Main Menu
User Menu
Reklama

SOV - 25.5.1918 Rozkaz č. 37 Lidového komisaře vojenství o odzbrojení Čechoslováků

№37. Приказ Народного Комиссара по военным делам о разоружении чехословаков

Rozkaz č. 37 Lidového komisaře vojenství o odzbrojení Čechoslováků

Z Moskvy, 25. května, 23 hodin, Samara, žel. trať, všem Radám (Sovětům) na železniční linii od Penzy do Omska


Všechny Sověty, pod tlakem odpovědnosti, musí okamžitě odzbrojit Čechoslováky. Každý Čechoslovák, který bude objeven ozbrojený na železniční trati, musí být zastřelen na místě. Každý ešalon (vojenský vlak), ve kterém bude objeven jediný ozbrojený, bude vyložen a osazenstvo přemístěno do zajateckého tábora. Místní vojenští komisaři musí okamžitě splnit tento příkaz, jakékoliv zpoždění bude bráno jako zrada a bude znamenat tvrdé tresty pro viníky. Zároveň posíláme do týlu Čechoslováků jednotky s rozkazem trestat vzdorné. S čestnými Čechy, kteří odevzdají své zbraně a podřídí se Sovětské moci, bude zacházeno jako s bratry a bude jim poskytnuta veškerá podpora. Všichni železničáři zaručí,že ani jediný ozbrojený vagon Čechoslováků se nepohne na východ. Kdo ustoupí a nepostaví se Čechoslovákům postupujícím na východ, bude přísně potrestán.Tento rozkaz předejte všem československým ešalonům a všem železničářům v oblasti výskytu Čechoslováků. Každý vojenský komisař musí rozkaz vykonat. Č.377.


Lidový komisař vojenství L. Trockijhttp://scepsis.net/library/id_2834.html
URL : https://www.valka.cz/SOV-25-5-1918-Rozkaz-c-37-Lidoveho-komisare-vojenstvi-o-odzbrojeni-Cechoslovaku-t201245#575304Verze : 0
MOD

№37. Приказ Народного Комиссара по военным делам о разоружении чехословаков
Из Москвы, 25 мая, 23 часа. Самара, ж.-д., всем Совдепам по ж.-д. линии от Пензы до Омска.


Все Советы под страхом ответственности обязаны немедленно разоружить чехословаков. Каждый чехословак, который будет найден вооруженным на линии железной дороги, должен быть расстрелян на месте; каждый эшелон, в котором окажется хотя бы один вооруженный, должен быть выгружен из вагонов и заключен в лагерь для военнопленных. Местные военные комиссары обязуются немедленно выполнить этот приказ, всякое промедление будет равносильно бесчестной измене и обрушит на виновных суровую кару. Одновременно присылаются в тыл чехословаков надежные силы, которым поручено проучить неповинующихся. С честными чехословаками, которые сдадут оружие и подчинятся Советской власти, поступить как с братьями и оказать им всяческую поддержку. Всем железнодорожникам сообщить, что ни один вооруженный вагон чехословаков не должен продвинуться на восток. Кто уступит насилию и окажет содействие чехословакам с продвижением их на восток, будет сурово наказан.


Настоящий приказ прочесть всем чехословацким эшелонам и сообщить всем железнодорожникам по месту нахождения чехсловаков. Каждый военный комиссар должен об исполнении донести. №377.


Народный комиссар по военным делам Л. Троцкийhttp://scepsis.net/library/id_2834.html
URL : https://www.valka.cz/SOV-25-5-1918-Rozkaz-c-37-Lidoveho-komisare-vojenstvi-o-odzbrojeni-Cechoslovaku-t201245#575305Verze : 0
MOD