Main Menu
User Menu
Reklama

SVK - Zákon o samostatnom Slovenskom štáte 14. 3. 1939

Zákon o samostatnom Slovenskom štáte zo dňa 14. 3. 1939 (z. č. 1/1939 SZ)


Slovenský snem uzniesol sa na tomto zákone:


§ 1.
Slovenská krajina vyhlasuje sa za samostatný a neodvislý Slovenský štát. Snem Slovenskej krajiny pretvára sa na zákonodárny snem Slovenského štátu.


§ 2
Až do vydania ústavy Slovenského štátu celá vládna a výkonná moc je v rukách vlády, ktorú menuje předsednictvo Snemu.


§ 3.
Všetky doterajšie zákony, nariadenia a opatrenia ostávajú v platnosti so znemami, ktoré vyplývajú z ducha samostatnosti Slovenského štátu.


§ 4.
Vláda sa zplnomocňuje, aby cestou nariadenia vykonávala všetko, čo je v prechodnom čase potrebné na udržanie poriadku a na zabezpečeni záujmov Slovenského štátu.


§ 5.
Zákon tento nadobúda účinnosti dnešným dňom a plní ho vláda.


V Bratislave 14.03 1939

Zdroj:
Grígel, M., Slušný J.: Rodný list - Slovenská republika; vydal Vladimír Kovalčík a Michal Rusznak, 2003; ISBN 80-969041-7-5Súvisiace dokumenty:
Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom 18. 3. 1939
URL : https://www.valka.cz/SVK-Zakon-o-samostatnom-Slovenskom-state-14-3-1939-t79738#292597Verze : 0
Reklama