Main Menu
User Menu

Ozbrojené síly zemí Latinské Ameriky - PRAVIDLA

Fuerzas Armadas Latinoamericanas - ARREGLOS

PRAVIDLA SKUPINY OZBROJENÝCH SIL ZEMÍ LATINSKÉ AMERIKY
ARREGLOS DE TERTULIA DE LAS FUERZAS ARMADAS LATINOAMERICANASPREAMBULE
PREÁMBULO


Skupina hodností ozbrojených sil zemí Latinské Ameriky sdružuje příznivce a zájemce o pozemní armády a vzdušné síly této oblasti.HLAVA PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
CAPÍTULO PRIMO - ESTATUTOS FUNDAMENTALES


§1 Členství v hodnostní skupině ozbrojených sil zemí Latinské Ameriky je dobrovolné.


§2 O členství ve skupině může požádat každý řádně registrovaný uživatel fóra válka.cz.


§3 Členství ve skupině může každý příslušník kdykoli, na základě svého rozhodnutí, ukončit bez udání důvodu.


§4 Každý příslušník skupiny dává své členství najevo nošením hodnostního označení příslušné latinskoamerické ozbrojené složky.


§5 Povyšování do jednotlivých hodnostních stupňů se řídí obecnými pravidly povyšování války.cz.HLAVA DRUHÁ - POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÍKŮ SKUPINY
CAPÍTULO SEGUNDO - OBLIGACIÓNES DE LAS MIEMBRES DE LA TERTULIA


§6 Každý příslušník skupiny je povinen bezvýhradně dodržovat pravidla serveru valka.cz. Tato pravidla tvoří nedílnou součást pravidel skupiny.


§7 Každý příslušník skupiny je povinen dodržovat základní pravidla slušnosti a vyvarovat se jakýchkoli osobních útoků proti ostatním členům války.cz.


§8 Za porušení pravidel skupiny a války.cz může být příslušník skupiny potrestán
a) napomenutím, jedná-li se o méně závažný přestupek,
b) vyloučením ze skupiny,
c) předáním popravčí četě, jedná-li se o hrubé nebo soustavné porušování pravidel serveru válka.cz.


§9 Porušování pravidel války.cz je považováno za velmi závažný prohřešek a provinilce může před popravčí četu poslat kterýkoli registrovaný uživatel fóra.


§10 Příslušník skupiny, který byl předán popravčí četě, se automaticky vyjímá z jurisdikce velitele skupiny a jeho další řešení je již záležitostí pouze popravčí čety.


HLAVA TŘETÍ - ORGÁNY SKUPINY
CAPÍTULO TERCERO - ORGANISMO DE LA TERTULIA


§11 Nejvyšším svrchovaným orgánem skupiny je vrchní velitel (El Comandante en Jefe).


§12 V případě dlouhodobé nepřítomnosti vrchního velitele nebo v případě neodkladné nutnosti velení přechází na zástupce vrchního velitele (Suplente del Comandante).


§13 Jako poradní sbor skupiny se zřizuje Rada vrchního velení (Junta de Comando Superior) - zkráceně "rada".
Rada je tříčlenná a jejími členy jsou:
a) vrchní velitel skupiny, který je zároveň předsedou rady (Presidente de la Junta),
b) zástupce velitele skupiny, který je zároveň místopředsedou rady (Vicepresidente de la Junta),
c) člen rady (Miembro de la Junta).


§14 Zástupce velitele skupiny a člena rady jmenuje vrchní velitel skupiny na základě vlastního uvážení.


§15 Do funkce zástupce velitele skupiny a člena rady může být jmenován pouze příslušník skupiny, který dosáhl nejméně sedmého hodnostního stupně (více než 100 faktografických příspěvků)


§16 Výjimku z pravidla, vyplývajícího z §15, může povolit pouze vrchní velitel skupiny.


§17 Rada je usnášeníschopná při jakémkoli počtu přítomných členů za předpokladu, že je přítomen vrchní velitel skupiny.HLAVA ČTVRTÁ - PŘISPÍVÁNÍ DO FÓRA VÁLKA.CZ
CAPÍTULO CUARTO - COLABORACIÓN CON EL FORO VALKA.CZ


§18 Věcí cti každého příslušníka skupiny je tvorba článků a faktografických příspěvků, týkajících se Latinské Ameriky.


§19 Tvorba příspěvků dle §18 není povinná a za jeho neplnění nebude příslušník skupiny nijak trestán.


§20 Každý příslušník skupiny má právo přispívat do jakékoli sekce fóra válka.cz.HLAVA PÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
CAPÍTULO QUINTO - ESTATUTOS FINALES


§21 Úředními jazyky skupiny jsou čeština a slovenština.

§22 Kdo si chce šplhnout může velitele skupiny oslovovat "El commandante" Laughing


Nuestra divisa es:
¡UNIDOS LUCHAMOS, UNIDOS VENCEMOS!


Naše heslo zní:
SPOLEČNĚ BOJUJEME, SPOLEČNĚ VÍTĚZÍME!
URL : https://www.valka.cz/Ozbrojene-sily-zemi-Latinske-Ameriky-PRAVIDLA-t47507#185736Verze : 0
MOD