Main Menu
User Menu

Příběhy thajského vojenského zásahu pokračují ....

.... aneb den po dni v Thajském království

Takže po delší době nějaké zprávy z Thajska:


Pátek, 22.9.2006
CDR se již transformovalo do CDRM což znamená The Council for Democratic Reform under Constitutional Monarchy (CDRM) (Výbor pro demokratickou reformu v rámci konstituční monarchie) - tedy bylo přidána poslední část z důvodu respektu ke svému panovníkovi


Jak jsem již zmiňoval hlavním cílem CDRM byla snaha o snížení korupce a odstranění tzv. klientelismu (jak je to nazýváno v ČR) bývalého premiéra Thaksina. Prvním z kroků se tak v neděli stal 22. příkaz, který jednoznačně odděluje politiku a správu země - podle tohoto nařízení tak všichni místní úředníci nesmí vykazovat žádnou politickou aktivitu. Druhým důvodem, který není moc zmiňován, je také snaha zamezit protestům těchto úředníků, kteří sympatizují s odvolaným premiérem


Dále zřejmě budou posilována některá nařízení vůči novinářům, neboť dochází k šíření falešných zpráv, které mají za cíl destabilizovat (což potenciálně hrozí masakrem) - původcem těchto zpráv jsou přívrženci expremiéra, kteří se snaží o normalizaci. Problémem však zůstává, že expremiér má stále silný zvuk v zahraničí a tak zejména světová média popisují situaci jednoznačným způsobem.
Nicméně celkově se na tento náznak cenzury objevují různé názory - i v rámci jedněch novin se objevují dva protichůdné názory. Nicméně všeobecně řečeno však na té nejvyšší úrovni nejsou žádná cenzurní omezení a žádná omezení vůči médiím v podstatě neexistují. Jeden z deníků tuto situaci charakterizoval jako:
"Media organisations are merely asked to present news that is accurate and constructive for the sake of public peace." (Média jsou hlavně žádána aby předkládala zprávy přesné a konstruktivní s ohledem na veřejný pořádek), což jednoznačně protiřečí s tím, co prezentují světová média !!


Sobota, 23.9.2006
Nově vznikajícím problémem jsou také snahy o destabilizaci určitých regionů s čínskou či muslimskou menšinou - jedná se zejména o severní Thajsko - oblast Fang (Chiang Mai, etc.), kde dochází k silným snahám od etnických Číňanů Haw - a oblast sousedící s Malajsií. Otevřenou otázkou zůstává podpora ze strany Číny. V každém případě však již bylo odhaleno několik radiostanic a ilegálních televizních kanálů, které podněcovaly snahu k deintegraci Thajského království.
Z tohoto důvodu může dojít k dalšímu monitorování médií, což je zatím současnými thajskými médii jednoznačně popíráno. Samozřejmě zejména ze zahraničí je však tato potenciální možnost kritizována všemi pseudoochránci lidských práv, atd..


Neděle, 24.9.2006
CDRM zřídilo zvláštní komisi National Counter Corruption Committee, která se má zabývat odhalováním korupce a jiných podvodných jednání, kterých se dopustili úředníci spjatí s expremiérem. V případě, že dojde k potvrzení korupce, atd. Thaksin bude zřejmě souzen a následně pak budou zabavena jeho aktiva a majetek. Tyto kroky budou pouze učiněny v případě, že soud shledá Thaksina vinným z bodů obžaloby, neboť CDRM se již poučilo z předchozích podobných zabavování majetků bez soudního rozhodnutí jako v roce 1997 či 1974, kdy byly zabaveny majekty tehdejších politiků, nicméně soudem bylo toto prohlášeno za neplatné a naopak došlo k soudům s tehdejšími vůdci vojáků, kteří podobná opatření provedli.


Společně s tím tato komise již vymezila termín pro všechny členy bývalé vlády, aby jednoznačně deklarovali veškerá svá aktiva a majetek. Datum pro tuto deklaraci je stanoveno na 18. října. Tato deklarace pak bude samozřejmě podkladem pro další potenciální soudní proces.Toto ustanovení se také vztahuje na asistenty, vojenské generály, poradce, atd. kteří spolupracovali s bývalým kabinetem Thaksina.


Toto nařízení tak reaguje na odhalený dokument zhruba 200 různých případů převodů majetků, podvodných transakcí, falšování dokumentů, atd., které byly provedeny během posledních dvou let. Tyto nalezené dokumenty pak budou s největší pravděpodobností porovnány s předanými deklaracemi a dalšími dokumenty z registru majetků. Podezřelými případy jsou tak multi-miliardová konstrukce na odpadní vody Samut Prakan, společnost Expressway a 6,2-miliardová kompenzace od Rapid Transit Authority pro společnost BBCD Joint Venture a také dále různé falešné miliardové pokuty a faktury v rámci Ministertsva zemědělství, atd..Pondělí, 25.9.2006
Byl stanoven základní koncept ústavní reformy, neboť současná ústava jednoznačně neodpovídá potřebám oddělení mocí jak legislativních tak výkonných, které byly pod kontrolou jedné politické moci (rozuměj politické strany), což způsobovalo jednoznačné možnosti klientelismu a korupce. V podstatě tak neexistoval vůbec žádný systém kontrol a vyvažování (checks-and-balances) , resp. díky kontrole jednou politickou stranou u obou mocí došlo k tomu, že tento systém byl naprosto bezmocný. Proto v současné nové ústavě se spíše kloní k evropskému či US pojetí velmi striktního pojetí oddělení mocí, včetně soudní.


Vznikly další agentury jejichž cílem je především snížit korupci a vyřešit problémy předešlé vlády, jmenovitě pak:
1) Anti-Money Laundering Office - Kancelář proti praní peněz
2) Office of the Auditor-General - Kancelář generálního auditora
3) Office of the Securities and Exchange Commission - Kancelář komise pro cenné papíry a burzu
4) Revenue Department - Příjmové oddělení zabývající se mapováním příjmů a daněmi


Proběhlo několik kol průzkumů veřejného mínění a z většiny vyplývá, že většina Thajců takovéto vojenské řešení jednoznačně schvaluje - od 65% do 85%. Samozřejmě dochází k diferencím dle regionů a obecně je Bangkok jednoznačně tomuto řešení nakloněn a naopak jižní oblasti či severní oblasti přijímají toto řešení spíše chladněji.


Také se však začínají silněji ozývat hlasy odkazující na morální dilema (Je správné zajistit si práva a výkon soudní moci pomocí totalitních či autoritářských nástrojů??) a nestandardní řešení situace, které se ve vyspělejších krajinách tohoto světa nepraktikuje. Vzhledem k tomu, že Thajsko by se rádo počítalo mezi vyspělejší krajiny (přijatelné jak pro investory, tak návštěvníky této země), je otevřená otázka zda byla nastoupená cesta ta správná a zda to odpovídá demokratickému přístupu.


Můj osobní komentář
Co se týče krátkodobých cílů je jasné, že vize CDRM a dalších přívrženců byla jednoznačně jasně definována - tedy nová ústava, průběh následujících 13 měsíců (volba premiéra, reforma, atd.), prošetření korupce premiéra, politické změny ve směru menšin, oddělení moci politické a výkonné, nicméně problémem však zůstává co dál - tedy vize. Problémem je, že asi došlo k podcenění dlouhodobějších cílů, protože není přesně jasné kam je snaha Thajsko směřovat. Není tak vůbec jasné, kam se bude snažit gen. Sonthi a CDRM Thajsko směřovat jak ekonomicky, tak politicky. Po posledním puči se Thajsko stalo součástí globalizované ekonomiky, značně provázané s finančními toky, atd., což v případě odklonu od této liberalizační a ekonomicky zaměřené politiky (včetně dodržování mezinárodních smluv) může mít dopad na ekonomiku země a potažmo také tohoto regionu (více viz. krize v roce 1997) a tedy dopady dále na ekonomiku Japonska, Koreje, atd.P.S. Konečně jsem také pochopil situaci kolem Gen Ruengroje Mahasaranonta. Tento generál v rámci své funkce Supreme Commander byl zároveň také velitelem státní zpravodajské služby. Vzhledem k těmto pozicím a také svému spíš kladnému postoji k bývalému premiérovi Thaksinovi bylo vedení rebelů nuceno v průběhu prvních dnů tohoto člověka neutralizovat, protože hrozila možnost destabilizace a tedy možnost krvavého střetu dvou různých vojenských frakcí. Společně s tím byl také potenciální hrozbou pro upevňování pozice generála Sonthiho.
URL : https://www.valka.cz/Pribehy-thajskeho-vojenskeho-zasahu-pokracuji-t45973#179387Verze : 0
Úterý, 26. 09. 2006


Byla zřízen zvláštní Assets Scrutiny Panel, který by se měl zabývat majetkovým přiznáním představitelů bývalé vlády a jejich porovnáváním se skutečnými majetkovými archivy a nalezenými dokumenty. Jeho členy by měly být jak členové NCCC, tak také zástupci centrální banky Thajska, stejně tak jako zástupci různých ministerstev (financí, zemědělství, atd.), také zástupci komise pro cenné papíry. Jeho účastníky pak budou také vysocí státní úředníci a zástupci soudů - tedy vrchní žalobce a někteří z hlavních soudců v zemi. Cílem této komise bude připravit podklady pro potenciální soudní řízení s bývalými členy vlády.


Problémem velkým však zůstává jaká bude dělba pravomocí, protože skoro identickou náplň měl mít také již zřízený NCCC a další již dosud zřízené agentury (Anti-Money Laundering Office, Office of the Auditor-General, Office of the Securities and Exchange Commission a také Revenue Department). Zřejmě dojde nejspíše k tomu, že NCCC bude spíše připravovat podklady, analyzovat a připravovat zprávy (získáním dat a info od ostatních organizací) pro ASP.


Osobní názor: Myslím si, že zde působí sklon většiny Asijců k byrokratičnosti a snaze po kolektivním rozhodování. Společně s tím zde také působí fakt, že se snaží gen Sonthi vyvarovat chyb z dřívějších vojenských zásahů, které většinou skončily nepotrestáním korumpovaných.


NCCC již také začala projednávat kontroverzní projekt se společností Klong Dan, jehož obsahem bylo vybudování čističky odpadních vod. Tento projekt již byl delší dobu trnem v oku některých thajských deníků díky silnému podezření z korupce.


Středa, 27. 09. 2007
CDRM vyjmenoval 58 jmen lidí, kteří by se měli prozatím podílet na ústavní i politické reformě současného zřízení Thajského království. Jsou mezi nimi zahrnuti především specialisté na právo a ekonomii, akademici a úředníci.
Bylo také zřízeno několik pracovních skupin nazvaných panel:


1) M.R. Pridiyathorn Devakula, guvernér Bank of Thailand, předsedá skupině, která se má zabývat ekonomickými vztahy (jde tedy jednoznačně o snahu "zamezit napodobení JV Asisjké krize v roce 1997" na což jsem upozorňoval v jednom ze svých předešlých příspěvků). Další významnou osobou je Chalongpob Susangkarn a Ammar Siamwalla z Thailand Development Research Institute. Celkově je členy 19 odborníků z řad ředitelů komerčních bank v Thajsku či různí ekonomičtí poradci.


2) Paiboon Wattanasiritham, předseda Moral Centre vede 18-ti člennou skupinku, která se má zabývat národním usmířením a sociálním právem. Společně s tím byla zřízena nová rada National Reconciliation Council, která by měla snížit ekonomické a sociální napětí mezi problémovým jihem (zejména muslimskými malajskými kmeny). Dalšími členy jsou rúzní akademici a profesoři, popř. členové nevládních organizací.


3) Juree Vichitrvatakarn, předseda Transparency Thailand, vede další skupinku zabývající se problémy ethiky, správné governance (neexistuje český překlad, užívané slovo správa je dosti mimo) a prevencí korupce a zneužití moci. Počet členů je stanoven na 13 a účastníky jsou zejména profesoři z Thammasat University, např. rektor Surapol Nittikraipoj, dále ekonom a odborník na protiúplatková opatření Pasuk Pongpaichit a president the Lawyers Council of Thailand Dejudom Krairit.


4) Bývalý tajemník pro zahraniční vztahy Vittaya Vejjajiva předsedá skupince zabývající se zahraničními vztahy (diplomacie). 8 členů a jeho příslušníky je 6 bývalých či současných velvyslanců či ministrů zahraničí
Bohužel se však objevily zmatky ohledně jmenování, neboť když byli oznámeni veřejně CDRM, jenom málo z nich mělo již v ruce oficiální předcházející informaci od CDRM. Spousta z nich proto stále nemá ujasněno, zda se doopravdy těchto panelů bude chtít účastnit.


Bylo také oznámeno, že bude upuštěno od používání CDRM částí "under Constitutional Monarchy'', protože to může vést k zavádějícím intepretacím - zejména zahraničním tiskem, že král dal ještě před samotným pučem této rebelii požehnání a schválení. Od tedy se používá pouze CDR tak, jako na počátku.
Můj názor: Podle mě je jasná snaha, aby nebyl král, který je v Thajsku velmi uznáván, nějak spojován s rebelií v případě, že by se zvrhla v masakr či aby nebyl obviňován, že puč inicioval. To by samozřejmě způsobilo problémy na diplomatickém poli z tohoto důvodu tedy bylo vypuštěna ta problematická část.


Důležitým počinem je dokončení návrhu prozatímní ústavy, která by měla umožnit vládnutí dočasné vlády do té doby než bude zpracována ústava nová a než budou organizovány regulérní volby v měsíci říjnu dalšího roku. Tato bude 30. září předána králi, který tento návrh musí posvětit a schválit. V případě, že tak bude jím učiněno, dojde k zániku CDR a místo něj vznikne nové vládní těleso nazvané Council for National Security (CNS), které bude pouze poskytovat pomoc dočasné vládě (oblast policie a bezpečnosti), které vznikne.


Podle návrhů tak by měla vzniknout vláda s 35 členy !! Very Happy Vzhledem k tomu, že nefunguje parlament pro vydávání dočasných zákonů a nařízení vznikne orgán o 250 členech, jehož cílem bude legislativně spravovat Thajsko. Došlo také ke transformaci Ústavního soudu, který by měl mít teď 7 členů + předsedu a místopředsedu


Pro návrh ústavy pak bude probíhat selektivní proces členů tohoto orgánu - bude nominováno 2000 lidí (zástupci jak občanské společnosti, tak kruhů politických, ale i akademických), z nich pak nově vzniklý CNS vybere 200. Poté budou bližší interview a po nich by mělo zůstat 100 členů, kteří musí být posvěceni králem. Nicméně několi jmen padlo jako jistí členové tohoto nového shromáždění - všechno jsou vážení občané Thajska a odborníci na ústavu - Suchit Boonbongkarn, Sombat Thamrongtanyawong, Rangsan Thanapornphan a Kaewsan Atipothi.


V Thajsku také dochází k aktivní roli nevládních a neziskových organizací, které konají shromáždění pro podporu změny Ústavy - na thajské Thammassarat University se bude konat 3-denní fórum Thai Social Forum, jehož cílem bude prodebatovat a vytvořit společnou zprávu za NGO a NPO. Z tohoto fóra již také zazněly první výtky v reakci na uzavření 300 rádií a vysílaček zejména v oblasti severního Thajska - jak jsem již zmínil tyto stanice také šíří snahy o destabilizaci Thajska tím, že požadují vznik čínského státu Haw, atd. Je pravdou, že však možná došlo ke zbytečnému zevšeobecnění.
URL : https://www.valka.cz/Pribehy-thajskeho-vojenskeho-zasahu-pokracuji-t45973#179388Verze : 0
Pro ty, kteří jsou stále zastánci evrospkých či světových médií zajímavý názor amerického profesora, který uveřejnil v BusinessWeeku ve spojitosti s dnešní situací v Thajsku. Jedná se o pojednání ohledně působení světových médií ...


Censor & sensibility: the right to make known


By JONATHAN ZITTRAIN


Most Western journalists fight back when governments threaten their ability to gather the information they need. Some have gone to jail to protect the identities of anonymous sources and whistle-blowers, or have sued governments that deny them access to crucial documents. Alas, many journalists seem far more willing to fight over their right to gather news than to battle for their right to publish and broadcast the results of their reporting freely. Indeed, Western journalists and news organisations seem to accept as a fact of life censorship within countries that routinely control the media. Acquiescing to such censorship might have been necessary when printing presses, delivery trucks, news kiosks, or transmission towers were the only way to get printed publications or broadcast programmes to news consumers. But Internet publishing offers a new and potentially lucrative opportunity for the distribution of uncensored information.


Such freedom is not automatic, because even the Internet's inherent openness can be largely defeated by assiduous government filtering and surveillance. However, in recent years, sustained research into counter-measures against such third-party interference in Internet communications has begun to add a new factor. The bulk of this research has not been conducted in university labs or corporate R&D facilities, but spontaneously by teenagers, who use it to share copyrighted music with one another without paying for it.


Western media outlets have covered this story with great interest, yet apparently without realising that these peer-to-peer technologies have the potential to de-censor the news for more people in countries like China, where any online content that runs counter to the Chinese Communist Party's current line risks falling victim to the Great Firewall of censorship. Peer-to-peer technologies make filtering more difficult, because they put nearly any consumer of information into the process of transmitting it.


For example, without endangering those in China, news organisations could conclude deals with other companies to ensure that uncensored reports are echoed from one free server to the next, thereby defying China to filter the entire Internet if it wishes to eliminate content. Of course, news organisations operate as businesses, and defying powerful governments can be a bad business strategy.


That is why there has been so little rebellion, or even remonstration, among media companies when authoritarian governments threaten journalists, editors and publishers. It also explains why journalists in those countries have so often bent over backwards to apologise for individual transgressions, rather than stand in defiance. (Pozn. od vF: nepřípadá vám to důvěrně známé v případech rwandské genocidy, arabských karikatur, událostí v Latinské americe - myslím poslední levicové podfuky s volbami v Mexiku, Chile, atd. ???)


But news organisations could reach many more people if they worked to circumvent Internet filtering instead of passively relying on those inside the firewall to figure out how to reach beyond blocked sites on their own. Doing so might even make good business sense.


Building a creative digital distribution system that eludes government censors would help news organisations establish and enlarge their markets.


Indeed, it is not implausible that when a government's repressive policies diminish, or end through regime change, media outlets that were present and government-approved will fare poorly vis-a-vis offshore counterparts that stayed away and conveyed the truth. If news outlets in physically remote open societies meet consumers in countries like China halfway, the benefits for both the Chinese and the bottom line could be enormous.


Along with the enterprising teenagers who built Napster, academics like Lorrie Faith Cranor at Carnegie Mellon mapped out the shape of potential new networks with lofty names like Publius, through which unpopular views could be circulated outside of easy governmental control. A team of computer scientists at Stanford and elsewhere created a project called LOCKSS, which retains decentralised mirrored copies of documents, and detects corruption or forgery among them, to preserve the integrity of our written histories forever.


Those who consider themselves members of the global free press should collectively strive to construct similar networks over which news and reporting can run free and be available to anyone with an Internet connection. Building such a network would be far cheaper than constructing even a single new printing plant and it would be far more effective.


We should consider the front pages of every free nation's newspapers as a precious set of documents, to be replicated and shared openly throughout the world, especially in countries where heavy state censorship exists.


Thanks to the Internet, the risks in realising these new distribution networks are really only business risks and thus are quantifiable and manageable. They pale in comparison to the risks taken by dissidents in closed societies. Putting those front pages on a filtered website should be only a beginning. It's time to find a way to circulate those front pages everywhere. It makes good political sense; it could make good business sense as well.


Jonathan Zittrain is Professor of Internet Governance and Regulation at Oxford University, and a Visiting Professor of Law at Harvard Law School, where he co-founded its Berkman Centre for Internet and Society.


Zdroj: www.project-syndicate.org a www.businessweek.com
URL : https://www.valka.cz/Pribehy-thajskeho-vojenskeho-zasahu-pokracuji-t45973#179399Verze : 0
Čtvrtek 28.09. 2006


V tomto dni proběhla první schůze již zmíněného Assets Scrutiny Panel (=Panel pro zkoumání aktiv) bylo dohodnuto několik zásadních bodů a zejména pravomocí tohoto nového politického tělesa:
1) budou vyšetřovány především machinace bývalého ministra a skupinky kolem něho včetně administrativních úředníků.
2) Společně s tím bude tato komise působit jako jakýsi spojovací článek mezi dalšími protikorupčními agenturami (více viz. předešlý příspěvek)
3) Zasedání této komise by se mělo konat minimálně 1 měsíšně
4) Práce tohoto týmu začne nejdříve zkoumáním odsouhlasených projektů minulé vlády - předmětem bude potenciální korupce a veškeré nestandardní usnesení
5) Tento tým je veden penzionovaným předsedou Nejvyššího soudu a bývalým volebním komisařem Sawatem Chotipanichem


Došlo k rozuzlení pravomocí mezi ASP a mezi NCCC, přičemž první jmenovaný by měl dle rozhovoru s generálem: "pouze prozkoumat zda došlo ke korupci anebo zda byla aktiva spravována ve správném a čestném stylu".


Také dochází k tomu, že některé osoby jmenované jako potenciální lídři pracovních skupin pro změnu ústavy (více viz. předešlý příspěvek) vyjadřují své negativní reakce vůči své nominaci nebo si také udržují určitý odstup od těchto aktivit. Důvodem může být nesouhlas s postupem generála Sontiho či snaha se držet od vojenského řešení spíše stranou.
The Council for Democratic Reform (CDR) (= Rada pro demokratické reformy) také vyjádřila přání, aby se novým předsedou prozatímní vlády stal současný Privy Councillor (Tajný rada) Gen Surayud Chulanont. Problémem jeho potenciálního jmenování je souhlas krále Thajska, neboť ten musí vydat tzv. povolení (royal permission) se jmenováním. Můžeme říci, že generál Surayad je také bývalým kolegou či známým Gen Boonyaratkalina, protože již dříve působil jako army commander-in-chief.


Můj názor: Myslím si, že toto je první větší chyba v řízení vojenského řešení, neboť řízení dočasné vlády bude v rukou armádního velitele, který rozhodně nemá velké zkušenosti s politickými či ekonomickými tématy, k jejichž vyřešení bude muset současná vláda rozhodně přistoupit. Dále také si myslím, že poprvé je také porušen zatím dosud uplatňovaný princip neutrality (tedy spíše zastoupení technokratů či odborníků bez politického anagažování).
Na druhou stranu však je nutné také podotknout, že pro jmenování generála do čela prozatímní vlády je zřejmě velmi závažným důvodem to, že v průběhu vojenského řešení došlo k velmi silným snahám o destabilizaci Thajska stejně jako to, že problém muslimského jihu je viděn jako mnohem důležitější než ekonomika či společnost. Proto tedy do čela bylo mnohem příhodnější zvolit vojáka.


Společně s tím je také zamýšleno, aby se zástupcem premiéra stal současný guvernér the Bank of Thailand (BoT) M.R. Pridiyathorn Devakula, který by také měl zaujmout pozici ministra financí. Tento guvernér byl již také zvolen do čela poradenské komise pro CDR týkající se ekonomických souvislostí a podmínek. Následně byl také jmenován bývalý premirér Gen Chavalit Yongchaiyudh, a former premier jako poradce prozatímní vlády pro národní bezpečnost a usmíření.


Začínají se objevovat první problémy s potenciálním návratem bývalého premiéra, neboť by mohlo dojít k masovým protestům přívržence bývalého premiéra. Společně s tím díky svému bohatství by byl schopen působit na současně nastolené prostředí. Obě dvě okolnosti by mohli zapůsobit jako negativní faktor možných způsobit velké nepokoje či i krvavý konec. Podle vyjádření Thaksina však toto nehrozí, neboť po prvním smíření s osudem (tedy odevzdáním se do rukou prozatímní vlády), došlo ke změně jeho postojů a v současné době se chystá na návrat teprve tehdy až: "se v Thajsku zešeří."


Pátek 29.09.2006


Gen Surayud Chulanont obdržel povolení od krále Thajska a nic tak nebrání jeho jmenování předsedou prozatímní vlády - tomu se také stalo a generál se stal premiérem Thajska. U příležitosti jeho jmenování proběhl oficiální obřad v Bangkoku s vojenskými poctami.


Došlo k také významnému posunu, co se týče potenciální regulace vysílání médií. Nejvyšší soud Thajska podpořil rozhodnutí soudu nižší instance týkající se ustanovení komise pro regulaci národních médií - dojde tak s největší pravděpodobnosti ke vzniku National Broadcasting Commission (NBC) (Národní komise pro vysílání). Jeho účelem bude především přerozdělovat licence k vysílání (dle frekvencí), tak aby každý měl možnost provozovat své rádio či televizní vysílání. Rozhodnutí o zřízení této agentury však není dílem CDR jak je světovými médii prezentováno, ale pouze je to dokončení procesu z roku 1997, kdy dle ústavy měl vzniknout. Toto rozhodnutí byl však pozastaveno Ústředním správním soudem ( na základě petice od Pramuta Sutabutra - neúspěšného kandidáta do této instituce) a teprve dnes došlo k vyřešení díky Nejvyššímu soudu. Zároveň s tím nejde o censurní těleso, jak se některá média snaží dokázat, ale o naprosto stejnou regulační instituci, která funguje ve většině zemí (u nás např. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání).


Moje poznámka: Podle mě také dosti lyšácky došlo k vyřešení problémů s ilegálními stanicemi, neboť každý, kdo nebude mít povolení nemá právo provozovat toto vysílání, tudíž výkonná moc může toto vysílání utnout a ukončit. Tuto tezi také podporuje vyjádření nejmenovaného generála: "Současná média jsou mimo dosah jakékoli regulace a bylo by dobré kontrolovat obsah sdělení, neboť také dochází ke zveřejnění informací, které mají zásadní vliv na bezpečnost země."


Skupina právních a politických expertů uveřejnila své návrhy na změny v obsazení 35-členné prozatímní vlády, která bude součástí shromáždění připravující návrhy na změny ústavy, tak aby skupina byla více profesně vyvážena. Zejména negativních reakcí se dočkala nominace Meechai Ruchuphana, který již byl při vzniku ústavy z roku 1997 a existují mezi akademickou obcí dosti vážné výhrady k jeho možným intervencím.


Pokračují také inspekce rádií na severu země, kde stále jsou silné skupiny příznivců bývalého premiéra. Podle zpravodaje 3. armády podílející se na těchto inspekcích, tyto stanice a snahy těchto přívrženců či čínské menšiny jsou vnímány jako velká hrozba pro vývoj Thajska a jeho reforem. 3. armáda tak zvažuje speciální opatření proti těmto rádiím - možností je také nasazení rušiček, popř. zamezení vysílání tzv. spojovacích zařízení.


Podle statistického úřadu existuje v současné době v zemi něco kolem 2500 registrovaných stanic a dalších zhruba 1000 působí bez tohoto povolení.


Co se týče samotné situace v Thajsku zdá se, že opatření generála a cesta, kterou se CDR ubírá, je stále pro Thajce více než chvályhodnou. Stále více Thajců, kteří byli k vojenskému řešení chladní se přiklání na stranu gen. Boonyatkaralina a snaží se aktivně zapojit do procesu tvorby ústavy či do některé z aktivit občanských společností.


Sobota 30.09.2006


Král schválil návrh prozatímní ústavy, která byla předložena CDR. Tímto aktem tak v budoucnu dojde k již předjímaným změnám - tedy zánik CDR a vznik nové vlády, atd.


Neděle 1. 10. 2006


Objevil se první vážnější incident týkající se nesouhlasu s vojenským řešením. Během neděle tak došlo k nárazu taxi do tanku na prostranství tzv. Royal Plaza, kterým se řidič snažil demonstrovat svůj nesouhlas s postupem vojenské části. Řidič střet přežil s vážnými zraněními.


Council for Democratic Reform také po vyřešení procedurálních a dalších otázek náplně práce Assets Scrutiny Committee vydal oficiální pověření a plnou autoritu k přijmutí všech nutných opatření k vyšetření případů.


Hlava Rady pro demokratické reformy generál Sonthi Boonyaratkalin oficálně potvrdil spekulace, že bude možné, aby si zástupci mass medií nominovali své zástupce do shromáždění pro změnu ústavy. Tento názor byl tlumočen na setkání s Press Council of Thailand (Tisková rada Thajska) vedené prezidentem této rady Banyatem Tasaneeyavejem.
URL : https://www.valka.cz/Pribehy-thajskeho-vojenskeho-zasahu-pokracuji-t45973#180327Verze : 0
Pondělí 2.10.2006


V jednom ze svých rozhovorů se gen Sonthi Boonyaratkalin zaobíral zhodnocením některých ze svých rozhodnutí učiněních v průběhu svého zásahu (především těmi, na které upozorňovala již thajská média). Jedním z nejrozsáhlějších témat, které detailněji rozebíral byla nově zřízena National Counter-Corruption Commission (NCCC) (= Národní protikorupční komise), která mu podle jeho vlastních slov způsobuje "seriozní bolesti hlavy".
Problémem se totiž stali tzv. "grey" graft busters (= doslova šedí bojovníci s úplatky), což jsou nížeji postavení lidé (úředníci, poradci, atd.), kteří byli přívrženci starého režimu a zároveň ti, kdo využívali beztrestně přijímání úplatků za bývalého premiréra. Ty se stali díky tomu, že nebyli tou nevyšší vrstvou pro veškerá opatření a úsilí gen. Boonyaratkalina, "neviditelní" a po své nominaci do různých komisí začali bojkotovat snahy a zahlazovat stopy. Podle některých generálových informací také aktivně spolupracují s Thaksinem.
Proto byla snaha zrušit tuto komisi, nicméně legislativní sbor tuto změnu zamítl, neboť se stala součástí nového návrhu prozatímní ústavy. Dnes je tedy spíše snaha změnit systém hlasování na nadpoloviční většinu, neboť současný dvoutřetinový systém dává možnost těmto graft busters zablokovat veškeré protikorupční aktivity.
Zřejmě i z tohoto důvodu tak podle některých komentátorů situace došlo k vytvoření Assets Scrutiny Panel. Nicméně vážné hrozby zůstávají - ztráty důkazních materiálů, únik informací, spolupráce s obviněnými, atd. (myslím, že pro občany ČR tyto pratiky nemusím blížeji popisovat Sad)


Druhou velkou chybou je obnovení policie pod svým původním velitelem Gen Kowitem Wattanou. Tento velitel policie v podstatě praktikoval naprosto stejný model vzájemných služeb a protislužeb a díky tomu došlo k tomu, že současná policie je tak velmi silně prostoupena přívrženci tohoto generála a jakékoli nutné reformy jsou bojkotovány.


Bývalý předseda Nejvyššíhou soudu Sawat Chotipanich rezignoval na své místo z Assets Scrutiny Panel pouze několik dní poté, co se stal oficiálně jedním z hlavních vyšetřovatelů. Důvodem bylo podle něj především to, že si chce vybrat odpočinek od jeho práce a úkolů, které prováděl pro CDR od počátku zásahu.
Společně s tím byl zvolen nový tajemník, kterým se měl stát další bývalý soudce z Nejvyššího soudu Nam Yimyaem. Již na začátku tohoto roku byl tento muž také iniciátorem obvinění proti vlání Thai Rak Thai party tehdejšího premiéra Thaksina. Namův tým byl schopen dokázat, že TRT kontrolovalo a částečně financovalo menší strany a dalším volebním machinacím, což vedlo již ke zmíněnému rozsudku o anulaci voleb. TRT tak využívalo thajské parlamentního systému zejména tak, že malé strany kandidovali a díky svým obdrženým hlasům snižovali kvórum pro vítěze, takže stačilo získat pouze 20% k vítězství.
ASP začal pracovat na prvním případu, kterým je prodej Shin Corp sinagpurské investiční společnosti Temasek, která je vlastněna tamější vládou.


V USA došlo k rozhodnutí o odškrcení (přerušení) tzv. válečné pomoci Thajsku, konkrétně jde o $24 million (901.8 million baht), jako protest proti vojenské akci 19. září. Podle thajských analytiků se jedná o celkem citelný krok k bezpečnosti Thajska, neboť thajská armáda těchto peněz využívala k financování modernizace armády a nákupu zahraničních technologií.
Nicméně podle informací z USA je možné, že toto rozhodnutí bude přehodnoceno, neboť Thajsko (jak armáda, tak zejména tajné služby) je v Asii velmi důležitým partnerem v boji proti asijským pobočkám Ál-Kajdy.


Začal pracovat tzv. Constitution Court (Ústavní soud) - sestávající se z 9 soudců, členů Nejvyššího soudu a pak také členů Nejvyšších správních soudů. Generálním předsedou tak bude president Nejvyššího soudu a vice-předseda bude president Nejvyššího správního soudu. Stejně tak je snaha, aby byl tento soud garantem toho, že bývalí zkompromitovaní příslušníci vládnoucí strany nebudou v politice aktivně působit minimálně 5 let.


Po odsouhlasení prozatímní ústavy králem nastali první změny ovlivněné touto ústavou - Nově vzniklý Council for National Security (CNS) (= Rada pro národní bezpečnost) má některé silné pravomoce - odsouhlasování premiéra, rozpuštění vlády, volit presidenta a vice-presidenta Národní legislativní rady, která bude prozatím fungovat jako parlament.
Také byli propuštěni bývalí ministři Thaksinova režimu, kteří byli zadržováni od 19. září - konkrétně se jedná o: Chidchai Wannasathit, Newin Chidchob, Yongyuth Tiyapairat a Prommin Lertsuridej. Došlo tak k dodržení slibu, že poté, co nastoupí "úřednická vláda" a bude odsouhlasena prozatímní ústava budou všichni tito lidé propuštěni.
Příběhy thajského vojenského zásahu pokračují .... - Král Thajska podepisuje příkaz, kterým souhlasí s návrhem prozatímní ústavy.

Král Thajska podepisuje příkaz, kterým souhlasí s návrhem prozatímní ústavy.
Příběhy thajského vojenského zásahu pokračují .... - Vojáci z jízdní divize se stahují z centra Bangkoku, konkrétně z Royal Plaza

Vojáci z jízdní divize se stahují z centra Bangkoku, konkrétně z Royal Plaza
URL : https://www.valka.cz/Pribehy-thajskeho-vojenskeho-zasahu-pokracuji-t45973#180745Verze : 0
Úterý, 3.10. 2006


V rámci prioritizace práce ASP došlo k označení 8 případů úplatkářství jako nejdůležitějších - již ke dříve jmenovaným (více. Viz mé předešlé příspěvky) byly přidány následující - pořízení 26ti CTX scannerů pro bomby, stavební projekt pro Airport Rail Link a projekt stavby vedení elektřiny (všechny tyto záležitosti se týkají bývalého ministra dopravy Suriya Jungrungreangkita), dále pak projekt centrální laboratoře na kontrolu jídla za 1,6 miliardy bahtů (ministr zemědělství a spolupráce Newin Chidchob), události kolem bangkokské metropolitní správě, která za 6.7 miliardy bahtů nakoupila 5 nákladních vozů (!!!!! Very Happy) (týká se starosty Bangkoku Samak Sundaraveje, ministra vniřních věcí Pokin Polakula, ministra obchodu Watana Muangsook a zástupce ministra vnitřních věcí Pracha Maleenonta.


Došlo k uklidnění situace na muslimském jihu jako reakci na zvolení Surayuda Chulanonta premierém Thajska. Představitelé muslimů dále vyjádřili podporu jeho snahám, nicméně na druhé straně také vyjádřili obavy, zda je současný premiér tyto problémy ve třech provinciích - Yala, Pattani a Narathiwat - vyřešit. V této souvislosti např. někteří analytici připomínají statistiky, které jasně naznačují, že se ani po 19. září žádné změny trendů v bombových útocích nekonaly - naopak stále pokračují. Společně s tím je otázka, zda je generál schopen nějak zvrátit současnou situaci, kdy jsou muslimové na jihu bráni jako občané druhé kategorie, kteří nemají nárok na vzdělání, atd. Situaci na jihu je nutné vyřešit spíše legislativními a výkonnými prostředky než silou tedy armádními prostředky.


Začal proces výběru nového ministra obrany - podle vyjádřeních CNS je nutné, aby byl tento člověk z armádních kruhů. Z návrhů na tento post byl naprosto vynechán Gen Ruengroj Mahasaranont, který byl požadován některými členy CNS či rady. Nominovanými na tento post zatím byli tito lidé - Chalit Phukphasuk; velitel námořnictva Admirál Sathiraphan Keyanont; nejvyšší velitel armád Thajska Gen Boonsang Niampradit; velitel policie Pol Gen Kowit Wattana; tajemník obrany Winai Phattiyakul a asistent velitelů Gen Anupong Paochinda and Gen Saprang Kalayanamitra.


Začínají se objevovat silnější protivojenské demonstrace zejména mezi studenty z řad universit. Dalšími protestujícími jsou přívrženci starého režimu, tedy především dělnictvo (i když zde je to také spojeno s ekonomickými požadavky - především na zvýšení minimální mzdy, sociální záruky, atd.) a státní úředníci. Nicméně tyto demonstrace nemají silnější podporu - běžně se jich zúčastňuje maximálně 100 lidí a většina Thajců tak stále stojí spíše za Gen. Boonyatkaralinem.
URL : https://www.valka.cz/Pribehy-thajskeho-vojenskeho-zasahu-pokracuji-t45973#181634Verze : 0
Středa, 4. 10. 2006


Vzhledem k tomu, že se veškeré dění v Thajsku uklidňuje - premiér byl zvolen, vznikly nové státní orgány, legislativní rada čeká na schválení, začínají se spíše objevovat analytičtěji zaměřené články. Zejména po nástupu premiéra se velmi často skloňovali budoucí cíle a výzvy jeho politiky:
- svým vojenským výcvikem a vzděláním není Gen Surayud pravým politikem schopným řešit situace ekonomického a sociálního rázu
- vyřešit novou vojenskou doktrínu Thajského království
- vyřešit legislativně poměry na jihu a severu Thajska (tedy vztahy majoritní společnosti vůči čínské a muslimské - především malajské - menšině)
- dovést úspěšně k závěru proces tvorby nové ústavy
- politická reforma ve smyslu nového politického uspořádání - systém voleb, stranický systém, politická kultura, atd. (myslím, že velmi podobné bude v brzku čekat českou scénu také)
- vyřešit sociální napětí v Thajsku způsobené rozdělením země mezi přívržence Thaksina a současné vlády, stejně tak vyřešit již zmíněné národnostní problémy
- normotvorba - ve smyslu nových zákonů a zrušení starých zákonů, které zůstaly po bývalém premiérovi
- dodržení zákona, že političtí vůdci pěti nejsilnějších stran mají zákaz působit v politice po dalších 5 let
- ekonomická reforma - ve smyslu toho změnit systém přerozdělování důchodů a zlepšit podmínky na venkově a chudších oblastech, které trpí odlivem prostředků, které jdou především do velkých měst
Největší prioritou však zůstavají politicko-ústavní reformy a mírové řešení situace na jihu - v této souvilosti poskytl nový premiér obsáhlý rozhovor, jehož části bych uvedl:
1) Generál v podstatě nastínil základní teze řešení problém na jihu - tedy zejména snaha , aby se tento problém neřešil silou, ale je potřeba především společného úsilí, harmonie, solidarity a legislativních reforem. V této souvislosti také generál dodal následující: " I reckon that those problems have developed mainly from injustice in our society. This is the root cause of our political problems and the situation in the deep South. For this reason, I would like to plead with all Thais to cooperate in the effort to solve both problems. " (= Tyto problémy také plynou z nespravedlivosti, bezpráví. Proto bych rád všechny Thajce poprosil ke spolupráci v úsilí o řešení těchto problémů.)
2) Dalším bodem byli zejména poukazy na ekonomicko-hospodářskou politiku státu - generál pouze naznačil, že během dalších týdnů si vybere spolupracovníky s ekonomickým vzděláním a teprve poté bude sestavovat hospodářskou politiku. Nicméně hlavními body této nové politiky budou určitě snahy udržet v zemi zahraniční investory, stejně jako je do země přitáhnout - tedy snaha po transparentnosti Thajska, ekonomické stimuly, atd. tedy předvevším podobné názory jako další země JV Asie.
3) Generál také uvažuje o změně sytému byrokracie, kdy se především změní platový systém na odměnový, kteý bude záviset předvším na výkonu v práci a dodržování několika pravidel - efektivita, čestnost, zájem o integritu, atd. Toto budou především kriteria pro odměňování státních úředníků.


Čtvrtek, 5. 10. 2006


Došlo k celkem zásadnímu průlomu v jednání s vůdci rebelů na muslimském jihu. Došlo k prvním kontaktům vládních činitelů a gen. Boonyatkaralina s vůdci povstalců. Zásadním bodem jednání bylo především ukončení násilí tedy bombových útoků, stejně jako občanských nepokojů.
Mezi vůdci rebelů byli především zástupci the Barisan Revolusi Nasional (BRN). Na proces by pak měl po další období dohlížet především velitel 4. armády Lt-Gen Viroj Buacharoon, který se však nebude podílet na mírových hovorech. V této souvisloti je zajímavé pozorovat silný posun ve vyjádřeních generálů, kteří oproti období Thaksina vyjadřují především dialog, ukončení násilí a mírové řešení (spíše než vojenský zásah). Již v průběhu Thaksinovi vlády někteří generálové připravili program řešení jihu, ale tehdejším premiérem byl zamítnut jako podporující separatisty a dávající přílišnou autonomii muslimům. K moci se tak dostali spíše thajští jestřábi. V této souvislosti také gen Sonthi B. zmínil, že dalším krokem jsou také nutné institucionální reformy. Tou první by bylo opětovné zřízení tzv. Southern Border Provinces Administrative Centre (SBPAC) (= Jižní hraniční provinční administrativní centrum), jehož členy jsou civilní osoby z řad zástupců provincií - tato instutuce se tak snažila civilní cestou o dialog s muslimy a navrhovala potřebná opatření. Během vlády Thaksina však byla zrušena s poukazem na snahy o destabilizaci regionu.
Snahy po domluvení příměří jsou důležitou prioritou nové vlády, neboť za období od 19. září do 2. října zahynulo 14 lidí (dalších 14 zraněno) při přestřelkách, bombových či žhářských útocích v oblasti tří jižních provincií.


Dále také pokračuje politický vývoj v Thajsku. Někteří z nejvlivnějších ve straně Thai Rak Thai se rozhodli založit si vlastní stranu. Jedná se o velmi silnou frakci, jejímiž členy jsou bývalý zástupce premiéra Somkid Jatusripitak, dále Suthichai Chan-arak. Společně s tím také další určité kluby či místní frakce rezignují ze strany - jedná se o frakci z Phor Mod Dam vedenou Suchartem, frakci z Wang Nam Khem vedenou Sonthaya Khunpluem, frakci z Ratchaburi vedenou Sora-at Klinprathum a poslední je Wang Nam Yom vedenou Somsak Thepsuthinem.
Nicméně většina z těchto frakcí se shodle na tom, že by rádi dále spolupracovali se Somkidem a nezavrhují ani stát se členy jeho nové politické strany.
Společně s tím také pokračuje odliv lidí z této strany - během úterý, 3.10. 2006, to bylo dalších 90 členů - např. Gen Chettha Thanajaro (bývalý velitel armády), Somjet Limpraphan (činitel z oblasti Sukhotai), Wuttichai Sa-nguanwongchai, Watchara Pannachet a Phinij Jarusombat (bývalý ministr zdravotnictví).


V samotné Thai Rak Thai určitě dojde k dalším změnám, neboť se chystá volba nového předsedy strany. Největším favoritem je - dle thajských analytiků a médií - současný místopředseda strany Chaturon Chaisaeng. Tento však zatím veškeré podobné spekulace odmítl a ani se dosud jasně nevyjádřil, zda bude kandidovat či ne.


The National Counter Corruption Commission (NCCC) bude postupně zveřejňovat oficiálně seznam 207 aktiv bývalých členů vlády Thaksina, jde zejména o aktiva nabitá v průběhu 5-ti letého oddobí (občas si říkám, že bychom podobný zásah potřebovali i v ČR Very Happy). Tito by měli předat seznam do 18. října.


Zároveň s tím také bylo jednoznačně armádou vyjádřeno, že se zatím v současné době nebudě přehodnocovat. Toto rozhodnutí se stalo velmi kritizovaným zejména z řady USA a dalších asijských zemí. V reakce také Bílý dům uvedl, že pokud se Thajsko nevrátí k demokracii co nejdříve, tak přijme USA další opatření k již předem ohlášenému zrušení vojenské finanční pomoci.


Nový kabinet je již blízko svému fungování, neboť většina zbývajících ministrů byla nominována Surayud Chulanontem do svých pozic. Současný guvernér Bank of Thailand Pridiyathorn Devakula souhlasil s tím, že by se měl stát novým ministrem financí a pro ekonomické záležitotosti a zároveň zástupce Chulanonta. Dalším z členů nové vlády by se měl stát zástupce ředitele Bangkok Bank Kosit Panpiamrus, který by se měl stát ministrem průmyslu.
Dalšími nominovanými jsou bývalý tajemník pro obchod Kirkkrai Chiraphaet, bývalý výkonný vicepresident společnosti Siam Cement Thawee Butsunthorn jako ministr dopravy a Piyasvasti Amranand jako ministr pro energetiku .
URL : https://www.valka.cz/Pribehy-thajskeho-vojenskeho-zasahu-pokracuji-t45973#181657Verze : 0
Pátek, 6. 10. 2006
Přes pokračující mírové rozhovory násilí v provinciích Yala, Pattani a Narathiwat stále pokračuje. Posledním incidentem se stala bomba umístěná do hasicího přístroje, jejímž cílem byla skupina thajských rangers působící na jihu Thajska.

V rámci Thajska také dochází k přehodnocení některých projektů započatých bývalým ninistrem Thaksinem. Jedním z těch nejdůležitějších byl jeho ambiciozní projekt univerzální zdravotní péče. Toto rozhodnutí bylo rozhodně jedním z nějdůležitějších rozhodnutí a získalo tehdejšímu premiérovi plusové body mezi obyčejnými chudými vesničany. Nejde o samotnou myšlenku, která je rozhodně pozitivním signálem, ale spíše o realizaci tohoto systému. Thaksinova vláda v roce 2001 odmítla navržený koncept (podíleli se na něm ekonomové, lékaři i nevládní organizace), který byl jakýmsi hybridem mezi americkým systémem a evropským systémem (podobně jako japonský), a naopak navrhl spíše systém podobný evropskému založený na 30-ti (!!) bahtovém příspěvku obyvatel Thajska. V současné době tento systém je v deficitu až několika miliard bahtů a je otázkou, zda se takovýto víceméně socialistický systém dá udržet i v zemi jakou je Thajsko. Zatím dochází k negativním vlivům na rozpočet Thajska a na snížení výdajů na ostatní potřebné projekty. Vláda přehodnocuje zrušení tohoto systému.

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) (Metropolitní správa Bangkoku) odsouhlasila první výraznější projekt od svržení premiéra Thaksina. Jde o 80-millionový projekt pro ekoturistiku týkající se ostrova Rattanakosin, společně s tím také komunity Ban Bu - především Wat (chrám) Suwannaram.

První předběžné zkoumání počátečního setu potenciálních korupčních jednání vedené Asset Scrutiny Panelem, jmenovitě podkomise vedená Nam Yimyaemem, bylo dokončeno. Nam ve veřejném rozhovoru prohlásil, že na interním meetingu se zástupci NCCC, který se bude konat v pondělí tedy 9.10.2006. Na setkání by pak mělo být probráno zda zjištěná obvinění jsou tak závažná, aby je bylo možno předat soudu.

Upozornění:
Co se týče dalšího vývoje Thajska, vzhledem k tomu, že po ustanovení přechodné vlády, došlo k uklidnění situace, další vývoj Thajska budu sledovat spíše v případě nějakých významných milníků či událostí.
URL : https://www.valka.cz/Pribehy-thajskeho-vojenskeho-zasahu-pokracuji-t45973#185210Verze : 0
Pátek 29.12. 2006


Od vojenského normalizačního procesu uběhly již skoro tři měsíce a tak je možno provést důkladnější analýzy změn, které v Thajsku proběhly.


Pokusím se o menší výpis z novin a názorů uvedených na netu a od mých známých.


1) Veškerá obvinění a zkoumání podvodů starého režimu a stejně tak spřízněnců s bývalým premiérem zůstaly stát na mrtvém bodě. V podstatě žádné závažné důkazy nebyly nalezeny, i když některé transakce jsou více než podezřelé (viz. mé minulé příspěvky ohledně nákupu aut, atd.). Toto všechno znamená pouze to, že nebyla dosud vznesena žádná obvinění v souvislosti s hospodářskou kriminalitou a korupcí.


2) Podle thajského deníku Bangkok Post stál vojenský zásah daňové poplatníky již 555 milionů bahtů - do těchto nákladů jsou započteny výdaje na zbrojení, náklady na 13625 vojaků a policistů (přesčasy, povolávání, ubytování, atd.), kteří jsou rozmístěni zejména po středním Thajsku. Do těchto výdajů jsou započteny také obrovsky navýšené částky na Internal Security Operations Command (Řízení vnitřních bezpečnostních operací, tedy především Kontrarozvědka).


3) Zvýšení rozpočtu na kontrarozvědku však také začíná být spojeno se sílícími tendencemi "krotit" opačné názory a protiargumenty a také hlasy požadující již nějaké silnější a jasné výsledky. Na veřejnost začínají pronikat také zajímavé informace o tajných fondech Council for National Security (CNS) (Výbor pro národní bezpečnost) a National Counter Corruption Commission (NCCC) (Protikorupční výbor), které nejsou dosti jasně používány, stejně tak neexistující evidence a obava o jejich zneužití vojáky. Od počátku 19. září byla z těchto fondů podle thajských deníků utracena 1 miliarda bahtů !! Zejména dominantní deníky urgují gen. Boonyaratkalina k prošetření výdajů pomocí interního auditu a zveřejnění výroků ze závěrečné zprávy tohoto auditora. Společně s tím požadují, aby došlo k prošetření majetku současného prozatímního premiéra Surayud Chulanonta a jeho ženy na základě oficiální stížnosti podané před vánoci.


4) Nová ústava ukázalu svoji cenu a přispěla ke zpřehlednění politického systému. Společně s tím také dochází ke zprůhlednění a zjednodušení daňového systému Thajska - oproti původnímu systému došlo ke zprůhlednění/narovnání a větší efektivnosti (zejména v oblasti cenných papírů, atd.).


5) Současné prozatímní vládě se také nepodařilo oddělit "schisma" mezi městem Bangkok a centrální vládou a ostatními částmi Thajska - zde stále převládají přívrženci expremiéra. Dochází tak k nepříjemným problémům s řízením státu, stejně tak jako k velkým problémům s integritou státu.


6) Původní řekněme pozitivní nálada a ochota spolupráce s vojáky, stejně tak jako původní nadšení podílet se na změně systému začíná mezi Thajci opadávat. Důvody jsou jasné pomalá realizace, sílící kontrola názorů, stejně tak jako určitá ostražitost Thajců ohledně směřování budoucího vývoje.


7) Po ekonomické stránce nejsou zaznamenány žádné vyloženě negativní ani pozitivní věci (s výjimkou daňového systému). Vojáci se v této oblasti celkem důsledně snaží držet mimo věci, kterým nerozumí, popř. kde by jakákoli regulace mohla zhoršit situaci a způsobit sociální otřesy.


Závěrem pouze můj osobní názor: Myslím si, že se zatím jednoznačně nepodařilo splnit dlouhodobé cíle (na jejichž vágnost a neodbornost jsem již upozorňoval dříve). Stejně tak se potvrzuje skutečnost, že prozatímním premiérem byl zvolen voják, který víceménně nerozumí ekonomickým a politickým souvislostem. Stejně tak, že jako voják zastává řekněme určitě vojenské dogma, která bohužel v civilním světě a zejména světě politiky nefungují.


Buď jak buď, pokud se neukáží reálné silné výsledky, které jednoznačně dokážou oprávněnost takového použití vojáků a takových fiskálních výdajů, myslím si, že pozice Surayud Chulanonta a Sonthi Boonyaratkalina bude více neudržitelná jak díky veřejnému mínění Thajců, tak také sílící kritiky ze strany přívrženců bývalého premiéra, kterým takovýto vývoj dodává vítr do plachet.
URL : https://www.valka.cz/Pribehy-thajskeho-vojenskeho-zasahu-pokracuji-t45973#195675Verze : 0
Co se týče dalšího ze základních argumentů pro zásah, stejně tak jako pro zvolení vojáka prozatímním premiérem Thajska, tedy uklidnění situace na neklidném muslimské jihu v rámci jižních provincií, budu citovat přebrané informace ze serveru strategypage.com či deníku Bangkok Post.


Dva měsíce po vojenském zásahu, který mimochodem sliboval vyřešení tohoto bolavého problému, se zdá, že situace se ještě více zhoršila. Zatímco před zásahem umíralo v jižních proviniích v průměrů 49 lidí za měsíc, za současné sitauce je to již 56-63 lidí mesíčně. Společně s tím se zvýšil počet zhářských útoků, napadení policejních jednotek a jednotek Rangers.


Stejně tak došlo k nárůstu bombových útoků na 20 měsíčně a nejhůře však dochází k velkým zásahům do vzdělávací infrastruktury Thajska - každý měsíc je zničeno až 7 škol, k tomu je nutno připočíst zhruba 60 učitelů zabitých v posledních 2 letech (poslední dva dnes), což v delším časovém horizontu rozhodně způsobí ještě silnější problémy s negramotností, nízkou vzdělaností v regionu podporující ekonomické zaostávaní a pauperizaci.


Cílem útoků na lidské cíle jsou především provládně zaměření muslimové, budhisté a křesťané a také vládní pracovníci. Spousta z horských vesniček byla také terorizována a "vyčištěna" od nemuslimů tak, že v současnosti se tyto oblasti staly klidným útočištěm pro muslimské gerilly.


Dále uvedu menší přehled vojenských akcí a nařízení:
19. prosinec, 2006 - na jihu byla zabita další učitelka, což donutilo vládu k reakci na zesílené riziko útoků na tyto zaměstance centrální vlády. Je nutné zamezit exodu učitelů z těchto oblastí, protože snížená gramotnost a vzdělání by dále nahrávali muslimským gerilám. Nicméně primární cíl muslimských geril tedy zničení jakéhokoli vzdělávacího systému v rámci jihu se zatím těmto skupinám daří, bohužel. Jejich cílem je naopak vytvořit na jihu náboženské školy podobné pákistánským školám (matrasy) nebo školám v sultanátu Brunei, jejichž primárním účelem je pouze memorovat a přednášet části Koránu, dále základní literatura, čtení a základní matematika.


23. prosinec, 2006 - prozatímní vláda vytvořila nové těleso speciálních jednotek pro boj na muslimském jihu - jedná se o zhruba 3000 mužů. Jejich primárním účelem je ochraňovat učitele a vládní úředníky. Tyto jednotky však nebudou rozmístěny dříve než před dubnem roku 2007 z důvodu probíhajícího výcviku, zbrojení, atd.


25. prosinec, 2006 - armáda vytvořila speciální jednotky z loajálních občanů jihu v počtu zhruba 14000. Tyto jednotky mají sloužit jak k boji proti muslimským gerilám, tak také k boji proti příznivcům Thaksin Shinawatra, který je těchto částech Thajska stále velmi populární.
URL : https://www.valka.cz/Pribehy-thajskeho-vojenskeho-zasahu-pokracuji-t45973#195679Verze : 0
Pondělí, 1.1.2007


V průběhu dní kolem vánoc se stalo pár celkem důležitých věcí, které evropskému tisku víceméně utekly. Ani ČT1 se svým „rozšířeným zpravodajstvím“ jaksi některé události ze světa ignoruje.


Situace v Thajsku se ještě více zdramatizovala zejména na přelomu roku tedy 31. prosince. V průběhu novoročních oslava vybuchlo v thajském hlavním městě 8 bomb, které usmrtili 3 Thajce a těžce zranily zhruba 9 zahraničních návštěvníků Thajska.


Jako reakce na toto nebezpečí v Bangkoku byly vyhlášeny okamžité silné bezpečnostní omezení – nejviditelnější částí jsou bezpečnostní kontroly na ulicích, omezení otevíracích dob barů a obchodů, omezení na dopravních uzlech. Ke spáchání tohoto bombového útoku se však zatím nikdo nepřihlásil a vyšetřovatelé přišli se dvěma verzemi – první je ta, že za útoky stojí především muslimští separatisté z jihu Thajska, což by odpovídalo vzhledem k vývoji událostí během posledních 3 měsíců; druhou verzí je, že za útokem stojí bývalí přívrženci svrženého premiéra. Zastánci této verze jsou i představitelé vojenského režimu tedy např. prozatímní premiér - Surayud Chulanont.


Velkým problémem je však pro Thajsko dopad na citlivý sektor thajské ekonomiky, tedy turismus (tvoří až 6procent thajské ekonomiky, každoročně Thajsko navštíví až 12 milionů turistů). Podle Suparuak Surangkura, presidenta agentury NS Travel and Tours jsou všechny výbuchy načasovány ne nejnepříjemnější dobu, neboť kolem Silvestra začíná největší přísun turistů, neboť zde chtějí oslavit Nový rok, popř. leden je počátkem turistické sezony (začíná chladnější období příhodné pro Evropany). Nepříjemnou reakcí na bombové nebezpečí tak z pohledu Thajska bylo vyhlášení cestovního doporučení Austrálie, Velké Británie a USA pro své občany, aby se vyhýbali cestám do Bangkoku, potažmo Thajska.
URL : https://www.valka.cz/Pribehy-thajskeho-vojenskeho-zasahu-pokracuji-t45973#197491Verze : 0
Úterý, 30.1.2007

Vyšetřování bombových útoků došlo k závěru, že se nejedná o útoky muslimských bojovníků, ale že s největší pravděpodobností se jedná o bombu někoho, kdo se snaží o destabilizaci současného vládnoucího režimu, potažmo Thajska jako celku. Podle vyšetřovatelů se jedná o naprosto jinou chemickou sloučeninu, stejně tak jako metodu a techniku použitou při jiných muslimských útocích. Pachatelé či pachatel tohoto útoku je stále nezvěstný.

Jinak také došlo k celkem negativnímu narušení vztahů zejména s EU a USA. Na jednu stranu je tento krok celkem pochopitelný, nicméně na druhou stranu je Thajsko vázáno mezinárodními dohodami a zákony tudíž tento krok může ještě více zkomplikovat doposud celkem neutrální přístup velmocí a zejména USA, na jehož vojensko-finanční pomoci je Thajsko celkem závislé.

Více však - thajská vláda včera oznámila, že pro potřeby léčby nemocných AIDS (země s nejvyšším počtem nakažených v regionu), schválila volnou výrobu a distribuci patentovaného léku na srdce a také prodej generika, tedy levné kopie léku na léčbu AIDS. Jde o další případ, kdy se rozvojová země rozhodla ignorovat mezinárodní patenty pro tyto léčby.

Bangkok prosadil "nucenou licenci" preparátu Plavix na ředění krve vyráběného americkým gigantem Bristol-Myers Squibb a evropským koncernem Sanofi-Aventis. Jde vlastně o zrušení patentu, které umožní i jiným laboratořím výrobu a distribuci tohoto léku. Vláda rovněž schválila šíření napodobeniny antiretrovirálního léku Kaletra americké firmy Abbott Laboratories, zpomalujícího průběh nemoci AIDS.

Myslím si, že tento krok je dalším důsledekm volby vojáka premiérem. Pokud budou podobné kroky následovat je možné, že dojde k dosti negativním reakcím zejména hlavních investorů v Thajsku a může se dále projevit odliv investic a velmi velké zhoršení ekonomiky (podobně jako v roce 1997). Země, která není schopná ochránit investice a znalostní patenty, rozhodně z pohledu investora zvyšuje jeho riziko.
URL : https://www.valka.cz/Pribehy-thajskeho-vojenskeho-zasahu-pokracuji-t45973#203922Verze : 0
Utery, 31. cervence, 2008


Po dlouhé době (tedy zhruba dvou letech vyšetřování) došlo k prvnímu vynesení rozsudku vysokého představitele nebo příbuzného tehdejšího režimu - Soud v Bangkoku ve čtvrtek odsoudil manželku bývalého thajského premiéra Thaksina Shinawatry ke tříletému vězení za daňový únik. Toho se Potdžaman Shinawatrová dopustila v roce 1997, kdy se podle soudu společně se svým bratrem a se svou sekretářkou podílela na daňovém úniku ve výši 546 milionů bátů (248,5 milionu korun) při převodu akcií rodinné telekomunikační firmy Shin Corp.


Je to první rozsudek v řadě obvinění z korupce a ze zneužívání moci, jimž rodina bývalého premiéra čelí. Sám Shinawatra nicméně podle soudu do daňového úniku zapojen nebyl.


Obvinění Shiinawatrové nesouviselo s další aférou firmy Shin Corp. z roku 2006. Tehdy premiér rodinnou firmu prodal za 1,87 miliardy dolarů (28,5 miliardy korun), ale využil právní kličky, aby nemusel platit daně. Největší thajská transakce svého druhu přivedla do ulic statisíce rozhořčených Thajců a vedla až k vojenskému puči, který zbavil Shinawatru moci.


Devětapadesátiletý expremiér, který vládl v letech 2001-2006, rovněž čelí obvinění, že zvýhodnil svou manželku při prodeji státního pozemku v centru Bangkoku. Thajské protikorupční zákony přitom zakazují politikům i jejich rodinným příslušníkům obchodovat se státem. Obžaloba Šinavatru dále obviňuje ze zneužívání výtěžků ze státní loterie, kterou jeho vláda organizovala v letech 2003-2006.
URL : https://www.valka.cz/Pribehy-thajskeho-vojenskeho-zasahu-pokracuji-t45973#276217Verze : 0
Utery, 22. rijen 2008

Thajsky nejvyssi soud odsoudil byvaleho premiera Thajska Thaksina Shinavatru ke dvema letum vezeni za zneuzivani moci a nezakonnou pomoc jeho manzelce pri obchode s realitami.

S nejvetsi pravdepodobne tento rozsudek soudu jeste vice pritizi vnitropoliticke situaci v Thajsku, nebot po dokonceni vsech politickych cilu (reforma volebniho systemu, nova thajska ustava a uspesne nove volby) se armada stahla a v zemi vladne vitezna strana, ktera se plne hlasi k odkazu Shinavatry - v cele teto strany je Somchai Wongsawat, soucasny premier, ktery je mimochodem svagrem T. Shinavatry.

Stejne tak je vrcholne nejiste, zda-li si Shinavatra odsedi svuj trest ve veznici, nebot mezi Thajskem a Velkou Britanii (kde v soucasne dobe Thaksina Shinavatra pobyva) je sice podepsana dohoda o vydavani zlocincu, nicmene nektera z jejich ustanoveni jdou proti tomuto pripadu.

Zdroj: Wall Street Journal, Thai Supreme Court Convicts Thaksin
Bangkok Post, ruzne clanky
URL : https://www.valka.cz/Pribehy-thajskeho-vojenskeho-zasahu-pokracuji-t45973#284443Verze : 0