Main Menu
User Menu
SÍRA + SILIKAGÉL (NE)
(prekurzor chemických zbraní)


Síra s malým množstvom silikagélu 1) je zložkou použitou pri výrobe látky VX. Má veľmi nízku toxicitu a môže dráždiť kožu, oči, nos a hrdlo.


základné údaje:
názov: síra (s malým množstvom silikagélu)
označenie: NE
ďalšie názvy:
registračné číslo CAS: 10544-50-0


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: síra
vzorec: S8
molekulová hmotnosť: 256,48
bežný fyzikálny stav: žlté kryštály (v kosoštvorcovej kryštalickej sústave)
zápach: čistá bez zápachu
teplota varu: 444,6°C
teplota topenia: pri 95,3°C sa kosoštvorcová kryštalická sústava mení na jednoklonnú; tá sa topí pri 115,21°C
hustota: 2,07 g/cm3 pri 20°C
tlak pár: 133,322 Pa pri 183,8°C
viskozita: ?
povrchové napätie: ?
teplota vzplanutia: 207°C (uzavretá nádoba)
teplota rozkladu: ?
rozpustnosť: vo vode nerozpustná; slabo rozpustná v alkohole, éteri; rozpustná v benzéne, toluéne, kvapalnom amoniaku a chloroforme
hydrolýza: ?
stálosť pri uskladnení: ?
reakcie s kovmi a inými materiálmi: reaguje s O-etyl-O'-(2-diizopropylaminoetyl)metylfosfonátom za vzniku látky VX

toxicita:

neznáma1) Silikagél je granulovaný, pórovitý oxid kremičitý (SiO2), ktorý je hygroskopický (ľahko absorbuje vodu).


zdroj: POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
URL : https://www.valka.cz/Sira-NE-t104792#375615Verze : 0
MOD