Pajer, Miloslav: Nad moři a oceánem. 311. československá bombardovací peruť v období svého působení u Velitelství pobřežního letectva RAF (červen 1943 - prosinec 1945)

     
Název knihy:
Name of the book:
Nad moři a oceánem. 311. československá bombardovací peruť v období svého působení u Velitelství pobřežního letectva RAF (červen 1943 - prosinec 1945) Above the sea and the ocean. 311th Czechoslovak Bomber Squadron during its operation at the RAF Coastal Air Command (June 1943 - December 1945)
Autor:
Author:
Miloslav Pajer
Místo vydaní:
Published in:
Cheb
Nakladatelství:
Publisher:
Svět křídel
Rok vydání:
Year of Publication:
2020
Počet stran :
Pages:
878
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-7573-084-8
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Úvod
Kapitola 1: Čtyři motory (16)
Kapitola 2: Válka v Atlantiku pokračuje (109)
Kapitola 3: Velká vítězství (177)
Kapitola 4: Kříže válečné i smuteční (240)
Kapitola 5: Invaze do Normandie a operace Cork (304)
Kapitola 6: Stěhování za ponorkami (357)
Kapitola 7: Dramatické okamžiky nad Severním mořem (410)
Kapitola 8: Poslední válečné Vánoce (481)
Kapitola 9: Úder v západním Baltiku (520)
Kapitola 10: Poslední německá ponorka (609)
Kapitola 11: Závěrečný úkol třistajedenácté - letecký most na Prahu (710)
Závěr (783)
Prameny a literatura (785)
Seznam příloh a přílohy (789)
Introduction
Chapter 1: The Four Engines (16)
Chapter 2: The War in the Atlantic Continues (109)
Chapter 3: The Great Victories (177)
Chapter 4: Crosses of war and mourning (240)
Chapter 5: The Invasion of Normandy and Operation Cork (304)
Chapter 6: Moving behind submarines (357)
Chapter 7: Dramatic Moments Over the North Sea (410)
Chapter 8: The Last Christmas of War (481)
Chapter 9: Strike in the Western Baltic (520)
Chapter 10: The Last German Submarine (609)
Chapter 11: Final Task Three Hundred and Eleven - Air Bridge to Prague (710)
Conclusion (783)
Sources and literature (785)
List of annexes and annexes (789)
Anotace:
Anotation:
Kniha Nad moři a oceánem


Tentokrát zahrnuje koncovou fázi působení 311. československé bombardovací peruti v řadách jednotek Velitelství pobřežního letectva RAF - Coastal Command, a to za časový úsek od června 1943 do června 1945. Zmíněný časový úsek nám pak zachycuje období, kdy peruť bojovala na moderních a mohutnou protiponorkovou výzbrojí vybavených amerických čtyřmotorových strojích Consolidated B-24 Liberator, kterými byla naše jednotka, s přihlédnutím k vysoce hodnoceným dříve dosaženým výsledkům, nakonec v Anglii přezbrojena. Ještě před koncem června byla potom na základě smluvního úvazku, jako součást britského vojenského letectva, přeřazena k Velitelství dopravního letectva RAF – k Transport Command, aby v rámci další vojenské služby v podobě leteckého mostu na Prahu zajistila přepravu našich letců, vojenských i politických osob, materiálu československých leteckých jednotek a nakonec i československých civilních repatriantů do osvobozené vlasti.


Od června 1943 do června 1945 - v rámci spojeneckých protiponorkových opatření, nejprve v prostoru Biskajského zálivu; později, v době spojenecké invaze na normanské pobřeží Francie, v západní přístupové části Lamanšského průlivu, a na samém závěru války pak v prostoru Severního moře, se československá bombardovací peruť bezprostředně, jako jedna z jednotek britského pobřežního letectva vyzbrojených letouny velkého doletu, podílela na koncové fázi bitvy o Atlantik. Na bitvě, která byla bezesporu nejdelší bitvou druhé světové války. Trvala pět let i osm měsíců a přímo dominantním způsobem ovlivňovala průběh válečných operací nejen na západní frontě v Evropě. Válečným úsilím všech svých příslušníků bez rozdílu, až do samého konce války v Evropě, se na ní jednotka podílela bojovými akcemi proti nepřátelským ponorkám, proti německým i italským rychlým ozbrojeným obchodním lodím Blockade-runner´s – „lamačům blokády“, a dalším hladinovým plavidlům nepřítele. To vše za velmi vážného rizika nebezpečných střetů s převahou stíhačů Luftwaffe dalekého doletu.


Tato kniha je třetí a poslední částí pokoušející se zachytit závěrečnou etapu bojové činnosti jediné československé bombardovací jednotky, bojující v letech druhé světové války na západní frontě v rámci letectva Spojenců. Proti prvnímu vydání z května roku 2000 je text knihy na základě soudobých historických poznatků a díky širším informačním možnostem nejen revidován a nově upraven, ale v mnoha jejích částech i nově rozšířen. Obdobným způsobem byla upravena i přílohová části s fotografiemi či fotokopiemi různých dobových dokumentů.
Book Above the sea and the ocean


This time includes the final phase of the 311th Czechoslovak Bomber Squadron in the ranks of the Coastal Command RAF - Coastal Command, for the period from June 1943 to June 1945. This period captures the period when the squadron fought on modern and powerful anti-submarine armament equipped with American four-engine machines Consolidated B-24 Liberator, with which our unit was, taking into account the highly rated previously achieved results, finally rearmed in England. Before the end of June, she was then transferred to the RAF Air Transport Command as part of the British Air Force, as part of the British Air Force, to transport our pilots, military and political personnel as part of another military service in the form of an air bridge to Prague. material of Czechoslovak air units and finally Czechoslovak civilian repatriates to the liberated homeland.


From June 1943 to June 1945 - as part of Allied anti-submarine measures, first in the Bay of Biscay; later, at the time of the Allied invasion of the Norman coast of France, in the western access part of the English Channel, and at the very end of the war in the North Sea, the Czechoslovak bomber squadron immediately, as one of the units of the British Coast Air Force armed with long-range aircraft, participated in phase of the Battle of the Atlantic. In a battle that was undoubtedly the longest battle of World War II. It lasted five years and eight months and directly dominated the course of war operations not only on the Western Front in Europe. Through the war efforts of all its members without distinction, until the very end of the war in Europe, the unit participated in combat operations against enemy submarines, against German and Italian fast armed merchant ships Blockade-runner's - "blockade breakers", and other surface vessels. the enemy. All this at a very serious risk of dangerous clashes with the predominance of long-range Luftwaffe fighters.


This book is the third and last part trying to capture the final stage of the combat activities of the only Czechoslovak bomber unit, fighting during the Second World War on the Western Front in the Allied Air Force. Compared to the first edition of May 2000, the text of the book is not only revised and newly modified on the basis of contemporary historical knowledge and thanks to wider information possibilities, but also newly expanded in many parts of it. The appendix with photographs or photocopies of various period documents was modified in a similar way.
Recenze:
Review:
- -
URL : https://www.valka.cz/Pajer-Miloslav-Nad-mori-a-oceanem-311-ceskoslovenska-bombardovaci-perut-v-obdobi-sveho-pusobeni-u-Velitelstvi-pobrezniho-letectva-RAF-cerven-1943-prosinec-1945-t238196#658587 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více