Main Menu
User Menu
Thúkydidés - athénský politik a historik


- žil v letech 460 - 396 př. n. l.
URL : https://www.valka.cz/Thukydides-t32360#116685Verze : 0
Thúkydides


Bol to najvýznamnejší grécky historik. Narodil sa v roku 460. p. n. l. v Aténach. Bol vzdialeným príbuzným slávneho stratéga Miltiada. Spríbuznený bol aj s vládnucim rodom v Thrákii.


Zúčastnil sa aktívne Peloponézskej vojny. Vo funkcii stratéga bránil aténske územia na polostrove Chalkidiki pred spartskou inváziou. Pretože bol neúspešný a neubránil mesto Amfipolis, bol odsúdený do vyhnanstva na 20 rokov.


Usadil sa na mieste nazvanom Skapte Hylé, neďaleko ostrova Thasos. Na tomto mieste napísal Dejiny peloponézskej vojny. Bol žiakom sofistov a preto na rozdiel od Heródota používa iný spôsob vykresľovania historických udalostí. Kým Heródotos udalosti iba prerozprával, Thukydides sa snaží starostlivo zhromaždiť a utriediť pramene a následne vystihnúť príčinné súvislosti medzi jednotlivými udalosťami.


Podstatný význam kladie zachyteniu mocenských záujmov jednotlivých štátov a politických strán. Vo svojom diele používa mnohé postupy, ktoré sa aj dnes používajú v historickom výskume. Dokázal rozoznať, že Peloponézska vojna bola konfliktom celého Grécka, pričom do konfliktu sa zapojila aj Perzia. Jeho dielo sa snaží o objektívny postoj. Pozdvihol starovekú historiografiu na kvalitatívne vyššiu úroveň a jeho dielo sa stalo vzorom pre neskoršie historické práce. Svoj opis končí rokom 411. p. n. l. V jeho diele potom pokračoval ďalší historik Xenofón.Zdroje:
Lowe, G.: ABC Antiky, Praha 1999
Thúkydides: Dejiny peloponézskej vojny, Bratislava 1985
URL : https://www.valka.cz/Thukydides-t32360#183091Verze : 0
MOD
Grécky historik. Spísal Dejiny Peloponézskej vojny.
Thúkydidés - Thúkydides
grécky historik

Thúkydides
grécky historik

URL : https://www.valka.cz/Thukydides-t32360#183494Verze : 0
MOD