Main Menu
User Menu

Oxolový yperit (T)

látka T

OXOLOVÝ YPERIT (T)
(pľuzgierotvorná bojová látka)


Oxolový yperit predstavuje nebezpečenstvo cestou inhalácie a má mutagéne účinky. Mieša sa so sulfidickým yperitom za vzniku zmesi HT.


základné údaje:
názov: oxolový yperit
označenie: T
ďalšie názvy: látka T, T-yperit
registračné číslo CAS: 63918-89-8


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: bis-(2-chlóretyltioetyl)éter
vzorec: Cl-CH2-CH2-S-CH2-CH2-O-CH2-CH2-S-CH2-CH2-Cl
molekulová hmotnosť: 263,25
bežný fyzikálny stav: ?
zápach: ?
teplota varu: ?
teplota topenia: ?
hustota: ?
tlak pár: ?
viskozita: ?
povrchové napätie: ?
teplota vzplanutia: ?
teplota rozkladu: ?
rozpustnosť: ?
hydrolýza: ?
stálosť pri uskladnení: ?
reakcie s kovmi a inými materiálmi: ?zdroje:
Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005
Biosenzory k včasné detekci otravných látek, BIDMANOVÁ, Š. POHANKA, M. CABAL, J. a ďalší, 2009
www.lookchem.com
URL : https://www.valka.cz/Oxolovy-yperit-T-t104173#374263Verze : 0
MOD
ZMES SULFIDICKÝ-OXOLOVÝ YPERIT (HT)


Zmes HT je zmes 60% sulfidického yperitu (HD) a 40% oxolového yperitu (T). Je to slabožltá až tmavohnedá kvapalina s teplotou topenia 1,3°C a hustotou 1,263 g/ml pri 25°C. Rozkladá sa pri teplotách 109-115°C. Zmes je slabo rozpustná vo vode, no dobre sa rozpúšťa vo väčšine organických rozpúšťadiel. Zmes je použiteľná až do teploty 30°C a na rozdiel od sulfidického yperiru je použiteľná aj v zimných mesiacoch.


Zmes je viac pľuzgierotvorná na holej koži ako sulfidický yperit, avšak menej účinná cez mokré, alebo suché oblečenie. Tiež menej účinne pôsobí na oči.zdroje:
POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005
URL : https://www.valka.cz/Oxolovy-yperit-T-t104173#373777Verze : 0
MOD