Main Menu
User Menu
Studna je jednou z nejdůležitějších staveb či zařízení každé fortifikace. Sloužila jako hlavní zdroj příjmu tekutin (vody), jak v době míru, tak i ohrožení či války. Byly zdrojem nejen pitné vody pro lidi a zvířata, ale taky sloužila k výrobním účelům, či k hašení případných požárů.


Nejstarší studny máme doloženy již v pravěku, ale převážně se jedná o neopevněná sídliště. Archeologicky jsou však zvláště u nás doloženy převážně až od středověku.


Středověké studny


Zde se dá rozlištit řada studní se vzhledu na použití materiál nebo místo, kde taková studna byla postavena. Máme tedy např. studny na hradech, či některých menších šlechtických sídlech. Tyto studny jsou spravidla kopány/tesány do skály a dosahují hloubky mnoha desítek metrů. Typickým je mnohdy i větší studniční kolo. Takovým příkladem je hrad Lipnice nad Sázavou. Naproti tomu specifickou studnou je ta z hradu Karlštejna, která byť je hluboká 80 metrů, má přívod vody štolamy z horního toku Mořinského potoka. Dalším specifikem jsou hrady bez studní, zastoupené např. hradem Sovinec, který má místo studně dvě cisterny pro zachycení dešťové vody. Tyto řešení byly využity v případě, že se nemohlo dojít ke spodní vodě a její nalezení by bylo finančně nákladné nebo jinak (technicky) neproveditelné.
Oproti tomu městských studní máme řadu. I když byl vybíráno místo spravidla blízko vodního toku. Důvodů bylo více, hlavně však lepší přístupnost vody a její dostupnost i případě obléhání opevněného města. Takové studny mohly být obecní, ale též soukromé. Máme studny zděné, částečně tesané do skály, ale též dřevěné. Problémem středověkého města však bylo nevhodné odpadní hospodářství, ať to již bylo hromadění odpadu na ulicích a jejich postupné zavážení a navyšování (kulturní navrstvení v městech dosahuje mnohdy řádu několika metrů, byť v tom jsou zahrnuty i požárové vrstvy apod.). Dalším problémem (stežejním) byly jímky. Stavby mnohdy i podobné studnám. Jedná se o odpadní "zařízení" zapuštěné do země, mnohdy i něklik metrů. Tyto sloužily často jako záchody, ale též sloužily k vyhazování různého odpadu. mnohdy byly situovány nedaleko studní. Jejich výplń odpadního charakteru pak často pronikala do spodních vod, respektive do blízkých studní a svým obsahem (hlavně fekálie a jiné tlející záležitosti) otravovala pitnou vodu. I z tohoto důvodu byly časté průjmová a jiná onemocnění či i horší choroby. Stěžejním nápojem tedy bylo v té době mezi jinými pivo a to i v úpravě pro děti (bylo slabší). Obecně se tento problém začal zásadně řešit v 15. a spíše až v 16. století.
Obecně se ve studních nacházejí různé napadané záležitosti, mincemi počínaje přes utržená vědra (či spíše jejich kovové části), ale též keramika apod., zvláště kdy studna přestala být užívána a byla zasypána jako odpadní jímka. Ovšem najdou se i např. lidské kosti (kostry) - tak je tomu např. u studny hradu Špilberk v Brně.


Novověké studny


S budováním prvních rize vojenských pevností (fortů) došlo i k potřebě jejich zabezpečení po stránce příjmu vody. Z tohoto důvodu dostaly tyto objekty studnu (nebo i více studní). Pochopitelně čistota vodního zdroje byla hlídána. Nutno si uvědomit, že krom běžných potřeb vojáků a eventuálně i zvířat se taky začínají objevovat první systémy ke svému chodu potřebující vodu (zvláště pro chlazení). Můžeme taky již mluvit o vodní infrastruktuře (tedy potrubí apod.).


Města zcela běžně užívala studny až do 19. století pak jejich důležitost postupně klesala. V zásadě se však jednalo převážně o hloubější stavby s prvnímy, byť primitivnímy čerpadly. Rovněž infrastruktura byla propracovanější. Nakonec byly převážně nahrazeny vodojemy a zdroji pitné vody se začaly stávat přehrady či jiné větší plochy.


V neposlední řadě je nutno zmínit čs. stálé opevnění, kdy každý jednotlivý srubový objekt i tvrzový měl svůj příjem vody - studnu. Tato byla vrtána/kopána a následně vybetonována.


Obecně tedy platí, že studna byla základním předpokladem existence většiny většich opevněných objektů středověku, byla běžnou součástí měst a byla běžnou součástí všech mladších opevnění.


Zdroje:
https://www.valka.cz/topic/view/64606#230479
vlastní návštěva
URL CZ: https://www.valka.cz/Studna-t181353#531624Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Studna-t181353#531624Version : 0