Main Menu
User Menu

Poddůstojník druhé třídy

Petty Officer Second Class

Petty Officer Second Class

Česky: Poddůstojník druhé třídy
English: Petty Officer Second Class
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Poddůstojník
Link to the Dictionary Entry Petty Officer
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Poddustojnik-druhe-tridy-t241347#667663Verze : 1
MOD