Main Menu
User Menu
Reklama

SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail]

9К32М Стрела-2М

     
Název:
Name:
9K32M Strela-2M
Originální název:
Original Name:
9К32М Стрела-2М
Kategorie:
Category:
protiletadlový raketový systém blízkého dosahu
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1970-DD.MM.1973 ?, ? /
DD.MM.1977-DD.MM.RRRR Závody všeobecného strojárstva, Dubnica nad Váhom /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1970-DD.MM.1973 (výroba v ZSSR)
DD.MM.1977-DD.MM.RRRR (licenční výroba v ČSSR)
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1969 (?)
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
9M32M
9M32
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
9P58
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
9S13 (rádiový zaměřovač / radio sight)
1RL246 (rozpoznávací systém vlastní-cizí / identification friend or foe system)
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
9B17 (napájecí zdroj / power supply )
9V810 / 9V810M / 9V810M1 (pojízdná kontrolní ošetřovna / mobil inspection workshop)
9F627 (kontrolně-zkušební aparatura / inspection-testing apparatus)
Výcvikové prostředky:
Training Means:
9F616 (stacionárni trenažér)
9F620 (polní trenažér s raketami 9F621)
9F622 (výcvikový trenažér s raketami 9F618)
9F624 (trenažér pro 9K32 Strela-2, 9K32M Strela-2M a 9K34 Strela-3, ale aj 9K35M Strela-10M)
9F626 (taktický komplet)
9F627 (komplet pro kontrolu odpálení)
Mobilita:
Mobility:
přenosný
Uživatelské státy:
User States:


...
Poznámka:
Note:
Kód NATO: SA-7B Grail Mod. 1

Modernizácia kompletu 9K32 Strela-2

Verze:
- Ayn al Saqr (Sakr Eye)
Zdroje:
Sources:
archív autora
www.russianarms.ru
https://forum.cspvo.cz/viewtopic.php?t=208
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K32M-Strela-2M-kod-NATO-SA-7B-Grail-t237625#656841Verze : 1
MOD
STRELA-2M: ničenie nízko letiacich cieľov na prílete,aj odlete za podmienok priamej viditeľnosti cieľa.
Základným druhom boja proti všetkým druhom lietadiel,alebo vrtulníkov je odpálenie rakety pri odlete vzdušného cieľa letiaceho rýchlosťou do 950 km/hod. Odpálenie na vzdušný cieľ na prílete sa vykonáva len na vrtulníky,alebo lietadlá letiace rýchlosťou do 550 km/hod.
KONŠTRUKCIA PLR 9M32M(STRELA-2M)
Zloženie kompletu:
1-samonavádzacia protilietadlová raketa v raketnici
2-napájací zdroj,
3-spúšťacie ústrojenstvo


Raketa 9M32M sa skladá z:
1-hlavica (tepelne samonavádzacia hlavica)
2-kormidlá,
3-kormidlová časť,
4-bojová časť (OF náplň s kumulatívnym účinkom),
5-krídla stabilizátorov, 6-motorová časť
Hlavica: - určená k vytváraniu riadiaceho signálu úmerného uhlovej rychlosti otáčania zámernej(spojnice raketa - cieľ)
1 - sledovací koordinátor cieľa, 2 – autopilot
Bojová časť: - určená k ničeniu cieľov a má OF kumulatívny účinok.
1 – telo, 2 - trhacia náplň, 3 - počiatočná náplň, 4 – trubka
Zapalovač -určený k iniciácií bojovej časti pri náraze rakety na cieľ,alebo k samodeštrukcii rakety.
Elektromechanický nárazový, s maskovou istotou a samodeštrukčným ústrojenstvom.
1 - poistné ústrojenstvo: k zaisteniu bezpečnosti pri manipulácií a za letu do okamžiku odistenia.
2 - detonačné ústrojenstvo: k iniciácií bojovej časti.
3 - samodeštrukčné ústrojenstvo: k zničeniu rakety po uplynutí doby letu 14 až 17 sekúnd.
4 - nárazový spínač: k prepojeniu kombinovanej elektrickej rozbušky pri náraze na cieľ.
5 - montážny panel:k umiestneniu prvkov zapalovača.
Činnosť zapalovača s bojovou hlavicou: Po roztvorení kormidiel,keď raketa opustí raketnicu sa zopnú pohyblivé kontakty spínača svorkovnice.Prívod napätia(40V) na kondenzátor zapalovača.Od istiaceho kondenzátora v kormidlovej časti rakety sa zažihne el. palník zapalovača a od neho súčastne pyropoistka záchytky otočného púzdra a prachová náplň samodeštrukcie.Odistenie prvého stupňa istenia zapalovača.
Behom činnosti prvého stupňa letového motoru sa pôsobéní osového preťaženia presunie zotrvačnostná zarážka a uvolní otočné púzdro zapalovača.Po uplynutí doby maskovej istoty sa otočné púzdro pootočí,tak že sa osa el.rozbušky zosúhlasí s osou prenosnej náplne.Súčastne sa kontakty el. rozbušky pripoja k bojovému obvodu zapalovača.Odistenie druhého stupňa istenia zapalovača.
Zapalovač je pripravený k činnosti.
V prípade že raketa minie cieľ,dôjde k samodeštrukcii za dobu 14až17 sek.kedy dohorí prachová náplň ,dôjde k odpáleniu el.rozbušky zapalovača a tým k iniciácií počinovej náplne a detonácií bojovej časti rakety.
Motorová časť: - určená k odpáleniu rakety z raketnice,udeľuje jej rotačný pohyb a dostatočnú rýchlosť až k zrýchleniu do strednej rýchlosti 500 m/s.
1 - štartovací motor k vymeteniu rakety z raketnice rýchlosťou 28 m/s a udeleniu otáčok 20 ot/s.
Štartový motor ukončí svoju činnosť ešte než raketa opustí raketnicu.
Doba činnosti štartového motoru je 0,047-0,091 sek.
2 - dvojstupňový jednokomorový letový motor, k udeleniu rýchlosti 500 m/s v prvom stupni a udržanie rýchlosti za letu pri druhom stupni motora.
Je zapálený pomocou priešlahového zažihovača s oneskorovačom uvedeného do činnosti štartovým motorom.
Doba činnosti: prvého stupňa je 1,73-2,7 s, druhého stupňa 4,65-6,83 s
Priešlahový zažihovač s oneskorovačom- za dobu činnosti zažihovača (0.3 s)sa raketa vzdiali od strelca na 5,5m (ochrana pred prachom z motora)
Činnosť: Od plynov štartového motoru sa zažihne rozbušková zlož.Tlaková vlna vznikajúca pri detonácií sa prenesie cez prepážku a iniciuje prenosnú náplň.Tá zažihne zápalnú zlož,ktorá zažihne oneskorovač.Ten za 0,3 sek zažihne zažihovacú zlož,tá prepáli telo zažihovacej náplne letového motoru.
Napájací zdroj(9B17): - zabezpečuje energeticky prípravu k odpáleniu a vlastné odpálenie rakety.Je jednorázového použitia a napája elektronický blok spúšťacieho ústrojenstva jednosmerným napätím 22V a 40V.
Spúšťacie ústrojenstvo(9P58): príprava a odpálenie rakety.
TTÚ 9M32M kaliber ...................72mm
dĺžka so zloženými krídlami.........1440mm
hmotnosť............................9,8kg
hmotnosť trhaviny...................0,37kg
hmotnosť náplní motoru..............4,2kg
hmotnosť raketnice..................3kg
hmotnosť spúšťacieho ústr. .........1,95kg
dĺžka raketnice.....................1500mm
rýchlosť opustenia raketnice........28m/s
stredná rýchlosť letu...............500m/s
systém riadenia.......1-kanálový s tepelne samonavádz.hlavicou
samodeštrukcia .....................14 až 17sek.
typ hlavice ........................infra sledovacia pasívna
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K32M-Strela-2M-kod-NATO-SA-7B-Grail-t237625#104241Verze : 0
MOD
Pár slov k trojici trenažérov tak, ako si to po rokoch pamätám:
- 9F616 - je stacionárny trenažér použiteľný pre viacero typov protilietadlových prostriedkov primárne určený pre základný výcvik strelcov vo výcvikových základniach.

- 9F620 - poľný trenažér určený pre výcvik strelcov vo vyhľadaní a zameraní cieľa v poľných podmienkach. Jednoducho prepraviteľný v niekoľkých bedniach a rozvinuteľný takmer všade. Súčasťou trenažéra sú upravené spúšťacie ústrojenstvá 9P58 s maketami napájacieho zdroja 9B17 (a káblom spojené so samotným trenažérom) a výcvikové makety rakety v raketnici 9F621. Pre vizuálne odlíšenie boli makety 9F621 a aj spúšťacie ústrojenstvá natreté na žlto (spravidla, stretol som sa aj so zeleným náterom - išlo zväčša o makety po opravách). Samotná maketa 9F621 hmotnostne odpovedala bojovej rakete 9M32/9M32M s raketnicou, ale obsahovala len tepelnú samonavádzaciu hlavicu, čo umožňovalo strelcovi realizovať výcvik v zameraní a zachytení cieľa v reálnych podmienkach. Z makety rakety a zo spúšťacieho ústrojenstva boli do trenažéra zasielané kontrolné informácie, na základe ktorých mohol riadiaci zamestnania vyhodnocovať činnosť strelca (včasnosť zapnutia napájacieho zdroja, zachytenie (prípadne neskôršiu stratu cieľa) a odpálenie rakety). Aby sa výcvik čo najviac priblížil reálnym podmienkam tak nie len raketa svojou hmotnosťou zodpovedala bojovej rakete, ale aj napájací zdroj poskytoval energiu iba obmedzený čas rovnako, ako pri bojovom komplete.

- 9F622 - trenažér určený na výcvik strelcov v praktickej činnosti s kompletom v rôznych bojových situáciách mimo vlastnej streľby. Na to slúžili rozmerovo-hmotnostné makety spúšťacieho ústrojenstva a samotných rakiet (označované ako 9F618). Pre odlíšenie od bojových prostriedkov mali základný náter striebornou farbou (opäť - spravidla). Neobsahovali žiadnu elektroniku a teda neumožňovali výcvik spojený s vyhodnocovaním zachytenia a sledovania cieľa, ale ich rozmery a hmotnosť zabezpečovali získanie reálnych návykov činnosti s kompletom vo všetkých ostatných režimoch bojovej činnosti (nastupovanie a vystupovanie z vozidiel, presuny v teréne, zaujímanie bojového postavenia a pod.).


Zdroj: spomienky po rokoch
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K32M-Strela-2M-kod-NATO-SA-7B-Grail-t237625#656842Verze : 7
MOD
Strela-2 z výzbroje ČSĽA.Zdroj : ATOM č.8 1986
SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail] - Žánrovka z výcviku.

Žánrovka z výcviku.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K32M-Strela-2M-kod-NATO-SA-7B-Grail-t237625#352846Verze : 0
9K32 Strela-2
SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail] -


SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail] -


SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K32M-Strela-2M-kod-NATO-SA-7B-Grail-t237625#64498Verze : 0
MOD
August 2004, streľby v Záľubici.


Zdroj: archív buko1 (video pochádza z fotoaparátu Olympus C-450Zoom, čomu zodpovedá aj kvalita)
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K32M-Strela-2M-kod-NATO-SA-7B-Grail-t237625#656846Verze : 0
MOD
strelby
SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K32M-Strela-2M-kod-NATO-SA-7B-Grail-t237625#89936Verze : 0
MOD
raketa
SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K32M-Strela-2M-kod-NATO-SA-7B-Grail-t237625#89940Verze : 0
MOD
pred strelbou
SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K32M-Strela-2M-kod-NATO-SA-7B-Grail-t237625#93753Verze : 0
MOD
9K32 Strela-2
SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail] -


SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K32M-Strela-2M-kod-NATO-SA-7B-Grail-t237625#104653Verze : 0
MOD
9K32 Strela-2
SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K32M-Strela-2M-kod-NATO-SA-7B-Grail-t237625#104660Verze : 0
MOD
9K32 Strela-2
SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail] - zásah

zásah
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K32M-Strela-2M-kod-NATO-SA-7B-Grail-t237625#104662Verze : 0
MOD
9K32 Strela-2
SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K32M-Strela-2M-kod-NATO-SA-7B-Grail-t237625#113802Verze : 0
MOD
autor: MOSR
SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail] - www.mil.sk

www.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K32M-Strela-2M-kod-NATO-SA-7B-Grail-t237625#221786Verze : 0
MOD
foto Cihelna 2007, 18.8.2007
SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail] - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail] - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K32M-Strela-2M-kod-NATO-SA-7B-Grail-t237625#229798Verze : 0
MOD
Strelby z V3S (slovenskej armady) ...
SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail] - www.armyrecognition.com

www.armyrecognition.com
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K32M-Strela-2M-kod-NATO-SA-7B-Grail-t237625#245361Verze : 0
archiv autora
SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail] -


SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail] -


SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail] -


SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail] -


SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail] -


SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail] -


SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K32M-Strela-2M-kod-NATO-SA-7B-Grail-t237625#379180Verze : 0
MOD
trenažér
SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail] -


SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K32M-Strela-2M-kod-NATO-SA-7B-Grail-t237625#104248Verze : 0
MOD
9K32 Strela-2
SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail] -


SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K32M-Strela-2M-kod-NATO-SA-7B-Grail-t237625#104640Verze : 0
MOD
9K32 Strela-2
SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K32M-Strela-2M-kod-NATO-SA-7B-Grail-t237625#104643Verze : 0
MOD
Napájací zdroj rakety 9B17 je jednorázový a zabezpečuje energiu na prípravu a vlastné odpálenie rakety. Napája jednosmerným napätím 22V a 40V elektronický blok spúšťacieho ústrojenstva, tepelnú SNH, obvody odistenia zapaľovača a elektrické palníky.
Skladá sa z batérie so zápalkovou skrutkou, z úderného ústrojenstva, z tepelnoizolačného tela a z vidlice s kontaktnými kolíkmi.Do správnej polohy sa nastaví podľa drážky na tele.


- doba uvedenia do činnosti v rozsahu teplôt -20° až +50° max. 1s
- doba uvedenia do činnosti v rozsahu teplôt -20° až -40° max. 1,3s
- doba činnosti - 40s
- hmotnosť - 0,66 kgZdroj: Vlastný archív
SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail] - 9B17

9B17
SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail] -


SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail] -


SOV - 9K32M Strela-2M [kód NATO: SA-7B Grail] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K32M-Strela-2M-kod-NATO-SA-7B-Grail-t237625#303294Verze : 0
MOD