Main Menu
User Menu
Reklama

SVK - Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2009 o vyhlásení Dňa slovenského vojenského letectva

Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2009 o vyhlásení Dňa slovenského vojenského letectva (Vestník MO SR č. 53/2009 zo dňa 20.7.2009)


N A R I A D E N I E MINISTRA OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. júla 2009


o vyhlásení Dňa slovenského vojenského letectva


Čl. 1
Základné ustanovenia


Mužstvo a poddôstojníci!
Práporčíci, dôstojníci a generáli!
Zamestnanci!


V dejinách Slovenska sú medzníky, ktoré sa svojím vojenskohistorickým obsahom v boji za našu slobodu zaradili medzi najvýznamnejšie udalosti, majú nezastupiteľné miesto v historic-kom vedomí našich občanov a stali sa základným východiskom hodnôt súčasnej demokratickej spoločnosti.
Pravdivé poznanie medzníkov minulosti, ich obsahu a vojenskohistorického významu pri-spieva u všetkých príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky k prehlbovaniu národného povedomia, vlasteneckého cítenia a hrdosti na svoju štátnosť a ozbrojené sily.
Na konci leta 1944 sa odohrali udalosti, ktoré mali pre ďalší národnooslobodzovací zápas slovenského národa mimoriadny význam. Ozbrojeným vystúpením v Slovenskom národnom pov-staní sa väčšina občanov Slovenska rozhodne postavila na stranu protifašistickej koalície. Týmto sa slovenský národ zaradil do širokého antifašistického hnutia odporu v Európe na stranu národov bojujúcich proti fašizmu a nacizmu.


Mužstvo a poddôstojníci!
Práporčíci, dôstojníci a generáli!
Zamestnanci!


Na ozbrojenom vystúpení proti fašizmu v Slovenskom národnom povstaní sa významnou mierou podieľal aj 1. československý stíhací letecký pluk vytvorený vo Zväze sovietskych socia-listických republík (ďalej len "Sovietsky zväz"). Pluk priletel zo Sovietskeho zväzu a pristál 17. septembra 1944 na povstaleckom území na letisku Zolná pri Zvolene. Operoval v tyle nepriateľa z letísk Zolná, Tri Duby a Brezno nad Hronom. Letecká podpora 21 stíhačkami typu La-5FN, ktorými pluk disponoval, zohrala nezastupiteľnú úlohu pri bojoch na povstaleckých frontoch a ochrane ich tyla. Letci 1. československého stíhacieho leteckého pluku okrem stíhacích úloh plnili v prospech pozemných jednotiek aj bombardovacie, prepadové a prieskumné úlohy. Už druhý deň po prílete jeho piloti uskutočnili nálet na letisko Piešťany, z ktorého nemecká Luftwaffe podnikala väčšinu vzletov proti povstaleckým silám. Bojová činnosť 1. československého stíhacieho leteckého pluku bola pre nemecké velenie tak prekvapivá, že dočasne stratili vzdušnú nadvládu nad priestorom bojov.
1. československý stíhací letecký pluk pôsobil na povstaleckom území 6 týždňov a 25. októbra 1944 po potlačení Slovenského národného povstania odletel späť do Sovietskeho zväzu. Dejiny druhej svetovej vojny nepoznajú iný podobný prípad, aby takáto letecká jednotka bojovala tak dlho v hlbokom tyle nepriateľa. Aj preto história a odkaz bojov príslušníkov 1. česko-slovenského stíhacieho leteckého pluku na povstaleckom území nesmie vymiznúť z pamäti nášho národa, z pamäti našich súčasníkov i budúcich generácií, pretože je dôležitým zdrojom rozvíjania národných a vojenských tradícií.


Čl. 2


Mužstvo a poddôstojníci!
Práporčíci, dôstojníci a generáli!
Zamestnanci!


Berúc do úvahy historický a vojenský význam príletu 1. československého stíhacieho le-teckého pluku zo Sovietskeho zväzu na povstalecké územie Slovenska, význam bojovej činnosti jeho príslušníkov a ich morálny odkaz pre príslušníkov vzdušných síl, ako aj bývalých príslušní-kov vojenského letectva v y h l a s u j e m


17. september za Deň slovenského vojenského letectva.


Pripomínanie si 17. septembra ako pamätného dňa príslušníkmi vzdušných síl, ako aj bývalými príslušníkmi vojenského letectva, sa musí stať dôstojným uznaním zásluh a hrdinstva čes-koslovenských letcov, ktorí bojovali proti fašizmu a za oslobodenie svojej vlasti bez rozdielu, či boli príslušníkmi domáceho alebo zahraničného odboja.
Deň slovenského vojenského letectva nech pripomína všetkým príslušníkom vzdušných síl, ako aj bývalým príslušníkom vojenského letectva vlastenectvo, bojové majstrovstvo a statoč-nosť príslušníkov 1. československého stíhacieho leteckého pluku v Sovietskom zväze.
Príslušníkom vzdušných síl a bývalým príslušníkom vojenského letectva blahoželám k vyhláseniu Dňa slovenského vojenského letectva.


Čl. 3
Účinnosť


Toto nariadenie nadobudne účinnosť odo dňa vyhlásenia vo Vestníku Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Jaroslav B A Š K A , v. r.
minister obrany
Slovenskej republikyTlačová chyba opravená vestníkom MO SR č. 64/2009 zo dňa 25.08.2009.
URL : https://www.valka.cz/SVK-Nariadenie-ministra-obrany-Slovenskej-republiky-c-54-2009-o-vyhlaseni-Dna-slovenskeho-vojenskeho-letectva-t86713#321154Verze : 0
MOD
Reklama