SVK - Aligátor

AligátorVozidla zavedená do výzbroje Ozbrojených sil SR
Aligátor PVS - pojízdné velitelské stanoviště
Aligátor ŽV - ženijní verze
Aligátor VPC (PCM) - policejní verze
Aligátor RCHBO - vozidlo radiační, chemické a biologické ochrany
Aligátor DPP - dělostřelecká pohyblivá pozorovatelna


Celkový počet vozidel Aligátor zavedených do výzbroje OS SR: 39 kusůPrototypy
Aligátor PPS - pozorovací průzkumné stanoviště
Aligátor PLN - vozidlo předsunutého leteckého návodčího
Aligátor Mini-Samson - obrněný automobil s bezosádkovou věží Mini-Samson
__________________


AMV 4x4 Geccon - obrněný automobil
Projekty
Aligátor PSO - vozidlo pro mírové mise
Aligator 4x4 MASTER
URL : https://www.valka.cz/SVK-Aligator-t9028#109688 Verze : 1
tri typy Aligatorov vedla seba
zdroj: mosr.sk


zľava: PVS, ZV, PCM
SVK - Aligátor -


URL : https://www.valka.cz/SVK-Aligator-t9028#193150 Verze : 0
Projekt ALIGATOR 4x4


Úvodné práce na projekte ALIGATOR 4x4 PVS (pojazdné veliteľské stanovište) boli začaté súkromnou konštrukčno-vývojovou spoločnosťou Transmisie, s.r.o., Martin v roku 1993 v rámci jej podnikateľského zámeru. Prezentácia projektu na MO SR a pred vedecko-technickou radou MO SR prebehla v decembri 1993. V januári 1994 bola medzi ZTS TEES, š.p., Martin a Transmisie, s.r.o., Martin podpísaná zmluva o budúcej zmluve na vývoj výrobku ALIGATOR. Na potvrdenie opodstatnenosti vývoja bola na základe tejto zmluvy spoločnosťou Transmisie, s.r.o., Martin vypracovaná technicko-ekonomická štúdia.


Vedecko-technická rada MO SR dňa 31. mája 1994 schválila celkový záver typového vojensko-technického rozboru (ďalej len „CZ T VTER“). CZ T VTER na ľahký, rýchly, kolesový, obrnený transportér – ALIGATOR 4x4 bol ministrom obrany SR schválený v roku 1994. Súčasťou schváleného CZ T VTER boli takticko-technické požiadavky na vývoj výrobku.


Vývoj výrobku ALIGATOR 4x4 bol ako projekt štátnej objednávky schválený uznesením vlády SR č. 391 zo dňa 30. 5. 1995. Na riešenie úlohy v roku 1995 bola podpísaná zmluva o poskytnutí prostriedkov zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva SR júna 1995 medzi zmluvnými stranami Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom obrany SR ako objednávateľmi a ZTS TEES, š.p., Martin ako zhotoviteľom diela. V roku 1996 bola zmluva rozšírená Doplnkom č. 1 o pristupujúce zmluvné strany – spoločnosť Kerametal, a.s., Bratislava ako objednávateľ C a spoločnosť Transmisie, s.r.o., Martin ako zhotoviteľ B. Pristúpenie spoločnosti Kerametal, a.s. Bratislava do projektu iniciovali ZTS TEES, š.p., Martin a Transmisie, s.r.o., Martin z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na riešenie úlohy.


Proces riešenia vývoja výrobku, jeho financovanie a postup prác bol zabezpečovaný pod priamou kontrolou a riadením Oponentskej rady tvorenej zástupcami MH SR, MO SR, Kerametal, a.s. Bratislava, ZTS TEES, a.s., Martin a Transmisie, a.s., Martin. MO SR sa na vývoji podieľalo nefinančným vkladom, t.j. výkonmi svojich technických a skúšobných ústavov v procese skúšok, dohľadom nad vývojom a vykonaním vojskových skúšok na prototype vozidla ALIGATOR 4x4 PVS a ALIGATOR 4x4 PC (určený a odovzdaný do používania MV SR).


Po ukončení vývoja bol podiel členov združenia-vlastníkov licencie na vozidlo ALIGATOR 4x4 PVS a PC nasledovný :
(v tis. Eur)
     
MH SR MO SR MV SR Kerametal SYSTEC SPOLU
Spolu (PVS+PC) 2 318,32 1 515,72 108,99 3 256,76 307,95 6 801,64
PODIEL v % 29,2% 19,7% 1,5% 45,2% 4,4% 100,000%Po ukončení vývoja na základe Zmluvy o poskytnutí licencie na výrobu vozidiel ALIGATOR 4x4 PVS zabezpečoval výrobu nadobúdateľ licencie ZTS TEES Defence, a.s., Martin, resp. po zmene názvu DMD Mobiltec, a.s., Martin. Táto zmluva prakticky umožnila určenému výrobcovi vyrobiť prvých 8 kusov vozidiel ALIGATOR 4x4 pre OS SR a v roku 2002 boli z nich 2 kusy vozidiel ALIGATOR 4x4 PVS prerobené na ženijnú verziu pridaním mínohľadačky typu VALON vo VOP 027 Trenčín, š.p.


Po zániku pôvodného výrobcu (následník vlastníckych práv SYSTEC, a.s., Martin) vlastníci licenčnej dokumentácie pristúpili k výberu nového výrobcu vozidiel ALIGATOR 4x4. Licenčná zmluva na výrobu ALIGATOR 4x4 PVS a jeho modifikácií bola uzatvorená v decembri roku 2003 poskytovateľmi licencie, ktorými sú: MO SR, MV SR, MH SR, KERAMETAL, a.s., Bratislava, SYSTEC, a.s., Martin a nadobúdateľom licencie – výrobcom VOP 027 Trenčín, š.p.


Nasledovala zmluva o uzavretí budúcej zmluvy na dodanie 103 kusov vozidiel pre OS SR v rokoch 2004 - 2010 uzatvorená medzi VOP 027 Trenčín, š.p. a Úradom pre investície a akvizície MO SR (ÚIA MO SR). V roku 2004 bola podpísaná realizačná zmluva na dodávku 20 kusov vozidiel pre ozbrojené sily SR uzatvorená medzi ÚIA MO SR a VOP 027, š.p., Trenčín ako výrobcom.


V rokoch 2004 - 2008 bol realizovaný vývoj nadstavieb vozidla ALIGATOR 4x4: PK RCHBO - prieskumný komplet RCHBO, DPP - delostrelecký prieskumný prostriedok, PLN - vozidlo predsunutého leteckého navádzača, na základe požiadaviek jednotlivých zložiek ozbrojených síl SR a uzatvorených zmlúv a ich dodatkov. Pri realizácii vývoja nadstavieb PK RCHBO, DPP a PLN bolo preinvestovaných cca 3,8 mil. EUR na výrobu prototypov a následne boli tieto prototypy odovzdané do používania OS SR.


Obstarávanie vozidiel ALIGATOR 4x4 vo všetkých verziách nadstavieb bolo zastavené z dôvodu vysokej ceny vozidla základnej verzie PVS (pohyblivé veliteľské stanovište) rozhodnutím ministra obrany SR v januári 2008.


V súčasnosti sú do používania v OS SR zavedené a sú v používaní vozidlá ALIGATOR 4x4 s týmito nadstavbami:
- ALIGATOR 4x4 PVS - pohyblivé veliteľské stanovište od roku 2000,
- ALIGATOR 4x4 ŽV - ženijná verzia od roku 2002,
- ALIGATOR 4x4 VPC - verzia pre vojenskú políciu od roku 2005,
- ALIGATOR 4x4 PK RCHBO - prieskumný komplet RCHBO od roku 2007,
- ALIGATOR 4x4 DPP - delostrelecký prieskumný prostriedok od roku 2007,
- ALIGATOR 4x4 PLN - predsunutý letecký navádzač od roku 2008.


Počet obstaraných vozidiel pre OS SR do roku 2011:
     
Názov 2001 2002 2005 2006 2008 Celkom
ALIGATOR 4x4: ks ks ks ks ks ks
RCHBO 5 5
DPP 4 4
VPC 6 2 8
PLN 1 1
PVS6* 4 9 19
ŽV 2* 2
CELKOM6 2 10 20 1 39

* - pôvodne 8 ks a z toho 2 ks PVS prerobené na ženijnú verziu v roku 2002


Z hľadiska poznatkov OS SR z používania vozidiel a perspektívy ďalšieho použitia je limitujúca nedostatočná prepravná kapacita osôb, nedostatok miesta pre osádku v zadnom priestore, nedostatok miesta pre uloženie materiálu osádky pri plnení operačných úloh.


www.rokovania.sk
URL : https://www.valka.cz/SVK-Aligator-t9028#588929 Verze : 3

Diskuse

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jestli někdo nevíte jakého stupně balistické ochrany podle norem NATO STANAG má vozidlo aligator děkuju
URL : https://www.valka.cz/SVK-Aligator-t9028#280773 Verze : 0
Podľa údajov z VTÚ Liptovský Mikuláš má vozidlo Aligátor balistickú ochranu podľa normy STANAG 4569 Stupeň 1.
URL : https://www.valka.cz/SVK-Aligator-t9028#280869 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více