského svazu
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
30.09.1895 Nová Golčicha
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
05.12.1977 Moskva /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- ministr obrany /1949 - 1950/
- ministr války /1950 - 1953/
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- dvounásobný Hrdina SSSR
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://www.c-cafe.ru/days/bio/16/068_16.php,
www.peoples.ru,
https://marshals.narod.ru/BIOS/Vasilevsky.html,
https://www.psj.ru/date/detail.php?ID=6478,
wwiisoldat.narod.ru
URL : https://www.valka.cz/Vasilevskij-Alexandr-Michajlovic-t36619#338511Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Vasilevskij
Jméno:
Given Name:
Alexandr Michajlovič
Jméno v originále:
Original Name:
Александр Михайлович Василевский
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
16.02.1943 maršál Sovětského svazu
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
26.06.1942-18.01.1943 Velitel : Generální štáb Rudé armády
18.01.1943-16.02.1943 Velitel : Generální štáb Rudé armády
16.02.1943-19.02.1945 Velitel : Generální štáb Rudé armády
18.02.1945-26.04.1945 Velitel : 3. běloruský front
05.06.1945-01.10.1945 Velitel : Hlavní velitelství vojsk Dálného východu
22.03.1946-03.06.1946 Velitel : Generální štáb Rudé armády
03.06.1946-06.11.1948 Velitel : Generální štáb ozbrojených sil
24.03.1949-25.02.1950 Velitel : Ministerstvo ozbrojených sil
25.02.1950-15.03.1953 Velitel : Ministerstvo vojenství

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Hvězda maršála Sovětského svazu
Marshal's Star
Маршальская Звезда
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.c-cafe.ru/days/bio/16/068_16.php,
www.peoples.ru,
https://marshals.narod.ru/BIOS/Vasilevsky.html,
https://www.psj.ru/date/detail.php?ID=6478,
wwiisoldat.narod.ru
URL : https://www.valka.cz/Vasilevskij-Alexandr-Michajlovic-t36619#513776Verze : 1
MOD
Maršal Sovietskeho Zväzu Alexander Michajlovič Vasilevskij
Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский
* 30. 09. 1895
+ 05. 12. 1977

A. M. Vasilevskij sa narodil 30.09.1895 v dedine Nová Goľčicha v Ivanovskej oblasti. Jeho otec bol kňazom a tomu
zodpovedalo aj základné a stredoškolské vzdelanie mladého Vasilevského. Vychodil cirkevnú školu a potom študoval
v Kostromskom cirkevnom seminári.

Vo februári roku 1915 bol Vasilevskij povolaný do cárskej armády a nastúpil do Alexejevského junkerského učilišťa
v Moskve. Po absolvovaní zrýchleného kurzu bol v máji 1915 roku z učilišťa vyradený v hodnosti práporčíka a odo-
slaný do záložného práporu do Rostova.

Vo funkcii veliteľa pochodovej roty bol poslaný k 9. armáde generála P. A. Lečického, kde bol zaradený k 409. Novo-
choperskému pluku 103. pešej divízie
. Na jar roku 1916, v čase prípravy na "Brusilovskú operáciu", sa Vasilevskij
stal veliteľom roty a bol povýšený na poručíka.

Po "Februárovej revolúcii" v 1917 roku mal Vasilevskij hodnosť štábneho kapitána a velil práporu v Odese. Po ďal-
šej revolúcii, "Októbrovej", sa z Vasilevského v súvislosti s rušením "starej" (rozumej cárskej) armády stal civilista
a vrátil sa domov.

V apríli 1919 Vasilevskij opäť narukoval, tentoraz do RKKA. Bol zaradený do funkcie pomocníka veliteľa čaty, no
už v lete 1919, keď sa bielogvardejci tlačili k Moskve, velil práporu Tulského pluku. Začiatkom októbra toho istého
roku bol menovaný do funkcie veliteľa 5. pluku 2. Tulskej divízie. V novembri divíziu prevelili k Západnému frontu,
premenovali ju na 48. streleckú divíziu, 5. pluk sa stal 427. plukom a Vasilevskij zástupcom veliteľa tohto pluku.
V 1920 roku bol Vasilevskij najprv veliteľom 427. pluku, potom zástupca veliteľa 429. pluku, po zosadení z funkcie
velil čate (v tejto funkcii bol vyznamenaný radom Červenej zástavy), potom velil práporu.

Keď sa v októbri 1920 skončila vojna s Poľskom, bola 48. divízia preložená do Smolenskej gubernie a Vasilevskij sa
stal zástupcom veliteľa 424. pluku divízie a po ďalšom preložení, do Tveru, dostal funkciu náčelníka štábu 142. bri-
gády.
(Pozn.: V popise Vasilevského "cestovania" po plukoch a divíziách v rokoch 1919-1927 sú v zdrojoch rozpory. Bral
som do úvahy ten, ktorý poskytoval najkomplexnejšie informácie. Slavo)


V roku 1927 sa, po absolvovaní kursov "Vystrel", stal veliteľom pluku. Na jar 1931 roku bol zaradený ako inšpek-
tor do "Velenia bojovej prípravy RKKA" a v tejto funkcii pôsobí do roku 1934, kedy bol vymenovaný za náčelníka
bojovej prípravy Povolžského vojenského okruhu. V 1936 bol povýšený na plukovníka a stal sa poslucháčom Aka-
démie generálneho štábu. Od októbra 1937 je náčelníkom operačnej prípravy RKKA a v tejto funkcii pôsobí do ro-
ku 1939, kedy sa v hodnosti generálmajora stal zástupcom náčelníka operačného oddelenia RKKA.

Po začatí Veľkej vlasteneckej vojny Vasilevskij pôsobí v Stavke vo funkciách náčelníka operačného oddelenia a
zástupca náčelníka generálneho štábu, ktorým bol maršal ZSSR B. M. Šapošnikov.

V októbri 1941 roku bola v Moskve v rámci Stavky založená operačno-strategická skupina v čele s Vasilevskím.
Bol povýšený do hodnosti generálporučík.

V júni 1942 roku sa Šapošnikov vzdal funkcie a dňa 24.06.1942 prebral jeho post Vasilevskij, ktorý povýšil na gene-
rálplukovníka, a stal sa zároveň zástupcom národného komisára obrany (Stalin).

V priebehu bojov pri Stalingrade bol Vasilevskij, za koordináciu činností frontov zúčastňujúcich sa bitve, povýšený
na armádneho generála a 16. 02. 1943 na maršala Sovietskeho zväzu. V Kurskej bitke opäť koordinoval činnosť
frontov a zároveň sa zúčastňoval na plánovaní ďalších operácií smerujúcich k oslobodeniu ľavobrežnej Ukrajiny.

V priebehu Východopruskej útočnej operácie Vasilevskij znovu riadil činnosť frontov, no keď bol 18.02.1945 smr-
teľne zranený veliteľ 3. bieloruského frontu armádny generál Čerňachovskij, prebral velenie frontu a velil mu až do
skončenia operácie, kedy bol povolaný späť do Moskvy a poverený velením vojsk na Ďalekom východe, kde od-
viedol skvelú prácu pri porážke japonskej armády.

Ku koncu roka 1945 bol štáb veliteľa Ozbrojených síl ZSSR na Ďalekom východe rozpustený a Vasilevskij sa v ja-
nuári 1946 stal náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl ZSSR.

V roku 1949 sa maršal Vasilevskij stal ministrom obrany ZSSR a v rokoch 1950-1953 bol ministrom vojny ZSSR.

Po Stalinovej smrti došlo k reorganizácii armády, kedy boli z fukcií odstraňovaní jeho obľúbenci, a Vasilevskij dostal
post 1. námestníka ministra obrany ZSSR, ktorý zastával do roku 1957, kedy bol "zo zdravotných dôvodov"vyradený
do zálohy s právom nosiť uniformu.

Od roku 1959 bol členom Skupiny generálnych inšpektorov.

Maršal Sovietskeho zväzu Alexander Michajlovič Vasilevskij zomrel 05.12.1977 a jeho popol je pochovaný pod
Kremeľskou stenou na Červenom námestí.

Vyznamenania:
Hrdina Sovietskeho zväzu - 2x (27.07.1944 a 08.09.1945)
Rad Lenina - 8x (21.05.1942, 29.07.1944, 21.02.1945, 29.09.1945, 29.09.1955, 29.09.1965, 29.09.1970, 29.09.1975)
Rad Víťazstva - 2x (10.04.1944, 06.09.1945)
Októbrovej revolúcie
Rad Červenej zástavy - 2x (03.11.1944, 20.06.1949)
Rad Suvorova 1. stupňa - (28.01.1943)
Rad Červenej hviezdy - (1939)
Rad Za službu vlasti v Ozbrojených silách ZSSR 3. stupňa - (30.04.1975)
14 radov udelených vládami cudzích štátov a ďalšie medaile

Generálske hodnosti:
04.06.1940 - generálmajor
28.10.1941 - generálporučík
21.05.1942 - generálplukovník
18.01.1943 - armádny generál
16.02.1943 - maršal Sovietskeho zväzu


Zdroje:
https://www.c-cafe.ru/days/bio/16/068_16.php
www.peoples.ru
https://marshals.narod.ru/BIOS/Vasilevsky.html
https://www.psj.ru/date/detail.php?ID=6478
URL : https://www.valka.cz/Vasilevskij-Alexandr-Michajlovic-t36619#248429Verze : 0
Autor : Jiri Fidler


brigádní velitel
generálmajor (4. červen 1940)
generálporučík (28. říjen 1941)
generálplukovník (21. květen 1942)
armádní generál (18. leden 1943)
maršál Sovětského svazu (16. únor 1943)


náčelník Operační správy generálního štábu (srpen 1941 - červenec 1942)
náčelník Generálního štábu (červenec 1942 - únor 1945)
velitel 3. běloruského frontu (únor 1945 - duben 1945)
hlavní velitel vojsk na Dálném východě (červen 1945 - září 1945)
náčelník Generálního štábu (březen 1946 - březen 1949)
ministr ozbrojených sil (březen 1949 - únor 1950)
ministr války (únor 1950 - březen 1953)
náměstek ministra obrany (březen 1953 - listopad 1957)
Autor : Havelka43


plukovník 2.2.1936
kombrig - brigádní velitel 16.8.1938
URL : https://www.valka.cz/Vasilevskij-Alexandr-Michajlovic-t36619#367230Verze : 0
MOD
též obdržel hvězdu maršála SSSR

EDIT ADMIN: doplneno
URL : https://www.valka.cz/Vasilevskij-Alexandr-Michajlovic-t36619#628516Verze : 1
Diskuse
Čtenář by čekal, že když má někdo ambice psát o někom nebo o něčem, tak zná alespoň základní pojmy. Vasilevskij (ani nikdo jiný) nebyl "zástupcom národného komisára obrany". "Narodnyj komisar" znamená "lidový komisař" (ve slovenštině "ľudový") a je to pojem obecně užívaný v odborné i populární literatuře... Sad
URL : https://www.valka.cz/Vasilevskij-Alexandr-Michajlovic-t36619#631822Verze : 0