Main Menu
User Menu
Reklama

SVK - Ústavný zákon zo dňa 15. mája 1942 o vysťahovaní Židov.

68. Ústavný zákon zo dňa. 15. mája 1942 o vysťahovaní Židov.


Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto ústavnom zákone:


§ 1.


Židov možno vysťahovať z územia Slovenskej republiky.


§ 2.


(1) Ustanovenie § 1 neplatí:
a) na osoby, ktoré sa najneskoršie 14. marca 1939 staly príslušníkmi niektorého kresťanského vierovyznania,
b) na osoby, ktoré žijú v platnom manželstve s Nežidom (Nežidovkou), uzavretom pred 14. septembrom 1941.


(2) Osoby, ktorým prezident republiky udelil alebo udelí oslobodenie podľa § 255 nariadenia č. 198/1941 Sl. z., ďalej lekári, lekárnici, zverolekári, inžinieri a iné osoby, ak príslušné ministerstvo uzná za potrebné ponechať ich vo verejnom, technickom alebo hospodárskom živote .Slovenska, nemajú byť vysťahovaní dokiaľ je v platnosti rozhodnutie o ich oslobodení alebo ponechaní.


(3) Vyňatie zpod vysťahovania (ods. 1 a 2) platí aj na manželku (manžela), na maloleté deti a v prípade ods. 1 písm. a) aj na rodičov vyňatých osôb.


§ 3.


(1) Židia vysťahovaní a Židia, ktorí územie štátu opustili alebo opustia, strácajú štátne občianstvo Slovenskej republiky.
(2) Majetok osôb uvedených v ods. 1 prepadá v prospech štátu. Štát ručí veriteľom len do výšky hodnoty prevzatého majetku.


§ 4.


(1) Hnuteľný majetok osôb uvedených v § 2 ponecháva sa im v držbe a vo vlastníctve. Nárok na vrátenie hnuteľností, ktoré im boly podľa doterajších predpisov odňaté z držby pred 16. májom 1942, nemožno uplatňovať súdne.
(2) O živom a mŕtvom poľnohospodárskom inventári platia osobitné predpisy.


§ 5.


(1) Na vykonanie ustanovení §§ 1 a 3 najmä na zlikvidovanie osobných a majetkových právnych pomerov vysťahovaných Židov, ako aj Židov, ktorí územie Slovenskej republiky opustili, vydá potrebné predpisy vláda nariadením aj keby Ústava vyžadovala úpravu zákonom.


(2) Nariadenia vydané podľa ods. 1 majú platnosť zákona, podpisuje ich predseda vlády a všetci jej členovia a vyhlasujú sa v Slovenskom zakonníku.


§ 6.


Predpisy o právnom postavení Židov, pokiaľ obmedzujú osobné a majetkové pomery nežidovského manžela (manželky) Žida, strácajú účinnosť dňom vyhlásenia tohto zákona.


§ 7.


Tento ústavný zákon platí a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


zdroj: www.upn.gov.sk
URL : https://www.valka.cz/SVK-Ustavny-zakon-zo-dna-15-maja-1942-o-vystahovani-Zidov-t80343#294243Verze : 0
Reklama