Main Menu
User Menu
Reklama

SVK / DEU3 - Smlouva o ochranném vztahu mezi Německou říší a Slovenskou republikou 18.3.1939

Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom 18. 3. 1939

Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom 18. 3. 1939


Nemecká vláda a Slovenská vláda sa dohodli vzhľadom na to, že sa Slovenský štát dal pod ochranu Nemeckej ríše, z toho vyplývajúce dôsledky upraviť zmluvou. Za týmto účelom podpísaní splnomocnenci oboch vlád sa dohodli na týchto ustanoveniach:


Článok 1
Nemecká ríša preberá ochranu nad politickou nezávislosťou Slovenského štátu a nad integritou jeho územia.


Článok 2
Na prevedenie ochrany prevzatej Nemeckou ríšou má nemecká branná moc právo v pásme, ktoré je na západe ohraničené hranicou Slovenského štátu a na východe všeobecnou čiarou východného okraja Malých Karpát, východného okraja Bielych Karpát a východného okraja Javorníkov, kedykoľvek zriaďovať vojenské objekty a držať ich obsadené silou, ktorú pokladá za potrebnú.
Slovenská vláda urobí opatrenia, aby pre tieto stavby potrebná zem a pôdy boli dané k dispozícii nemeckej brannej moci. Taktiež dá Slovenská vláda súhlas k úprave, ktorá je potrebná k bezcolnému zásobovaniu nemeckých oddielov a k bezcolným dodávkam z Ríše pre vojenské stavby.
V pásme popísanom v odst. 1 vykonáva vojenské výsostné práva nemecká branná moc.
Osoby nemeckej príslušnosti, ktoré sú zamestnané v popísanej oblasti na základe súkromno-zmluvného pomeru stavaním vojenských objektov, podliehajú v tejto veci nemeckému súdnictvu.


Článok 3
Slovenská vláda bude svoje vojenské sily organizovať v úzkej zhode s nemeckou brannou mocou.


Článok 4
Primerane ochrannému dohodnutému pomeru bude slovenská vláda viesť svoju zahraničnú politiku v úzkej zhode s nemeckou vládou.


Článok5
Táto zmluva vstupuje podpísaním hneď v účinnosť a platí na dobu 25 rokov. Obe vlády sa dorozumejú pred uplynutím tejto lehoty o včasnom predĺžení tejto zmluvy.


Na dôkaz toho podpísali splnomocnenci obidvoch strán túto zmluvu v dvoch vyhotoveniach.Viedeň 18. marca 1939
Berlín 23. marca 1939


Za nemeckú vládu
von Ribbentrop


Za slovenskú vládu:
Dr. Jozef Tiso,
Dr. Vojtech Tuka,
Dr. F. Ďurčanský

Zdroj:
Grígel, M., Slušný J.: Rodný list - Slovenská republika; vydal Vladimír Kovalčík a Michal Rusznak, 2003; ISBN 80-969041-7-5


Súvisiace dokumenty:

Zákon o samostatnom Slovenskom štáte zo dňa 14. 3. 1939 (z. č. 1/1939 SZ)
URL : https://www.valka.cz/SVK-DEU3-Smlouva-o-ochrannem-vztahu-mezi-Nemeckou-risi-a-Slovenskou-republikou-18-3-1939-t77291#284500Verze : 0
Reklama