Main Menu
User Menu
Reklama

SVK - Operačný rozkaz číslo 5 zo 7. 7. 1941 (17.00 hod.)

VELITEĽSTVO ARMÁDY
Štáb 3. oddelenie
Číslo: 107.086. Taj. oper. 1941
SV. 7. 7. 1941 o 17. hod. (sedemnásť)


Operačný rozkaz číslo 5


I.
Nemecká 17. armáda napreduje smerom východným.


II.
Slovenská armáda, ktorej podlieha dňom 5. 7. 1941 tiež rýchla brigáda presunie sa do 18. 7. všeobecne do priestoru: Kozlow, Kozów, Pozówa, Podhajce (j. z Tarnopolu). Pochod bude vykonaný v dvoj- trojdenných etapách so vsunutými jednodennými odpočinkami.
Divízie pochodujú na dvoch osách.
Pochodové skupiny pre pochod sostavte tak, aby pochodový ruch vyhovoval rozličným rýchlostiam pochodu jednotlivých složiek.


III.
1. Pre pochod 1. divízie určujem pochodovú os „A“ takto: Nowe Miasto, (Dobromil-Chyrow), Wieckowice, Rudki, Lubien, Wielki, Stawczany, Blaziowka, Lwow, Bóbrka, Swirz, Meryszczow, Blotnia, Narajów, Brzezany, Kozowa.
2. Pre pochod 2. divízie určujem pochodovú os „B“ takto: Sambor (Luzek Grn.), Drohobycz, Slonsko, Medenice, Piaseczna, Zydaczow, Chodorów, Rohatyn, Lopuszna, Lipica Górna, Swistelniki, Bozykow, Podhajce.
3. Pre pochod rýchlej brigády určujem pochodovú os „C“: Sambor, Rudki, Stawczany, Kaltwasser, Lwów, Winniki, Kurowice, Zloczów, Jazierna, Kozlów.


IV.
Motorizované jednotky zbraní odpochodujú za divíziami cez Sambor na Rutki a ďalej po ceste „A“.
Hipomobilné armádne jednotky zbraní po ceste „A“.


V.
1. Pochod sa uskutoční podľa pochodovoej tabuľky, príloha č. 1
2. Motorizované časti armád. jednotiek zostávajú až do ďalšieho rozkazu v doterajších ubytovacích miestach a konajú intenzívny výcvik a utužujú disciplínu, najmä záložníkov. Ich ďalší presun predvídam dňa 11. 7. 1941.
3. Rýchla brigáda až do ďalšieho rozkazu zostáva v doterajšom mieste a koná výcvik ako ad. 2
4. Pioniersky prápor 11 započne v spolupráci s nemeckým pionierskym vojskom prestavbu železničnej trate Zaluž – Sambor na normálny rozchod, dňa 7. júla 1941.
Prestavbu vykonajú: Pionierska rota 1 a 2 a 101, ktorým je k dispozícii aj miestne obyvateľstvo. Pionierska rota 1 a 101 započne so stavbou z Chyrowa smerom na Sambor. Pionierska rota 2 zo Záluž smerom východným: táto sa tým cieľom presunie do 8. júla 1941 do Zálužia.
Prestavbou trati Záluž – Sambor poverujem veliteľa pionierskeho práporu 11. Materiál potrebný na prestavbu trate získate z miestnych zdrojov (nádražie, píly).
Nakoľko prestavba železničnej dráhy musí byť v najkratšom čase hotová, musí sa mužstvo rôt vyplnúť k nadpriemernému výkonu.
Mostová súprava 1 a 2 je k dispozícii dňa 8. júla o 6. hod. Veliteľovi 1. divízie v Postolowe, odkiaľ si ju presunie podľa vlastných dispozícií. O ďalší presun mostovej súpravy 3 a 4 sa postará veliteľ 2. divízie.
Keďže mostové súpravy 1 a 2 majú k dispozícii autá pre presun a mostová súprava 3 a 4 nemajú, prideľujem trvale autá mostovej súpravy 2 k mostovej súprave 3. Veliteľ 1. divízie odošle tieto autá dňa 10. 7. 1941 do Dobrohycz na SV divízie. Mostová súprava 11 a 12 sa presunie do Chyrowa.
Velitelia súprav budú dostávať rozkazy od príslušných veliteľov pionierskych práporov.


VI.
I/4 a I/3 pešie prápory zostávajú až na ďalší rozkaz v Chyrowe. Budú presunuté osobitným rozkazom velit. armády asi dňa 11. 7. 1941-


VII.
Dňa 11. 7. 1941 predvídam pre pešo pochodujúce jednotky odpočinok do 13. hod. Ďalší rozkaz na činnosť dostanete pre 11. 7. 1941 odpoludnia.


VIII.
SV armády Chyrow,
SV 1. divízie dňa 8. 7. 1941: Dobromil, od 9. 7. 1941 13. hod. Rudki,
S V 2. divízie od 8. 7. 1941 12. hod.? Drohobycz,
SV delostreleckého pluku 12 8. 7. 1941: Sambor, 9.7.: Polskie Rychcice a 10. 7. Krynica,
SV jazdecká skupina 1 a 2: 8. 7. 1941 Polskie Rychcice, 9. 7. počínajúc Czernica
SV rýchlej brigády a ostatných armádnych jednotiek bez zmeny.

IX.Rozličné:
1. 1. a 2. divízia počítajú s tým, že dňa 9. 7. 1941 složia zo svojich autokolón tretí sled munície a uvoľnia tieto kolóny na prevoz peších práporov I/3 a I/4 z Chyrowa na východ. Rozkaz na to obdržia.
2. Všetky útvary armády posielajú denne svojich kurierov a spojky pre poštu na vel. Ladislav. Kuriéri hlásia sa podľa možností denne o 17. hod. Na pomocnom úrade velit. armády.
3. Súčasne premenúvam „Rýchlu skupinu“ na „Rýchlu brigádu“


X.
Dostane: 1. a 2. divízia, rýchla brigáda, velit. Vzdušných zbraní, všetky oddelenia štábu a jeho složky, armádne jednotky a štáb DHM trojmo v preklade.


Za správnosť
náčelník štábu:
pplk. gšt. Tatarko


Veliteľ armády
gen. Čatloš v.r.
URL : https://www.valka.cz/SVK-Operacny-rozkaz-cislo-5-zo-7-7-1941-17-00-hod-t61980#222814Verze : 0
Reklama