Main Menu
User Menu
Reklama

Trnovo, Muniční sklad [RRRR- ]

Ammunition Store Trnovo

Muničný sklad Trnovo

     
Název:
Name:
Muniční sklad Trnovo
Originální název:
Original Name:
Muničný sklad Trnovo
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Posádkový muničný sklad Trnovo
Obec:
Municipality:
Trnovo
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°01'16.37"N 18°50'05.47"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Objekt bol v roku 2020 podľa listu vlastníctva č. 313 evidovanom v katastrálnom území obce Trnovo stále v správe Ministerstva obrany SR
Zdroje:
Sources:
zbgis.skgeodesy.sk
URL : https://www.valka.cz/Trnovo-Municni-sklad-RRRR-t237582#656731Verze : 0
MOD
Objekt je minimálne od roku 2004 nevyužívaný na svoje pôvodné účely (vtedy jeho stráženie zabezpečovala Odborná výcviková škola Pozemného vojska) a je zaradený do zoznamu prebytočných a nepotrebných objektov.

Zoznam objektov v MS Trnovo tak, ako boli v roku 2013 ponúkané Agentúrou správy majetku MO SR do prenájmu ako prebytočný majetok štátu:

Citace :

Predmet nájmu:
areál Muničného skladu TRNOVO:
 pozemky:
- parc. C KN č. 307/1 – zast.pl. a nádvoria o výmere 21822 m² (na pozemku sa nachádza
prístupová komunikácia, časť prístupovej komunikácie sa nachádza na cudzom pozemku
parc.č. 317/7)
- parc. C KN č. 315/3 – ostatné plochy o výmere 3991 m²;
- parc. C KN č. 316/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 52190 m²;
- parc. C KN č. 316/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 69 m²;
- parc. C KN č. 316/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 68 m²;
- parc. C KN č. 316/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 582 m²;
- parc. C KN č. 316/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m²;
- parc. C KN č. 316/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 88 m²;
- parc. C KN č. 316/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 388 m²;
- parc. C KN č. 316/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m²;
- parc. C KN č. 316/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 691 m²;
- parc. C KN č. 316/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m²;
- parc. C KN č. 316/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 880 m²;
v k.ú. Trnovo zapísaných na LV č. 313 v prospech SR – Ministerstva obrany SR;
 stavby:
- budova č. 9 so súp.č. 139 (sklad 630) postavená na parc. C KN č. 316/14 zast.pl.a nádvoria
o výmere 880 m², pričom podlahová plocha je 616 m²;
- kobka 10 nachádzajúca sa v budove č. 11, so súp.č. 140 postavená na parc.C KN č. 316/5
zast.pl.a nádvoria o výmere 69 m², pričom podlahová plocha je 54 m²;
- kobka 10 nachádzajúca sa v budove č. 10, so súp.č. 141 postavená na parc.C KN č. 316/6
zast.pl.a nádvoria o výmere 68 m², pričom podlahová plocha je 54 m²;
- budova so súp.č. 142 (náhrad. zdroj el. energie) postavená na parc. C KN č. 316/13 zast.pl.
a nádvoria o výmere 43 m², pričom podlahová plocha je 34 m²;
- budova č. 8 so súp.č. 143 (sklad 860), postavená na parc. C KN č. 316/12 zast.pl. a nádvoria
o výmere 691 m², pričom podlahová plocha je 795 m²;
- budova č. 1 so súp.č.144 (muničný sklad 450), postavená na parc. C KN č. 316/7 zast.pl.
a nádvoria o výmere 581 m², pričom podlahová plocha je 309,35 m²;
- budova č. 2 so súp.č. 145 (muničný sklad 25), postavená na parc. C KN č. 316/8 zast.pl.
a nádvoria o výmere 32 m², pričom podlahová plocha je 25 m²;
- budova č. 5 so súp.č. 146 (muničný sklad 300), postavená na parc. C KN č. 316/10 zast.pl.
a nádvoria o výmere 388 m², pričom podlahová plocha je 105,30 m²;
- budova č. 6 so súp.č. 147 (muničný sklad 15), postavená na parc. C KN č. 316/11 zast. pl.
a nádvoria o výmere 22 m², pričom podlahová plocha je 16 m²;
- budova so súp.č. 149 (strážnica), postavená na cudzom pozemku;
v k.ú. Trnovo zapísané na LV č. 313 v prospech SR – Ministerstva obrany SR,


Zdroj: archív autora
https://www.mosr.sk/data/att/62763.pdf
URL : https://www.valka.cz/Trnovo-Municni-sklad-RRRR-t237582#656732Verze : 3
MOD