Main Menu
User Menu
Reklama

SVK/DEU - 18.08.1939 - Zmluva o demontáži a odvoze zariadení na výrobu a skladovanie bojových látok

Abkommen uber Abbau und Abtransport von Anlagen zur Herstellung und Lagerung von Kampstoffen

Zmluva o demontáži a odvoze zariadení na výrobu a skladovanie bojových látok.


Bratislava, 18. augusta 1939


Medzi slovenskou vládou a nemeckou vládou sa 18. augusta 1939 dohodlo nasledovné:
1) Slovenská vláda súhlasí s demontážou a odvozom zariadenia na výrobu yperitu v Žiline (s výnimkou zariadenia na výrobu etylénu), zariadení na výrobu clarku a adamsitu v Zemianskych Kostoľanoch, ako aj s odovzdaním príslušných plánov a technologických postupov.
Taktiež slovenská vláda súhlasí s tým, aby sa odviezlo cca 15 t adamsitu a cca. 9 t yperitu, ktoré sú ešte uskladnené v Zemianskych Kostoľanoch.


2) Kvôli demontáži týchto zariadení sa utvorí spoločná komisia, ktorá bude pozostávať z jedného zástupcu nemeckého Výzbrojného úradu a zo zodpovedajúceho zástupcu slovenského vojska. Musí sa viesť presná evidencia demontovaných a odvezených zariadení až do ich detailov. Každá vláda obdrží vyhotovenú listinu podpísanú oboma zástupcami.


3) Demontáž bude nasledovať okamžite po objasnení technických prípravných prác. Slovenská vláda prisľubuje pri tom svoje podporu.


4) Výdavky za demontáž hradí Nemecká ríša. Zmeny a škody vzniknuté demontážou, ktoré nepriaznivo ovplyvnia údržbu budov a vstavaných zariadení, odstráni Nemecká ríša.


5) Nemecká vláda splní želanie slovenskej vlády ohľadne ponechania:
a)malej pokusnej aparatúry na výrobu asi 5 kg yperitu v Žiline,
b) niklovej nádrže v Žiline s prisetorovou kapacitou asi 10 m3 s množstvami yperitu, ktoré sa v nej nachádzajú,
c) oboch niklových nádrží v Skalke, z ktorých každá má priestorovú kapacitu asi 35 m3,
d) 50 kg adamsitu pre pokusné účely v oblasti protichemickej ochrany,
asi 75 t síry v Kostoľanoch.
Slovenská vláda sa zaväzuje, že tieto zariadenia a síru využije iba pre účely mierového priemyslu.


6) Slovensku sa vráti vojenské vozidlo č. S 2416 Tatra Breg 72, ktoré odviezla nemecká armáda.


7) Otázka sušiaceho zariadenia sa vyrieši prostredníctvom nemeckých orgánov s firmou Genemaltofrig v Prahe.


8) Ako odškodné sa stanovuje:
a) zariadenia na výrobu yperitu v Žiline ..... Ks 3.478.000.-
b) zariadenie na výrobu clarku a adamsitu v Kostoľanoch ..... Ks 12.462.000.-
c) 59 t yperitu (30 Ks/ 1 kg) ..... Ks 1.770.000.-
d) 15 t adamsitu (33 Ks/ 1 kg) ..... Ks 495.000.-
e) 40.880 kg kusovej síry ..... Ks 61.320.-
f) 231.480 kg mletej síry (2 Ks/ 1 kg) ..... Ks 462.960.-
g) 4020 kg sírneho kvetu ..... Ks 10. 050.-
h) 2 cisternové vozne ..... Ks 320.000.-
Spolu Ks 19.059.330.-


Zaplatením odškodnenia odstupuje Slovensko nemeckým úradom všetky práva, ktoré mu na základe zmlúv prislúchajú.


9) Na demontáž zariadení sa zamestnajú v najrozsiahlejšej miere slovenské pracovné sily s výnimkou nutných odborníkov.


10) Škody, ktoré by slovenskému štátu vznikli demontážou zariadení a mali by za následok nepoužiteľnosť alebo horšie využitie budov a ostatných zariadení, stanoví najskôr zmiešaná slovensko-nemecká komisia na základe podkladov, ktoré jej predloží slovenská strana.
Takto stanovená suma sa má zohľadniť pri riešení štátnych dlhov bývalej ČSR v prospech Slovenska.
Táto komisia sa zíde na podnet slovenskej strany tak skoro, ako to bude možné.


11) Celková suma, ktorá sa má uhradiť podľa č. 8, sa zaplatí v ríšskych markách na viazaný účet v nemeckej devízovej banke (najpravdepodobnejšie v Drážďanskej banke) k dispozícii slovenskému ministerstvu financií. O jej využití sa ďalej dohodne slovenské ministerstvo financií s nemeckým ríšskym ministerstvom hospodárstva.


12) Odvoz môže nasledovať ihneď po poukázaní dohodnutej protihodnoty.
Č. 10 nemá odkladný účinok.


Dohodlo sa, že odvoz 9 t yperitu a 15 t adamsitu sa uskutoční okamžite, ale nie skôr, než sa za ne uhradí plánovaný čiastkový obnos.
Bratislava, 18. august 1939


Za slovenskú vládu:
Dr. J. Tiso


Za nemeckú vládu na Slovensku.
Franz Barckhausen, generálporučík


ZDROJ:
NIŽŇANSKÝ, E.- TULKISOVÁ, J.: Príprava a podpísanie slovensko-nemeckej dohody o bojových chemických látkach a ich výrobných zariadeniach. -In: Vojenská história č. 3 (2006).
URL : https://www.valka.cz/SVK-DEU-18-08-1939-Zmluva-o-demontazi-a-odvoze-zariadeni-na-vyrobu-a-skladovanie-bojovych-latok-t89076#331781Verze : 0
Reklama