Main Menu
User Menu

SVK - TATRAPAN PVO (MOVES - mobilné veliteľské stanovište)

TATRAPAN PVO-M

     
Název:
Name:
TATRAPAN PVO
Originální název:
Original Name:
TATRAPAN PVO
Kategorie:
Category:
automatizovaný systém velení PVO
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR VTÚ Liptovský Mikuláš a.s., Liptovský Mikuláš
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
malé množství / small number
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
5
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
až 22000 kg
Celková délka:
Overall Length:
8460 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2500 mm
Celková výška:
Overall Height:
2940 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
390 mm
Pancéřování:
Armour:
?
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Tatra T3-930-55
- vznětový, vidlicový, vzduchem chlazený, přeplňovaný
- počet válců: 12
- vrtání: 120 mm
- zdvih: 140 mm
- objem válců: 19 000 cm3
- maximální točivý moment: 1330 Nm při 1400 ot/min
Výkon:
Power:
275 kW při 2200 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
Tatra
- synchronizovaná, mechanická převodovka
- počet rychlostí (vpřed+vzad): 10+2
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
80 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
1000 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
30 °
Boční náklon:
Side Slope:
20 °
Překročivost:
Trench Crossing:
1,1 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,6 m
Brodivost:
Fording Depth:
1,4 m
Nástavba:
Superstructure:
spojovací vybavení:
- vnitřní hovorové zařízení RACAL BCC600
- KV rádiová stanice SYSCAL 2000
- VKV rádiová stanice RF-1325
- UKV rádiová stanice LERA 1,5
- automatická ústředna a manuální přepínač
Výzbroj:
Armament:
7,62 mm kulomet PKT
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz níže / see below
URL : https://www.valka.cz/SVK-TATRAPAN-PVO-MOVES-mobilne-velitelske-stanoviste-t30202#614390Verze : 0
MOD
Tatrapan MOVES
SVK - TATRAPAN PVO (MOVES - mobilné veliteľské stanovište) - www.pvo.guns.ru

www.pvo.guns.ru
URL : https://www.valka.cz/SVK-TATRAPAN-PVO-MOVES-mobilne-velitelske-stanoviste-t30202#109791Verze : 0
Vozidlo TATRAPAN PVO je určené ako mobilné veliteľské stanovište - MOVES pre automatizáciu velenia a riadenia podriadených prostriedkov PVO.

Pracovisko umožňuje príjem, spracovanie a zobrazenie informácie o vzdušnej situácii z automatizovaného systému L a PVO, primárnej rádiolokačnej informácie z miestnych rádiolokačných prostriedkov. Vozidlo TATRAPAN PVO vzniklo úpravou interiéru skrine transportného pancierového automobilu TATRAPAN T1.

Základné vybavenie:
* klimatizačná a zdrojová jednotka ,
* zdroj el. energie 27V/100A.

Špeciálne vybavenie:
* 3 pracoviská automatizovaného velenia,
* pracovisko systémového inžiniera,
* pracovisko operátora - spojára,
* vnútorné hovorové zariadenie RACAL BCC600,
* KV rádiová stanica SYNCAL 2000,
* VKV rádiová stanica PANTHER 2000V,
* VKV rádiová stanica RF-1325,
* UKV rádiová stanica LERA 1.5,
* aut. ústredňa.

Vývojca: Vojenský technický ústav Liptovský Mikuláš

Prevzaté z : www.vtu.sk

SVK - TATRAPAN PVO (MOVES - mobilné veliteľské stanovište) - www.vtu.sk

www.vtu.sk
URL : https://www.valka.cz/SVK-TATRAPAN-PVO-MOVES-mobilne-velitelske-stanoviste-t30202#109158Verze : 2
Automatizovaný systém velenia (ASV) novej generácie TATRAPAN PVO, ktorý v súčasnom období prechádza vojskovými skúškami, má vo vojsku PVO nahradiť starší ASV K-1.

Pôvodný ASV K-1, skonštruovaný pre protilietadlové raketové komplety (PLRK) malého dosahu 2K12 Kub a PLRK stredného dosahu 2K11 Krug, umožoval zobraziť primárnu i sekundárnu rádiolokačnú informáciu, identifikovať cieľ (cudzí - vlastný), prideliť ciele podriadeným jednotkám (súradnice X, Y, H, vx, vy), automaticky naviesť anténu navádzacieho rádiolokátora na cieľ, vydať desať povelov a prijať desať spätných hlásení od podriadených jednotiek a prideliť dva ciele na ničenie z nadriadeného stupňa velenia (z kabíny bojového velenia).

Potrebu vyvinúť nový prostriedok velenia ovplyvnilo niekoľko faktorov. Predovšetkým nebývalý rozvoj prostriedkov vzdušného napadnutia, ktoré sa stávajú hlavnou údernou silou všetkých moderných armád a ktoré dokážu rozhodnúť ozbrojený zápas. Kombinované použitie lietadiel, vrtuľníkov, kozmických prostriedkov, riadených striel s plochou dráhou letu, balistických, operaèno-taktických alebo taktických rakiet a bezpilotných prostriedkov vytvára takú zložitú vzdušnú situáciu, že ju už nemožno riešiť pomocou súèasných ASV. Po druhé, bolo potrebné nahradiť subjektívne hodnotenie situácie a rozhodnutie o pridelení cieľa, ktoré robí veliteť v rozhodovacom procese v rámci riadenia paľby. V ASV K-1 bol veliteť najdôležitejším prvkom systému riadenia paľby. V zložitej vzdušnej situácii, pri väčšom počte podriadených palebných jednotiek (4-5), používal prakticky len jedno kritérium na pridelenie cieľa - či cieľ vlieta do priestoru účinnej pôsobnosti (PÚP) palebnej jednotky. Narastal tak poèet chybných pridelení a tým aj počet nepostreľovaných cieľov. Tretím dôvodom bol veľký počet prostriedkov v ASV K-1 - v protilietadlovom raketovom pluku (plrp) s piatimi palebnými batériami je to kabína bojového velenia (KBV), päť kabín príjmu a navedenia (KPN), topografický pripojovač, pokladač káblov a dva prívesy na elektrické napájanie. Posledným faktorom bola nutnosť zlepšiť pracovné podmienky a znížiť počet príslušníkov bojovej zmeny.

Uvedené faktory limitovali aj úlohy pre tvorcov nového ASV. Z hľadiska technickej realizácie sa základom celého projektu stala výkonná výpočtová technika. Vďaka nej jediný prvok - kabína bojového velenia (KBV) TATRAPAN PVO - nahradí v spomenutom plrp s piatimi palebnými batériami desať prvkov ASV K-1. KPN nahradia počítače s monitormi zabudované priamo do bojového úseku riadiacich a navádzacích rádiolokátorov (RNRL) palebných jednotiek protilietadlových raketových batérií (plrbat). Obsluha ASV K-1 má 35 členov, kým obsluha ASV Tatrapan PVO je iba 6-členná. Z organizačného hľadiska sa predpokladá, že ASV Tatrapan PVO bude zavedené do zostavy protilietadlovej raketovej brigády (plrb) resp. skupiny (plrsk).

Rozhodujúcim prvkom ASV je KBV Tatrapan PVO, ktorá v procese riadenia paľby realizuje všetky požadované činnosti a umožňuje:

- prijímač rádiolokaènú informáciu (RLI) z primárnych zdrojov (vlastné rádiolokátory batérie velenia) po primárnom a sekundárnom spracovaní,
- prijímač RLI zo systému LETVIS vzdušných síl,
- sekundárne a terciárne (multiradarovo) spracovať združenú informáciu,
- distribuovať RLI na pracovné miesta operátorov,
- prenášať informácie, povely a úlohy podriadeným plrbat,
- nepretržite analyzovať vzdušnú situáciu a realizovať automatizovaný rozhodovací proces na riadenie paľby,
- spolupracovať s letectvom a navádzať stíhacie lietadlá na ciele,
- archivovať a monitorovať činnosť operátorov a vytvárať dokumenty objektívnej kontroly v elektronickej podobe,
- simulovať bojovú činnosť a cvičiť obsluhy,
- vykonávať samostatnú a súčinnostnú funkčnú kontrolu a archivovať jej výsledky.

V KBV Tatrapan PVO je päť pracovných miest - pre veliteľa, náčelníka štábu (spravodajského náčelníka), dôstojníka pre súčinnosť s letectvom, systémového inžiniera a spojára. Pracovné miesto veliteľa umožňuje:

- autorizovať prístup vložením prístupového hesla,
- počas prípravy na bojovú činnosť vykonať topografické pripojenie, nastaviť režim činnosti a vykonať funkčnú a súčinnostnú kontrolu zobrazenia objektov statickej grafickej informácie,
- počas bojovej činnosti riadiť paľbu,
- vytvárať a zobrazovať objektívnu dokumentáciu o vedení bojovej činnosti.

Pracovné miesto dôstojníka pre súčinnosť s letectvom umožňuje:

- autorizovať prístup k použitiu, nepretržite zobrazovať vzdušnú situáciu, údaje o plánovanej letovej činnosti, meteorologickú situáciu a údaje AIS v záujmovom priestore,
- farebne rozlišovať vlastné stíhacie lietadlá podľa ICAO,
- optimalizovať navádzanie stíhacích lietadiel na cieľ na základe algoritmov,
- zobrazovať postavenia plrbat, ich priestory účinnej pôsobnosti, sektory zodpovednosti a priestory zodpovednosti letectva.

Pracovné miesto náčelníka štábu (spravodajského náèelníka) umožňuje:

- autorizovať prístup k použitiu,
- zobrazovať postavenie podriadených palebných jednotiek a ich priestorov účinnej pôsobnosti,
- zobrazovať doplnkovú statickú informáciu,
- nepretržite sledovať výšky cieľov a analyzovať vzdušnú situáciu,
- priebežne spracovávať výsledky bojovej činnosti (pridelené, zničené a prepustené ciele, spotrebu a stav rakiet, stav spojenia s palebnými jednotkami a rádiolokátormi),
- vytvárať a zobrazovať objektívnu kontrolu, prípravu a pretrvávanie náletovej situácie.

Z pracovného miesta systémového inžiniera možno kontrolovať multiradarové spracovanie rádiolokačnej informácie, vykonávať funkčnú a súčinnostnú kontrol a riadiť dátovú sieť.

KBV Tatrapan PVO je umiestnené na vozidle TATRAPAN T1 so zvýšenou streleckou odolnosťou. Napájanie je možné buď z alternátora od agregátu, z meniča (zo siete 230V/50Hz), z elektrocentrály, z alternátora vozidla, alebo z dvoch akumulátorových batérií 12V/180Ah (základný spôsob). Spojenie s podriadenými a prenos informácií je možný do 20 km buď linkou, alebo rádiovou sieťou (VKV pásmo). Údaje z miestnych rádiolokátorov sa prenášajú do 5 km rádiovou sieťou (VKV pásmo) a topografické pripojenie je zabezpeèené pomocou GPS.

Vozidlo má dve vykurovacie jednotky, filtroventilaènú a klimatizaènú jednotku, individuálne, centrálne a maskovacie osvetlenie pracovísk, dve nezávislé protipožiarne sústavy, zariadenie na jazdu v noci a centrálne hustenie pneumatík (možné i za jazdy).

Koncový stupeň ASV Tatrapan PVO v protilietadlovej raketovej batérii predstavuje funkčný celok, ktorý v plnom rozsahu nahrádza KPN ASV K-1. Je umiestnený v RNRL 1S91 a skladá sa z riadiacej jednotky na spracovanie a zobrazenie cieľov (PC, monitor, klávesnica), bloku elektrických selsynov na natáčanie antény NRL 1S31, bloku snímania stavu na pulte veliteľa, prostriedkov rádiového spojenia a hlasového velenia, prostriedky na orientáciu RNRL a imitátora činnosti.

Riadiaca jednotka s blokom snímania stavu na pulte veliteľa umožňuje plniť všetky úlohy vedenia paľby na pridelené ciele. Údaje o pridelenom cieli sa zobrazujú vo forme tabuľky, ktorá obsahuje číslo cieľa, azimut, polohový uhol, parameter, výšku, rýchlosť a vzdialenosť cieľa od RNRL, ako aj čas príletu na vnútornú a vonkajšiu hranicu PÚP.

Cyklicky, každú sekundu, sa počítajú parametre na ničenie cieľa:
- diaľka cieľa,
- diaľka rádiolokačnej viditeľnosti v azimute, kde sa nachádza cieľ,
- diaľka zapnutia vyžarovania NRL na anténu (prepnutie ekvivalent - anténa),
- diaľka vonkajšej a vnútornej hranice priestoru odpálenia,
- diaľka vonkajšej a vnútornej hranice PÚP

Na samotné postreľovanie cieľov potom stačí, aby veliteľ jednotky sledoval pokyny z tabuľky a reagoval na ne.

Nový ASV Tatrapan PVO v plnej miere zodpovedá požiadavkám na velenie a riadenie paľby protilietadlových raketových jednotiek v zložitých podmienkach protivzdušného boja.

Zdroj : mosr.sk
URL : https://www.valka.cz/SVK-TATRAPAN-PVO-MOVES-mobilne-velitelske-stanoviste-t30202#147300Verze : 1
Pôvodný TATRAPAN PVO mal číslo výkresu 652-00-9000, od roku 2004 je do OS SR dodávaná verzia TATRAPAN PVO-M, číslo výkresu 652-00-9001. Od pôvodnej verzie sa líši zvýšenou odolnosťou proti mínam, osádka je 5 členná a rozdiely sú aj v pristrojovom vybavení.

Nástavba vozidla sa v podstate zhoduje s nástavbou Tatrapan VESPRA, odlišnosti sú len v inom uchytení a rozmiestnení anténnych prvkov. Vo vnútri sú 3 miesta automatizovaného velenia a riadenia podriadených prvkov PVO. Obsluha je tvorená veliteľom, vodičom (obaja v kabíne vozidla), systémovým inžinierom, operátorom-spojárom a špecialistom PVO (všetci v nadstavbe).

Spojovacie vybavenie je tvorené:
- zariadenie na vnútorné spojenie RACAL BCC600,
- KV rádiová stanica SYSCAL 2000,
- VKV rádiová stanica RF-1325,
- UKV rádiová stanica LERA 1,5,
- automatická ústredňa a manuálny prepájač.

Čo sa týka označenia MOVES, tak to znamená MObilné VEliteľské Stanovište. Myslím že ide o starší a nakoniec neprijatý názov pre túto verziu.

Zdroj: Bull-1-5 Modifikácie pancierového terénneho automobilu Tatrapan 6x6, VSVaP 2007
URL : https://www.valka.cz/SVK-TATRAPAN-PVO-MOVES-mobilne-velitelske-stanoviste-t30202#234335Verze : 1
MOD
MOVES ...
SVK - TATRAPAN PVO (MOVES - mobilné veliteľské stanovište) - www.ales.cz

www.ales.cz
SVK - TATRAPAN PVO (MOVES - mobilné veliteľské stanovište) - www.ales.cz

www.ales.cz
URL : https://www.valka.cz/SVK-TATRAPAN-PVO-MOVES-mobilne-velitelske-stanoviste-t30202#110002Verze : 0
...
SVK - TATRAPAN PVO (MOVES - mobilné veliteľské stanovište) -


URL : https://www.valka.cz/SVK-TATRAPAN-PVO-MOVES-mobilne-velitelske-stanoviste-t30202#109805Verze : 0
SIAD 2004
SVK - TATRAPAN PVO (MOVES - mobilné veliteľské stanovište) - www.pvo.guns.ru

www.pvo.guns.ru
URL : https://www.valka.cz/SVK-TATRAPAN-PVO-MOVES-mobilne-velitelske-stanoviste-t30202#109792Verze : 0
Diskuse
ad: loskileros
Údaje sú o prototype. Nasadený tatrapan má už úplne iné zariadenia.
URL : https://www.valka.cz/SVK-TATRAPAN-PVO-MOVES-mobilne-velitelske-stanoviste-t30202#234303Verze : 0

Citace - buko1 :

Pôvodný TATRAPAN PVO mal číslo výkresu 652-00-9000, od roku 2004 je do OS SR dodávaná verzia TATRAPAN PVO-M, číslo výkresu 652-00-9001. Od pôvodnej verzie sa líši zvýšenou odolnosťou proti mínam, osádka je 5 členná a rozdiely sú aj v pristrojovom vybavení....


Nástavba vozidla sa v podstate zhoduje s nástavbou Tatrapan VESPRA, odlišnosti sú len v inom uchytení a rozmiestnení anténnych prvkov. Vo vnútri sú 3 miesta automatizovaného velenia a riadenia podriadených prvkov PVO. Obsluha je tvorená veliteľom, vodičom (obaja v kabíne vozidla), systémovým inžinierom, operátorom-spojárom a špecialistom PVO (všetci v nadstavbe).


Spojovacie vybavenie je tvorené:
- zariadenie na vnútorné spojenie RACAL BCC600,
- KV rádiová stanica SYSCAL 2000,
- VKV rádiová stanica RF-1325,
- UKV rádiová stanica LERA 1,5,
- automatická ústredňa a manuálny prepájač.


Čo sa týka označenia MOVES, tak to znamená MObilné VEliteľské Stanovište. Myslím že ide o starší a nakoniec neprijatý názov pre túto verziu.


Zdroj: Bull-1-5 Modifikácie pancierového terénneho automobilu Tatrapan 6x6, VSVaP 2007V sucastnej dobe je vo vyzbroji OSSR uz len jeden kus TATRAPAN PVO, nakolko je uz len jedna skupina PLR kompletu KUB. Aj bucnost tejto skupiny je nejasna.
URL : https://www.valka.cz/SVK-TATRAPAN-PVO-MOVES-mobilne-velitelske-stanoviste-t30202#309321Verze : 0
A ktorú skupinu máš na mysli? Pokiaľ viem tak plrb Nitra má 4 skupiny - z toho dve (Nitra a Rožňava) majú 2K12 Kub.... A s 2K12 Kub sa na rozdiel od toho zvyšku ráta aj v ďalšom období.
A mimochodom - neviem kde ja Tatrapan PVO tabuľkovo zaradený, ale určený bol ako ASV na úrovni batérie... A batéria nie je skupina. Pokiaľ je Tatrapan len na veliteľstve skupiny, ako sú riadené palebné batérie?
URL : https://www.valka.cz/SVK-TATRAPAN-PVO-MOVES-mobilne-velitelske-stanoviste-t30202#309332Verze : 1
MOD

Citace - buko1 :

A ktorú skupinu máš na mysli? Pokiaľ viem tak plrb Nitra má 4 skupiny - z toho dve (Nitra a Rožňava) majú 2K12 Kub.... A s 2K12 Kub sa na rozdiel od toho zvyšku ráda aj v ďalšom období.
A mimochodom - neviem kde ja Tatrapan PVO tabuľkovo zaradený, ale určený bol ako ASV na úrovni batérie... A batéria nie je skupina. Pokiaľ je Tatrapan len na veliteľstve skupiny, ako sú riadené palebné batérie?To bolo do roku 2005... 1.5.2005 zanikla skupina v Roznave a cca o rok skor skupina v Pezinku.
Takze teraz su v NR 2 skupiny:
1.plrsk - S-300
2.plrsk - KUB a to 4 pal. baterie, bateria podpory velenia a bateria velenia u ktorej je zaradeny TATRAPAN. TATRAPAN nahradza vtedajsie prostriedky ASV (automatizovane systemy velenia) co bola kabina bojoveho velenia (KBV) a u pal. bat kabina prijmu a navedenia (KPN). Do Tatrapanu prichadzaju info z prehladovych RL baterie velenia a odtial sa prideluju ciele pal. bat. cize riadi sa odtial palba.
URL : https://www.valka.cz/SVK-TATRAPAN-PVO-MOVES-mobilne-velitelske-stanoviste-t30202#309384Verze : 0

Citace - buko1 :

...A batéria nie je skupina. Pokiaľ je Tatrapan len na veliteľstve skupiny, ako sú riadené palebné batérie?Práve TATRAPANOM, pretože ten prenáša informácie, povely a úlohy podriadeným plrbat, ktoré sú súčasťou skupiny. 1996-2003 som sa "podieľal" ako súčasť posádky na pozícii "systémový inžinier" za výskumák v LM tento projekt zastrešoval Ing. ŠMELKO, niekde mám ešte záverečnú správu čo som k tomu písal, minule som na ňu narazil doma Smile


V osádke bol v tom období akorát šofér, spojár a systémák, ktorí to rozvinovali až do nadviazania dátového spojenia s primárom k P-18, 1RL128 a k palebkám. Ako píše bobec, malo to nahradiť KBUčko a KPCčko.


Dokonca si pamätám pár detailov zo zrodu,.. napr. pôvodný úmysel bol použiť na prenos dát francúzske rádiostanice kombinované s funkciou rádiomodemu, ale spôsob akým komunikovali, hlavne použitý spôsob kódovania, zapríčiňoval časové oneskorenie - info prenášaná na palebky bola "stará" a tak ich nahradili rádiomodemy, tuším fy RACOM... a plno ďalších vecí


Pôrod TATRAPANu bol ťažký a trval strašne dlho (prešiel som niekoľko sérií vojskových skúšok), na vine bola často nevyhovujúca info z primáru (a tak sa to večne vykrývalo z LETVISu), ale riadenie palebiek cvrkalo vcelku dobre. Ďalším problémom pri zrode bolo, že sa často menila požiadavka na špecifikáciu (čo to má vlastne robiť) a to zapríčiňovalo neustále opakovanie celého procesu. Pamätám si ako ALESáci večne pendlovali medzi LM-Lešť-Rožňava.
URL : https://www.valka.cz/SVK-TATRAPAN-PVO-MOVES-mobilne-velitelske-stanoviste-t30202#563080Verze : 1