Main Menu
User Menu
Reklama

_Sociokultovní architektura (rondely a rondeloidy)

Sociokultovní architektura
Rondely a rondeloidy


Úvod
Obecně lze zařadit do sociokultovní architektury takové stavby, které mají (nebo se u nich předpokládá) vztah k životu obyvatelstva a jeho duševnímu smýšlení a chování. Z hlediska archeologie by se mohlo jednat o gigantické i archeologicky nezjistitelné objekty, z různých druhů materiálů a jeho kombinací. Hlavním jejich účelem bylo jednak sloužit lidem, ale ne jako místo pro běžný život, nýbrž pro život duchovní a případně i jako místo mající vliv na rozhodování o jejich činnosti. Jednak byl ale jejich účel možná i mimolidskou sféru bytí (viz níže). Takové stavby tedy mohly plnit řadu funkcí, jako např.: náboženskou (ta má mnoho podob a dá se zde zařadit i obětování – ať už plodin a zvěře či i lidské oběti), místo konání oslav a jiných dalších shromáždění při vyjímečných událostech (takovými mohla být např. i úspěšná sklizeň), nelze vyloučit funkci astronomickou. Bezesporu by se dalších možných funkcí dalo najít několik. Funkce vojenská je u vhodných objektů (rondely) možná a nelze ji tedy vyloučit, ale primární určitě není, spíše sekundární, tedy nejspíš jen v případě krajní nouze. S velkou pravděpodobností plnily více funkcí. Rovněž nelze opomenout fakt, že mohly plnit funkci symbolu – a to nejspíš slunce. Za předpokladu, že lidé měli v úctě nebo dokonce vyznávali slunce, byl by přibližně kruhovitý tvar těchto areálů (rondely, rondeloidy, woodhenge, stonehenge) uctěním slunce, které by prakticky mohlo vidět jen slunce či božstvo či jiné nadpřirozené síly jimž mohlo být slunce symbolem. Tedy by hloubení příkopů či stavba „henge“ bylo jen symbolem, který není určen pro lidi (jediný kdo mohl vidět objekt z ptačí perspektivy by bylo možné božstvo, nadpřirozené síly či slunce, pakliže nevyznávali i jiné nadpřirozené jevy). Rondely nemáme jenom v neolitu pokračují prakticky – s jistými většími či menšími pausami a objevují se naposledy v halštatu možná, ale snad i ještě v laténu. Je zde možná návaznost u kruhových svatyní ranné doby dějiné a snad i ranné křesťanské stavby rotundy s nimi mají nějakou spojitost. Rondely bezesporu podléhaly „módě“ a rovněž to zda se stavěly či nestavěly ovlivnily i skupinky lidí, kterým se to prostě nelíbilo, dá se říct, že byli zpátečničtí. Ale posléze pak došlo opět k renesanci této architektury. Kruhové areály jsou projevem společné a jednotné tendence Praevropanů k budování základních prvků budoucí civilizace a její dlouhodobé kontinuity na bázi „společného psychologického substrátu lidstva“ a v tom je mimo vedlejších jevů hlavní přínos „rondelové archeologie“.


Z historie výzkumů
Již v letech 1919-1924 jihoněmecký archeolog J. Maurer částečně prozkoumal rozsáhlé a složité neolitické sídliště nad řekou Isar u Kothingeischendorfu v Dolním Bavorsku, netušil co zde objevil – dvojitý kruhový příkopový areál se 4 zeměpisně orientovanými vstupy – interpretovat tuto novinku se v té době nepovedlo. Roku 1968 byl zachycen příkop rondelu Těšetice-Kyjovice. Následně byl proveden systematický celoplošný výzkum a tím byl vlastně započat výzkum rondelů a jim příbuzných staveb u nás ale i v zahraničí. Označení pro tento druh objektů se nakonec ujal název rondel případně pro podobné menší útvary rondeloid. Bylo zjištěno, že rondely se postupně rozšiřovaly z místa svého vzniku. Nicméně např. v českém Slezsku a Polsku známy dosud nejsou. Mimojité došlo i na porovnávání a posuzování vlivu mezi rondely a mimopevninskou britskou sociokultovní architekturou, i když někteří jedinci popírají, že by mohlo dojít ovlivnění jedné skupiny druhou, vzhledem k jisté podobnosti je to možné. V současnosti jsou již rondely a rondeloidy do jisté míry poznané, ovšem stále je zde řada nezodpovězených otázek Zpětně rovněž dochází ke studiu starších výzkumů a někdy se podaří odhalit možný rondel nebo rondeloid. Velký vliv na výzkum má letecká prospekce a geofyzikální měření.


Objevené rondely a rondeloidy
Morava -
Čechy – Vochov, Lochenice, Holohlavy, Tuchoraz, Bylany ad.
Slovensko – Svodín, Bučany, Žlkovce, Ružindol ad.
Rakousko – Frauenhofen, Friebritz, Kamegg, Glaubendorf, Mühlbach am Manhartsberg, Schletz, Hornsburg, Gemering, Ölkam a celá řada dalších.
Německo – Quenstedt, Künzing-Unternberg, Eching-Viecht, Kothingeichendort, Ramsdorf a mnohé další.
Maďarsko – Sé, Herpály, Füzesabony ad.
Také jsou známy podobné stavby např. v Rumunsku, lze je předpokládat i dále na Balkáně – např. Chorvatsko ad.


Literatura:
Podborský, V. a kol., Pravěká sociokultovní architektura na Moravě : Primeval socio-ritual architecture in Moravia. Brno, 1999. ISBN 80-210-2194-2.
URL : https://www.valka.cz/Sociokultovni-architektura-rondely-a-rondeloidy-t61885#222700Verze : 0
Reklama