Main Menu
User Menu

Praporní komisař

Battalion Commissar

Батальонный комиссар

Česky: Praporní komisař
English: Battalion Commissar
По-русски: Батальонный комиссар
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Komisař
Link to the Dictionary Entry Commissar
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Praporni-komisar-t243299#672223Verze : 1
MOD