SOV - 2A42 (30 mm automatický kanón)

30 mm automatický kanón 2A42


Kanon se pouziva na vrtulnicich Mil Mi-28, Kamov Ka-50, Kamov Ka-52 a Kamov Ka-29.
Charakteristika zbraně
30 mm automatický kanón 2A42 je určen k ničení lehce pancéřovaných cílů do vzdálenosti 1500 m, kompletů PTŘS, pancéřovaných prostředků a živé síly protivníka do vzdálenosti 4000 m a vzdušných cílů létajících v malých výškách. Pouziva naboj 30x165 mm.Takticko – technická data
Ráž …30
Počáteční rychlost střely …960 m/s
Maximální výškový dostřel …2500 m
Maximální dálkový dostřel …10 300 m
Účinný dostřel na vzdušné cíle …2500 m
Účinný dostřel na pozemní cíle …4000 m
Počet drážek v hlavni …16
Stoupání drážek …715,5 mm
Rozsah náměru :
- ručně … - 5 - + 75 st.
- poloautomaticky … - 4 - + 75 st.
- automaticky … -4 - + 35 st.
Rozsah odměru …360 st.
Délka kanónu …3027 mm
Hmotnost kanónu …115 kg
Hmotnost hlavně …38,5 kg
Rychlost střelby :
- malou rychlostí …200 – 300 ran/min
- velkou rychlostí …550 ran/min
Průpal pancíře při úhlu dopadu
60 stupňů a vzdálenosti 1000 m …18 – 20 mm
Síla zákluzu …40 – 50 kN
Podávání pásu …dvoupásové
Napínání …pyrotechnické/ruční
Obsluha …1
URL : https://www.valka.cz/SOV-2A42-30-mm-automaticky-kanon-t39004#99533 Verze : 2
30 mm kanón 2A42
Je určený na boj s ľahko opancierovaným vozidlám a nízko letiacim cieľom (hlavne bojovým vrtuľníkom) . Kanón je stabilizovaný . Strely kalibru 30 mm sa používajú v kanóne 2A42 líšia sa výkonom i určením. Jedná sa o trieštivo-trhavé a priebojné strely.
Umožňuje toto bojove použitie:
• streľbu z vozidla pri krátkej zastávke,
• streľbu z vozidla za jazdy,
• streľbu z vozidla z miesta.


Je určený k ničeniu ľahko pancierovaných cieľov do vzdialenosti 1500 m, kompletov PTRS, nepancierovaných prostriedkov a živej sily nepriateľa do 4000 m a vzdušných cieľov v malých výškach do 2000 m lietajúcich pod zvukovou rýchlosťou do maximálnej šikmej diaľky 2,5 km. Maximálny dostrel kanónu je 10 300 m. Kanón umožňuje streľbu jednotlivo alebo dávkou a to malou alebo veľkou rýchlosťou. Kanón pracuje spoľahlivo pri všetkých poveternostných podmienkach od –50°C do +50°C, bez mazania. Palebný priemer je 250 ks nábojov pre 30 mm kanón.


Charakteristika kanóna:
* kanón je automatická zbraň, využívajúca k činnosti časti energie prachových plynov, privádzaných na piest nosiča závorníka;
* zamknutie nábojovej komory je zabezpečené otočným závorníkom;
* záklz hlavne činí 30 až 35 mm a je brzdený pružinou;
* nabitie kanóna sa uskutočňuje ručne alebo pomocou pyropatrónov;
* náboje do kanóna sa privádzajú dvomi pásmi, zloženými z jednotlivých článkov; náboje sú vytláčané z pása priamo;
* odpaľovanie je elektrické, ktoré umožňuje streľbu jednotlivými ranami, malými dávkami, nepretržite a voľbu dvoch rýchlostí streľby. Ručné spúšťanie (náhradné) umožňuje streľbu len dávkami s maximálnou rýchlosťou streľby


30 mm náboje sú riešené ako jednotné, t.j. strela je spojená s oceľovou nábojnicou a mechanickou zápalkovou skrutkou.


K streľbe z kanónu sa používajú tieto druhy nábojov:
30 mm náboj s priebojnou strelou so stopovkou označený JPSv,
30 mm náboj so strelou trieštivo-trhavou zápalnou označenou JOFZ,
30 mm náboj s trieštivou strelou so stopovkou označený JOSv.


Popis spoločných hlavných častí nábojov
a) Zapaľovač A-670-M - je pri nábojoch s JOFZ a JOSv strelou. Slúži na iniciáciu trhacej ná¬plne strely. Je vybavený mechanickou maskovou istotou a pyrotechnickou autodeš¬trukciou. Za¬paľovač sa odistí vo vzdialenosti 20 – 100 m od hlavne kanóna.
b) Nábojnica - slúži na spojenie všetkých častí náboja. Strela je upevnená nalisovaním. Puz¬dro zápalky so zápalkou je hermeticky naskrutkované do dna nábojnice a utesnené olove¬ným krúžkom. Nábojnica obsahuje prachovú náplň.
c) Prachová náplň - je uložená v nábojnici a slúži na vymetenie strely z hlavne.
d) Zápalka - je hermeticky naskrutkovaná do dna nábojnice. Slú¬ži k iniciácii prachovej ná¬plne uloženej v nábojnici.
e) Olovený krúžok - je vložený pod puzdro zápalky v dne ná¬bojnice a zamedzuje unika¬niu pra¬chových plynov cez zápalku.
f) Odmeďovač - slúži na očistenie hlavne od zbytkov medi, ktoré vznikajú pri streľbe tre¬ním medených vodiacich pásov nábojov o ste¬nu hlavne. U strely TZ je pripevnený k jej spodnej časti. U ná¬boja so strelou PS je vložený v nábojnici nad prachovou náplňou. Náboje so strelou TS odmeďovač nemajú.
Označovanie streliva kanóna 2A42
Na ľahké zistenie základných údajov o strelive sú na jednotlivých častiach nábojov vyrazené, prípadne našablónované, identifikačné znaky. Pri strelive základného určenia (JOFZ, JOSv, JPSv) sú vyrazené znaky na tele zapaľovača, na tele strely a na dne nábojnice . Na priebojnej strele je naviac uvedené číslo tavby materiálu tela strely. Na nábojnici školského náboja je vyrazené alebo čiernou farbou našablónované skrátené označenie náboja a názov náboja. Pre skladovanie a prepravu nábojov slúži zaplombovaná drevená debnička, v ktorej sú tri hermeticky uzavreté krabice. Každá obsahuje 18 ks nábojov. Hmotnosť debničky je 62 kg.
URL : https://www.valka.cz/SOV-2A42-30-mm-automaticky-kanon-t39004#154612 Verze : 0
30 mm náboj JPSv
Konštrukcia a účinky 30 mm náboja JPSv
Jednotný priebojný svietiaci náboj slúži k streľbe na ľahko opancierované pozemné a vzdušné cieľe. Účinok priebojnej strely so stopovkou spočíva v prebití panciera a následným ničivým účinkom črepín vytvorených z panciera a tela strely.
Náboj sa skladá zo strely, nábojnice, výmetnej náplne, zápalkovej skrutky, oloveného krúžku a odmeďovača, ktorý je umiestnený v nábojnici nad výmetnou náplňou.
Konštrukčné riešenie tejto strely je zhodné s riešením plnej protipancierovej strely. Skladá sa z oceľového tepelne spracovaného tela strely, medenej vodiacej obrúčky, balistickej špičky a stopovky, neobsahuje zapaľovač ani trhavinu. V dnovej časti tela strely je valcová dutina, v ktorej je zalisovaná stopovka. Plameň stopovky umožňuje viditeľnosť do vzdialenosti 2500 m.
Balistická čapica je spojená s telom strely zalisovaním do špeciálnych drážok balcovej časti tela strely. Pri prenikaní tela strely prekážkou tieto obvodové drážky spolu s tepelným spracovaním tela strely pomáhajú tvorbe črepín.


Činnosť náboja pri prenikaní cieľom
Činnosť náboja pri prenikaní cieľom spočíva v prebití panciera a následným ničivým účinkom črepín vytvorených z panciera a tela strely. Mechanizmus tvorby črepín je tiež zhodný s tvorbou črepín s priebojného jadra u priebojnej jadrovej strely. Zápalný účinok strely vzniká pri náraze strely na tvrdú prekážku. Dôjde k deformácii plášťa a zápalnej zložky, ktorá sa rozdrví a vznieti.
Priebojný a črepinový účinok vzniká tým, že kalené oceľové jadro zhotovené z ocele vysokej hustoty vplyvom pôsobenia veľkých osových síl pri zbrzdení strely na prekážke pokračuje v pohybe a vniká do prekážky. K zvyšovaniu priebojného účinku jadra pomáha i hmotnosť tela strely za samotným jadrom, na ktoré tiež pôsobí osová zotrvačná sila. Vznikla pri spomalení tela strely na prekážku. Telo strely prekážkou neprenikne, ale sa o ňu roztriešti.
Pri prechode pancierom dochádza k intenzívnej deformácii panciera a jadra, pri ktorej dochádza k vysokému tepelnému zaťaženiu. Materiál jadra je veľmi tvrdý a zároveň krehký. Pri prechode jadra pancierom sa skokovo zmení stav napätosti jadra z priestorového tlaku na priestorový ťah, ktorý je z hľadiska pevnosti materiálu menej výhodný. Vplyvom tejto vnútornej napätosti dôjde k roztrhnutiu jadra, a tým k vytvoreniu črepinového účinku za pancierom.
Z plôch vzniknutých prechodom jadra pancierom vzniknú horúce črepiny, ktoré sa tiež podieľajú na výslednom účinku. Ak vnikne jadro strely cez prekážku, vznikne plameň zápalnej vložky vzniknutým otvorom až za prekážku a zapáli ľahko vznetlivé látky v blízkosti za prekážkou.
URL : https://www.valka.cz/SOV-2A42-30-mm-automaticky-kanon-t39004#154643 Verze : 0
30 mm náboj JOFZ
30 mm náboj jednotný trieštivo-trhavý zápalný je určený k streľbe na pozemné a vzdušné ciele s cieľom vyvolania požiaru pri požadovanom stupni ničenia.
Strela sa skladá s oceľového tela, medenej vodiacej obrúčky, trhavinovej náplne.
Tenkostenné telo strely má po dĺžke premenlivú hrúbku od 3 do 6 mm, ktorá je volená s ohľadom na mechanické vlastnosti materiálu tela tak, aby boli splnené požiadavky odolnosti pri výstrele a dosiahnuté optimálne pomery medzi trieštivým a trhavým účinkom strely v cieli.
Na tele strely je zostreďovací nákružok, ktorý zabezpečuje vedenie (stredové osenie) strely pri pohybe vývrtom hlavne. Do drážky v spodnej zosilnenej časti tela strely je zalisovaná medená vodiaca obrúčka, ktorá zabezpečuje udelenie rotačného pohybu, potrebného pre stabilizáciu letu strely a súčasne zabraňuje prenikaniu (prefúknutiu) prachových plynov medzi stenou hlavne a telom strely pri výstrele. Na vnútornom povrchu (valcovej časti) pod vodiacou obrúčkou sú dve obvodové drážky, do ktorých je zalisovaný krčok nábojnice pri zostavovaní (laborácii) náboja.
Vo vnútri tela strely je dutina tvorená dvoma valcovitými časťami rôzneho priemeru (hlavová a dnová), v ktorých je uložená (zalaborovaná) trhacia náplň a na ústí je vybavená závitom pre naskrutkovanie zapaľovača. Na čele trhavej náplne je vybranie pre puzdro počinovej náplne rozbušky zapaľovača.
Mechanický nárazový hlavový zapaľovač A-670-M je naskrutkovaný do tela strely a proti pootočeniu (uvoľneniu) je zaistený zásekmi na dvoch protiľahlých miestach. Spojenie zapaľovača s telom strely je hermetické.
Nárazové ústrojenstvo so zvýšenou citlivosťou zaisťuje spoľahlivú iniciáciu strely i pri náraze na menej odolné ciele. Pri zásahu cieľa funkciu strely zabezpečuje zapaľovač A-670-M prostredníctvom nárazového mechanizmu, ktorý iniciuje trhavú náplň (ihla nárazového ústrojenstva napichne roznetku, vytvoreným plameňom je iniciovaná rozbuška, ktorá vyvolá detonáciu trhavej náplne). Ničivý účinok strely v cieli je črepinový (trieštivý), trhavý a čiastočne i zápalný. Ak cieľ nie je zasiahnutý (pri streľbe na vzdušné ciele), strela je iniciovaná (vybuchne vo vzduchu) na dráhe letu pomocou autodeštrukčného ústrojenstva zapaľovača, a tým neohrozuje vlastné vojská. Náboj neobsahuje žiadnu stopovku.
URL : https://www.valka.cz/SOV-2A42-30-mm-automaticky-kanon-t39004#154644 Verze : 0
30 mm náboj JOSv
30 mm náboj jednotný trieštivo svietiaci slúži k ostrej streľbe na pozemné i na vzdušné ciele, na účinnú vzdialenosť streľby do 1100 metrov.
Strela sa skladá s oceľového tela, medenej vodiacej obrúčky, trhavinovej náplne, zapaľovača a stopovky.
Vo vnútri tela strely sú dve valcové dutiny (hlavová a dnová) oddelené prepážkou. V prednej (hlavovej) dutine je uložené zlisované teliesko trhavinovej náplne s vybraním pre puzdro počinovej náplne zapaľovača A-670-M (rovnaký ako u strely OFZ), ktorý je naskrutkovaný hermeticky do ústia tela strely. V zadnej (dnovej) dutine je uložená zlož stopovky zalisovaná (nalaborovaná) do lepenkového puzdra, na dno dutiny pod stopovkou je vložený lepenkový krúžok. Z dôvodu tepelnej izolácie a k zlepšeniu podmienok pre činnosť stopovky je do dutiny pred zalisovaním stopovky vložený papierový obal valcového tvaru, ktorý zlepšuje podmienky pre funkciu stopovky. Zlož sa zapáli prachovými plynmi, pri výstrele prehorieva na dráhe letu a umožňuje pozorovať strelu za letu na dialku 4000 m. Vodiaca obrúčka zalisovaná v drážke tela strely a dve obvodové drážky pod vodiacou obrúčkou plnia rovnakú funkciu ako u strely OFZ.
Pri náraze strely na cieľ zapaľovač A-670-M iniciuje prostredníctvom nárazového mechanizmu trhavú náplň strely, ktorá rozloží prednú časť tela strely na črepiny. Účinok strely je teda predovšetkým črepinový. Ak strela nezasiahne cieľ, je likvidovaná iniciáciou vo vzduchu pomocou autodeštrukčného ústrojenstva zapaľovača
URL : https://www.valka.cz/SOV-2A42-30-mm-automaticky-kanon-t39004#154645 Verze : 0
30 mm náboj jednotný trieštivý cvičný svietiaci slúži k výcviku vojsk k streľbe z kanóna 2A42 na pozemné ciele – terčové zariadenia. Pri cvičnej streľbe je ohrozený priestor maximálne do 5000 m.
30 mm JOCvSv je náboj s dvojitou autodeštrukciou. Autodeštrukcia je realizovaná dvoma nezávislými cestami:
1. prednou od zapaľovača A – 390
2. dnovou od stopovky
Zapaľovač A – 390, bez nárazového mechanizmu, je uspôsobený len k autodeštrukčnej funkcii. Doba autodeštrukcie je 6 – 9,5 s a je zapálená od pyrotechnickej zlože.
URL : https://www.valka.cz/SOV-2A42-30-mm-automaticky-kanon-t39004#155521 Verze : 0
30 mm podkalibrová strela APFSDS – T (IHLA)
30 mm podkalibrová protipancierová strela v tvare šípky so stopovkou je určená pre streľbu z kanóna 2A42. Strela je vyhovujúca pre čeľuste dopravníka, zásobníkové zariadenie, a preto musí umožňovať správnu funkciu dávkovacieho mechanizmu zbrane. Strela musí umožňovať cielenú streľbu z kanóna, bez potreby úpravy kanóna, alebo jeho zameriavača a pozorovacieho zariadenia.
Strela sa skladá z ihly, na ktorej konci je ľavotočivý závit, na ktorý sa naskrutkuje a stabilizačné krídlo, ktoré sa skladá zo štyroch krídel (slúžia k stabilizácii pri dráhe letu strely) a stopovky. 30 mm strela je umiestnená v puzdre APFSDS – T, ktoré udeľuje strele v hlavni kanóna počiatočnú rýchlosť a smer. Akonáhle strela opustí hlaveň, púzdro odpadá a tým sa stáva vysoko účinná na efektívne zničenie pancierovaných cieľov do vzdialenosti 2000 m. Táto podkalibrová strela neobsahuje zapaľovač ani trhací prostriedok, čím sa výroba stáva lacnejšia. Podstatnou výhodou je, že strela je dobre účinná pri aktívnej ochrane.
URL : https://www.valka.cz/SOV-2A42-30-mm-automaticky-kanon-t39004#155522 Verze : 0
Našiel som ešte nejaké foto z IDEE 2002 v Trenčíne, tak ich sem dávam.
URL : https://www.valka.cz/SOV-2A42-30-mm-automaticky-kanon-t39004#165736 Verze : 0
4 kusy článkov nábojového pásu k 2A42.


Zdroj: vlastná zbierka

SOV - 2A42 (30 mm automatický kanón) - Detail článku a značenia

Detail článku a značenia
SOV - 2A42 (30 mm automatický kanón) - Detail článku a značenia

Detail článku a značenia
URL : https://www.valka.cz/SOV-2A42-30-mm-automaticky-kanon-t39004#735286 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více