Main Menu
User Menu
Reklama

USA - 01.01.1863 - Prohlášení o osvobození otroků

USA - 01.01.1863 - Emancipation Proclamation

Emancipation Proclamation
January 1, 1863


By the President of the United States of America:


A Proclamation.


Whereas, on the twenty second day of September, in the year of our Lord one thousand eight hundred and sixty two (September 22, 1862), a proclamation was issued by the President of the United States, containing, among other things, the following, to wit:


“That on the first day of January, in the year of our Lord one thousand eight hundred and sixty-three, (January 1, 1863) all persons held as slaves within any State or designated part of a State, the people whereof shall then be in rebellion against the United States, shall be then, thenceforward, and forever free; and the Executive Government of the United States, including the military and naval authority thereof, will recognize and maintain the freedom of such persons, and will do no act or acts to repress such persons, or any of them, in any efforts they may make for their actual freedom.


“That the Executive will, on the first day of January aforesaid, by proclamation, designate the States and parts of States, if any, in which the people thereof, respectively, shall then be in rebellion against the United States; and the fact that any State, or the people thereof, shall on that day be, in good faith, represented in the Congress of the United States by members chosen thereto at elections wherein a majority of the qualified voters of such State shall have participated, shall, in the absence of strong countervailing testimony, be deemed conclusive evidence that such State, and the people thereof, are not then in rebellion against the United States.″


Now, therefore I, Abraham Lincoln, President of the United States, by virtue of the power in me vested as Commander-in-Chief, of the Army and Navy of the United States in time of actual armed rebellion against authority and government of the United States, and as a fit and necessary war measure for suppressing said rebellion, do, on this first day of January, in the year of our Lord one thousand eight hundred and sixty three, and in accordance with my purpose so to do publicly proclaimed for the full period of one hundred days, from the day first above mentioned, order and designate as the States and parts of States wherein the people thereof respectively, are this day in rebellion against the United States, the following, to wit:


Arkansas,
Texas,
Louisiana, (except the Parishes of St. Bernard, Plaquemines, Jefferson, St. Johns, St. Charles, St. James, Ascension, Assumption, Terrebonne, Lafourche, St. Mary, St. Martin, and Orleans, including the City of New-Orleans)
Mississippi,
Alabama,
Florida,
Georgia,
South Carolina,
North Carolina, and
Virginia, (except the forty eight counties designated as West Virginia, and also the counties of Berkley, Accomac, Northampton, Elizabeth-City, York, Princess Ann, and Norfolk, including the cities of Norfolk & Portsmouth); and which excepted parts are, for the present, left precisely as if this proclamation were not issued.


And by virtue of the power, and for the purpose aforesaid, I do order and declare that all persons held as slaves within said designated States, and parts of States, are, and henceforward shall be free; and that the Executive government of the United States, including the military and naval authorities thereof, will recognize and maintain the freedom of said persons.


And I hereby enjoin upon the people so declared to be free to abstain from all violence, unless in necessary self-defence; and I recommend to them that, in all cases when allowed, they labor faithfully for reasonable wages.


And I further declare and make known, that such persons of suitable condition, will be received into the armed service of the United States to garrison forts, positions, stations, and other places, and to man vessels of all sorts in said service.


And upon this act, sincerely believed to be an act of justice, warranted by the Constitution, upon military necessity, I invoke the considerate judgment of mankind, and the gracious favor of Almighty God.


In witness whereof, I have hereunto set my hand and caused the seal of the United States to be affixed.


Done at the City of Washington, this first day of January, in the year of our Lord one thousand eight hundred and sixty three, and of the Independence of the United States of America the eighty-seventh.


By the President: Abraham Lincoln


William H. Seward, Secretary of State.
URL : https://www.valka.cz/USA-01-01-1863-Prohlaseni-o-osvobozeni-otroku-t88821#330888Verze : 0
MOD
Vyhlásenie o zrušení otroctva


Vzhľadom na to, že dvadsiateho druhého dňa v septembri, v roku Pána tisíc osemstošesťdesiatdva, bolo prezidentom Spojených štátov amerických vydané vyhlásenie, ktoré obsahovalo, okrem iného, nasledujúce a to:


„Prvého dňa v januári, v roku Pána tisíc osemstošesťdesiattri, všetky osoby, ktoré sú otrokmi v ktoromkoľvek štáte alebo určenej časti štátu, ktorých ľud bude v tom čase zapojený do vzbury proti Spojeným štátom, budú odvtedy a po všetky časy slobodní; a výkonná moc Spojených štátov, vrátane jej vojenskej a námornej moci, bude uznávať a zachovávať slobodu týchto osôb a nevykoná žiaden čin alebo činy, ktoré by bránili týmto osobám alebo ktorejkoľvek z nich v úsilí dosiahnuť skutočnú slobodu.“


„Výkonná moc určí vyhlásením uvedeného prvého dňa v januári štáty a prípadné časti štátov, v ktorých bude v tom čase ľud zapojený do vzbury proti Spojeným štátom; skutočnosť, že akýkoľvek štát alebo jeho ľud, bude toho dňa v dobrej viere zastúpený v Kongrese Spojených štátov, a to členmi zvolenými vo voľbách, na ktorých sa zúčastní väčšina kvalifikovaných voličov tohto štátu, sa bude pri absencii vážneho protichodného svedectva považovať za nezvratný dôkaz, že tento štát a jeho ľud nie sú vo vzbure proti Spojeným štátom.“


Z toho dôvodu teraz ja, Abraham Lincoln, prezident Spojených štátov amerických, na základe právomoci, ktorá mi bola zverená ako najvyššiemu veliteľovi armády a vojenského loďstva Spojených štátov, v čase terajšej ozbrojenej zmluvy proti autorite a vláde Spojených štátov a ako vhodné a potrebné strategickí opatrenie na potlačenie tejto vzbury, v tento prvý deň v januári, v roku Pána tisíc osemstošesťdesiattri, súlade s mojím zámerom tak učiniť, ktorý bol verejne známy počas celej tejto sto dňovej lehoty odo dňa vyššie uvedeného, stanovujem a určujem tieto nasledujúce štáty a časti štátov, ktorých ľud je v tento deň vo vzbure proti Spojeným štátom, a to:
Arkansas, Texas, Louisiana (okrem farností St. Bernard, Plaquemines, St. John, St. Chrales, St. James, Ascension, Assumption, Terre Bonne, LaFourche, St. Mary, St. Martin a Orleans vrátane mesta New Orleans), Mississippi, Alabama, Florida, Georgia, Južná Karolína, Severná Karolína a Virgínia (okrem štyrirdsiatich ôsmich okresov označovaných ako Západná Virgínia a tiež okresov Berkeley, Accomac, Northampton, Elizabeth City, York, Princess Anne a Norfolk vrátane miest Norfolk a Portsmouth) a ktorých vyňaté časti sa v súčasnosti ponechávajú v stave, akoby toto vyhlásenie nebolo vydaté.


A na základe tejto právomoci a vyššie uvedeného zámeru nariaďujem a vyhlasujem, že všetky osoby, ktoré sú otrokmi v určených štátoch alebo častiach štátov, sú a odteraz budú slobodnými; a výkonná moc Spojených štátov, vrátane jej vojenskej a námornej moci, bude uznávať a zachovávať slobodu týchto osôb.


A týmto nariaďujem ľuďom, ktorí boli vyhlásení za slobodných, aby sa okrem nutnej sebaobrany zdržali každého násilia a odporúčam im, aby vo všetkých prípadoch, kde im to bude umožnené, svedomito pracovali za primeranú mzdu.


Ďalej vyhlasujem a dávam na známosť, že uvedené osoby, ktoré sú v dobrom stave, budú prijaté do ozbrojených síl Spojených štátov a umiestnené do pevností, strategických pozícií, posádok a na iné miesta a na vojnové lode všetkých druhov.


A týmto činom, úprimne veriac, že je činom spravodlivosti, na ktorý oprávňuje Ústava na základe vojenskej nevyhnutnosti, sa dovolávam zhovievavej mienky ľudstva a milostivej priazne všemohúceho Boha.


Na dôkaz svedectva som pripojil svoj podpis a zabezpečil, aby bola pripojená pečať Spojených štátov.


V meste Washington, prvého dňa v januári, v roku Pána tisíc osemstošesťdesiattri a v osemdesiatom siedmom roku nezávislosti Spojených štátov amerických.


Abraham LincolnZdroj:
Základné dokumenty americkej demokracie (zborník, zostavil Melvin I. Urofsky. Informačná agentúra spoejných štátov, Oddelenie pre štúdium Spojených štátov, Washington, D.C. 20547
URL : https://www.valka.cz/USA-01-01-1863-Prohlaseni-o-osvobozeni-otroku-t88821#332732Verze : 0