Main Menu
User Menu

QL

O-etyl-O'-(2-diizopropylaminoetyl)metylfosfonát

O-ETYL-O'-(2-DIIZOPROPYLAMINOETYL)METYLFOSFONÁT (QL)
(prekurzor chemických zbraní)


Látka QL je základnou východiskovou látkou pri výrobe látky VX a podobných látok. U pracovníkov, ktorí s ňou pracovali neboli pozorované žiadne toxické účinky.


základné údaje:
názov:
označenie: QL
ďalšie názvy:
registračné číslo CAS: 57856-11-8


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: O-etyl-O'-(2-diizopropylaminoetyl)metylfosfonát
vzorec: CH3CH2-O-PCH3-O-CH2CH2-N(CH(CH3)2)2
molekulová hmotnosť: 235,31
bežný fyzikálny stav: kvapalina
zápach: silný, rybací
teplota varu: 244,8°C (extrapolovaná)
teplota topenia: ?
hustota:
0,908 g/ml pri 25°C
0,9307 g/ml pri 0°C
tlak pár: (extrapolovaný)
2,3998 Pa pri 25°C
94,66 mPa pri 0°C
viskozita: ?
povrchové napätie: ?
teplota vzplanutia: 89°C (uzavretá nádoba; samovznietenie pri 129°C)
teplota rozkladu: ?
rozpustnosť: rozpustný v metanole, acetóne, 2-propanole a benzéne
hydrolýza: rýchla; kompletná hydrolýza počas 5 hodín
stálosť pri uskladnení: čistý a suchý stabilný v hliníkových a oceľových nádobách aspoň 6 mesiacov pri 71°C; nesmie sa skladovať v teple a v prítomnosti síry
reakcie s kovmi a inými materiálmi: reaguje so sírou a jej zlúčeninami za vzniku VX a podobných látok


toxicita:
neznámazdroj:
POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
URL : https://www.valka.cz/QL-t104007#375370Verze : 0
MOD