SOV - Stalinův rozkaz o vyznamenávání v letectvu

Poznámka: Autentický překlad dobového dokumentu


R O Z K A Z - TAJNÉ

LIDOVÉHO KOMISAŘE OBRANY SVAZU SSR
O způsobu vyznamenávání létajícího personálu Vojenských vzdušných sil Rudé armády za dobrou bojovou činnost a o kázeňském opatření boje se skrytým dezertérstvím mezi jednotlivými letci.
No 0229. 19.srpna 1941 roku. Moskva.
Pro podnícení bojové činnosti létajícího personálu Vojenských vzdušných sil Rudé armády, kteří se vyznamenali při plnění bojových úkolů velení na frontovém bojišti s německým fašizmem, - n a ř i z u j i zavést postup vyznamenávání letců za dobrou bojovou činnost a velitelům i komisařům leteckých divizí navrhovat personál k vyznamenávání v souvislosti s tímto rozkazem:


I.
A. U stíhacího letectva
1. Zřídit finanční odměnu stíhacím pilotům za každý sestřelený letoun protivníka ve vzdušném boji ve výši 1.000 rublů.
2. Kromě finanční odměny se stíhací pilot navrhuje:
- za 3 sestřelené letouny protivníka ke státnímu vyznamenání;
- za následující 3 sestřelené letouny protivníka - ke druhému státnímu vyznamenání;
- za 10 sestřelených letounů protivníka - k nejvyššímu vyznamenání - titulu HRDINY SOVĚTSKÉHO SVAZU.
3. Za úspěšnou bitevní činnost proti vojskům protivníka se letci odměňují a navrhují ke státnímu vyznamenání:
- za splnění 5 bojových letů směřujících ke zničení pozemních jednotek protivníka stíhací pilot dostává finanční odměnu 1.500 rublů;
- za splnění 15 bojových letů se stíhací pilot navrhuje ke státnímu vyznamenání a dostává finanční odměnu 2.000 rublů;
- za splnění 25 bojových letů se stíhací pilot navrhuje ke druhému státnímu vyznamenání a dostává finanční odměnu 3.000 rublů;
- za splněná 40 bojových letů se stíhací pilot navrhuje k udělení nejvyššího státního vyznamenání - titulu HRDINY SOVĚTSKÉHO SVAZU a dostává finanční odměnu 5.000 rublů.
Ve všech případech výsledky a efektivnost splnění bitevní činnosti musí být potvrzeny veliteli pozemních jednotek , nebo průzkumem.
4. Za zničení protivníkových letounů na letištích stíhací piloti se odměňují a navrhují ke státnímu vyznamenání:
- za úspěšné vykonání 4 bojových letů směřujících ke zničení letounů protivníka na jeho letištích stíhací pilot dostává finanční odměnu 1.500 rublů;
- za úspěšné vykonání 10 bojových letů ve dne, nebo 5 letů v noci stíhací pilot se stíhací pilot navrhuje k udělení státního vyznamenání a dostává finanční odměnu 2.000 rublů;
- za úspěšné splnění 20 bojových letů ve dne, nebo 10 letů v noci se stíhací pilot navrhuje k udělení druhého státního vyznamenání a dostává finanční odměnu 3.000 rublů;
- za úspěšné splnění 35 bojových letů ve dne, nebo 20 bojových letů v noci se příslušníci létajícího personálu navrhují k nejvyššímu státnímu vyznamenání titulu - HRDINA SOVĚTSKÉHO SVAZU a dostávají finanční odměnu 5.000 rublů.
Výsledky bojové činnosti na letištích protivníka musí být potvrzeny fotografováním, nebo výsledky průzkumné činnosti.
Piloti, kteří ve vzdušném boji použili „taran“ vůči protivníkovu letounu se také navrhují k udělení státního vyznamenání.
Počet sestřelených letounů se určuje v každém jednotlivém případě zprávami stíhacího pilota o místě, kde dopadl sestřelený letoun protivníka a potvrzeními velitelů pozemních útvarů, nebo určením na zemi místa dopadu sestřeleného letounu protivníka velením pluku.


B. U blízkého bombardovacího a bitevního letectva.
1. Za úspěšné splnění 10 bojových úkolů ve dne, nebo 5 bojových úkolů v noci směřujících k rozbití a zničení objektů protivníka, každý člen osádky letounu se navrhuje k udělení státního vyznamenání a dostává finanční odměnu 1.000 rublů.
2. Za úspěšné splnění 20 bojových úkolů ve dne, nebo 10 bojových úkolů v noci se každý člen osádky letounu navrhuje k udělení druhého státního vyznamenání a dostává finanční odměnu 2.000 rublů.
3. Za úspěšné vykonání 30 bojových úkolů ve dne, nebo 20 bojových úkolů v noci se každý člen osádky letounu navrhuje k nejvyššímu vyznamenání - titulu HRDINY SOVĚTSKÉHO SVAZU a každý dostává 3.000 rublů.
Ve všech případech kvalita splnění bojových úkolů a jejich efektivita musí být potvrzeny zcela určitě bezprostředními fotosnímky, nebo po 3 - 4 hodinách průzkumnými způsoby.
4. Nezávisle od počtu splněných bojových úkolů pilot, letovod, nebo střelec-radista, který osobně sestřelil:
- 1 letoun protivníka - dostává finanční odměnu 1.000 rublů;
- 2 letouny protivníka - navrhuje se k udělení státního vyznamenání a dostává 1.500 rublů;
- 5 letounů protivníka - navrhuje se k udělení druhého státního vyznamenání a dostává 2.000 rublů;
- 8 letounů protivníka - navrhuje se k titulu HRDINY SOVĚTSKÉHO SVAZU a dostává finanční odměnu 5.000 rublů.


C. Dálkového bombardovacího a těžkého bombardovacího letectva.
1. Za bombardování objektů protivníka hospodářského a obranného významu osádky DB letectva a TB letectva podléhají vyznamenávání:
- za každé úspěšné bombardování jednotliví členové ze stavu osádky dostávají finanční odměnu ve výši 500 rublů každý;
- za 5 úspěšných bombardování kromě finanční odměny se jednotliví členové osádek letounů navrhují k udělení státního vyznamenání;
- za 8 úspěšných bombardování kromě finanční odměny jednotliví členové osádky letounu se navrhují k udělení druhého státního vyznamenání;
- za 12 úspěšných bombardování kromě finanční odměny jednotliví členové osádky letounu se navrhují k nejvyššímu státnímu vyznamenání - titulu HRDINY SOVĚTSKÉHO SVAZU.
2. Za úspěšnou působnost v blízkém týlu protivníka osádky DB letectva a TB letectva dostávají finanční odměnu a navrhují se k udělení státního vyznamenání takovým způsobem, jako osádky blízkého bombardovacího letectva.
3. Při činnosti proti politickému centru (hlavnímu městu) protivníka:
- za každé bombardování každý člen osádky dostává finanční odměnu ve výši 2.000 rublů;
- za vykonání 3 úspěšných náletů každý člen z osádky letounu je navržen k udělení státního vyznamenání;
- za vykonání 5 úspěšných náletů každý člen osádky letounu se navrhuje k udělení druhého státního vyznamenání;
- ze 10 úspěšných náletů každý člen osádky se navrhuje k titulu HRDINY SOVĚTSKÉHO SVAZU.


D. U blízkého a dálkového průzkumného letectva.
1. Za úspěšné splnění úkolů průzkumu protivníka:
- za 10 bojových úkolů ve dne, nebo 5 bojových úkolů v noci každý člen osádky letounu se navrhuje k udělení státního vyznamenání a dostává finanční odměnu 1.000 rublů;
- za 20 bojových úkolů ve dne, nebo 10 úkolů v noci se každý člen osádky letounu navrhuje k udělení druhého státního vyznamenání a dostává 2.000 rublů;
- za 40 bojových úkolů ve dne , nebo 15 úkolů v noci každý člen osádky letounu se navrhuje k titulu HRDINY SOVĚTSKÉHO SVAZU a dostává 3.000 rublů.
Ve všech případech informace z průzkumu musí být potvrzeny fotosnímky, nebo svědectvím jiných osádek vylétávajících na ničení odhalených objektů protivníka, nebo upřesnění informací průzkumu předchozích osádek.II.
Postup vyznamenávání útvarů VVS KA a jejich velitelů.
Navržení k vyznamenání řády Svazu SSR nejlepších leteckých pluků a samotných letek se provádí veliteli VVS frontů, vycházejíc z bojové činnosti při nejmenších ztrátách lidí a své materiální části.
Velitelé a komisaři leteckých pluků a letek se navrhují ke státnímu vyznamenání:


A. U stíhacího letectva.
Velitel a komisař letky, která zničila ve vzdušných bojích ne méně, než 15 letounů protivníka a která při tom ztratila ne více jak 3 vlastní letouny, se navrhují k udělení ŘÁDU LENINA.
Velitel a komisař pluku, který zničil ve vzdušných bojích ne méně, než 30 letounů protivníka a který při tom ztratil ne více jak 5 vlastních letounů, se navrhují k udělení ŘÁDU LENINA.


B. U blízkého bombardovacího a bitevního letectva.
Velitel a komisař letky, která vykonala ne méně, než 100 úspěšných bojových letů jednotlivými letouny při vlastní ztrátě nepřevyšující 3 letadla - se navrhují k udělení státního vyznamenání.
Velitel a komisař pluku, který vykonal ne méně, než 250 úspěšných bojových letů jednotlivými letouny při ztrátě ne větší jak 6 vlastních letadel, se navrhují k udělení ŘÁDU LENINA.


C. U dálkově bombardovacího a těžkého bombardovacího letectva.
Velitel a komisař letky, úspěšně splňující ne méně, než 50 samostatných letounových stratů na bombardování objektů protivníka při ztrátě ne více, než 2 svých letounů - se navrhují k udělení ŘÁDU LENINA.
Velitel a komisař pluku, úspěšně splňující ne méně, než 150 letů jednotlivých letadel, při ztrátě ne více, než 5 svých letadel - se navrhují k udělení ŘÁDU LENINA.


D. U průzkumného letectva
Velitel a komisař letky, která splnila ne méně, než 100 průzkumných letů u blízkého průzkumného letectva a ne méně, než 50 letů u dálkového průzkumného letectva, při ztrátě ne větší, než 3 svých letadel, se navrhují k udělení ŘÁDU LENINA.


III.
Podnícení aktivity při úsporách materiální části a bezhavárijnosti
Létající a technický personál nezávisle na tom, jaký charakter práce vykonává, podléhá odměňování finanční odměnou za záchranu materiální části a letů bez závad a havárií:
- piloti nezávisle na tom, jakou mají praxi a zastávají velitelskou funkci, za každých 100 letů, při vyloučení zkušebních letů, bez jakýchkoliv mimořádných událostí při letu - dostávají odměnu 5.000 rublů.
Ztráta orientace pilota v průběhu letu vylučuje možnost udělení mu finanční odměny;
- technický personál obsluhující letouny dostává finanční odměnu ve výši 3.000 rublů, za podmínek bezzávadové funkčnosti technického stavu a při vyloučení závad v průběhu letu za každých 100 letounových vzletů;
- řídící technický personál dostává 25% finanční odměny z celkové sumy finančního odměnění technického personálu útvaru.
Za rychlou a kvalitně provedenou opravu letounů prémiovat personál polních letecko-opravárenských dílen finanční odměnou ve výši 500 rublů za každý zprovozněný letoun.
Za zprovoznění více jak 50 letounů kromě finanční odměny se personál PARMů navrhuje k udělení státního vyznamenání velením divizí.


IV.
Míry boje se skrytým dezertérstvím mezi jednotlivými piloty.
Velitelé a komisaři leteckých divizí jsou povinni přísně vyšetřovat všechny případy nouzových přistání se zataženým podvozkem a jiné mimořádné letové události, které vyvedly z činnosti technickou část letounu z provozu.
Viníky kteří provedli přistání se zataženým podvozkem, nebo kteří způsobili jiné vyvedení z činnosti technické části bez závažných důvodů - vyšetřovat jako dezertéry a předávat soudu Vojenského tribunálu.


Rozkaz uvést v platnost k 20. srpnu letošního roku, předat k útvarům VVS telegraficky a přečíst všem příslušníkům jednotek.


Lidový komisař obrany Svazu SSR
I. STALIN
(podpis)
Pramen: "Nebe východní fronty", Jiří F. Šiška, Votobia, 2001
URL : https://www.valka.cz/SOV-Stalinuv-rozkaz-o-vyznamenavani-v-letectvu-t8759#25963 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více