Operace Varsity

Operation Varsity
     
Název:
Name:
Operace Varsity Operation Varsity
Datum:
Date:
24.03.1945-24.03.1945
Válčiště / Fáze:
Theatre of Operations / Phase:
Středoevropské válčiště
Central European Theatre of Operations
Místo:
Location:
prostor mezi městy Wesel a Hamminkeln area between Wesel and Hamminkeln
GPS:
GPS:
00°00'00.00"N 00°00'00.00"E
Účastníci:
Belligerents:
 
Strana A:
Side A:
Spojené státy americké
Velká Británie
Kanada
United States of America
Great Britain
Canada
Strana B:
Side B:
Velkoněmecká říše Greater German Realm
Velitelé:
Commanders:
 
Strana A:
Side A:
Matthew B. Ridgway

Eric Bols
William Miley
Matthew B. Ridgway

Eric Bols
William Miley
Strana B:
Side B:
Günther Blumentritt

Wolfgang Erdmann
Heinz Fiebig
Eberhard Rodt
Günther Blumentritt

Wolfgang Erdmann
Heinz Fiebig
Eberhard Rodt
Síly:
Strenght:
 
Síly strana A:
Forces Side A:
XVIII. výsadkový sbor XVIII Airborne Corps
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Síly strana B:
Forces Side B:
1. výsadková armáda 1st Airborne Army
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty:
Losses:
 
Ztráty strana A:
Losses Side A:
1 111 mrtvých
cca 1 600 zraněných a nezvěstných
1 111 KIA
cca 1 600 WIA or MIA
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty strana B:
Losses Side B:
neznámé unknown
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Cíle a výsledek:
Objectives and Result:
 
Typ operace, strana A:
Type of Operation, Side A:
útok
attack
Typ operace, strana B:
Type of Operation, Side B:
obrana
defense
Cíle, strana A:
Objectives, Side A:
obsadit Schnappenberg a Hamminkeln - splněn
obsadit Diersfordt - splněn
vyčistit Diersfordterský les - splněn
zajistit mosty přes řeku Issel - splněn
držet území do příjezdu jednotek 21. skupiny armád - splněn
capture the villages of Schnappenberg and Hamminkeln - fulfilled
capture the village of Diersfordt - fulfilled
clear the Diersfordter Wald - fulfilled
secure three bridges over the River Issel - fulfilled
hold the captured territory until relieved by units of 21st Army Group - fulfilled
Cíle, strana B:
Objectives, Side B:
zabránit vytvoření předmostí - nesplněn
prevent the establishment of the bridgehead - unfulfilled
Výsledek:
Result:
vítězství strany A victory for side A
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Varsity
www.historynet.com
www.ibiblio.org
www.armyhistory.org
tna.europarchive.org
URL : https://www.valka.cz/Operace-Varsity-t125861#427098 Verze : 0
PLÁNOVÁNÍ A PŘÍPRAVY
Několik plánů na výsadkové operace
Plány na paradesantní výsadky na podporu překročení řeky Rýn se začaly na štábu 1. výsadkové armády připravovat již krátce před bitvou v Ardenách. Nakonec plánovači sestavili plány na tři operace: Varsity na podporu Montgomeryho 21. skupiny armád u Weselu, Choker II na podporu Patchovy 7. armády u Wormsu a Naples II na podporu Bradleyho 12. skupiny armád u Kolína nad Rýnem. Sestaveny byly i základní teze pro operaci Eclipse - výsadek v oblasti Berlína v případě zhroucení nacistického režimu. Rozpracovávání plánů na Naples II a Eclipse bylo po čase zastaveno a nadále se rozpracovávaly jen operace Varsity a Choker II. Především Montgomery a Dempsey trvali na provedení výsadku. Dle jejich návrhu měla být operace Varsity provedena britskou 6. výsadkovou divizí, americkou 13. výsadkovou divizí a americkou 17. výsadkovou divizí. Choker II měla být svěřena americké 82. výsadkové divizi a americké 101. výsadkové divizi.


Generál Ridgeway
V čele příprav stál nejprve velitel britského I. výsadového sboru generálmajor Richard Gale, kterého posléze nahradil velitel amerického XVIII. výsadkového sboru generálmajor Matthew Ridgway, který měl poté celé operaci i velet. Ten z tohoto rozhodnutí ale nebyl příliš moc nadšen, neboť během bitvy v Ardenách se svým sborem prošel konvenčním bojem a doufal, že se mu brzy naskytne příležitost stát se velitelem armády. Předpokládal, že pokud dostane na starost přípravu a provedení výsadkové operace, jeho šance na kariérní postup se zmenší. Usiloval tedy o to, aby mohl zůstat u svého sboru v rámci Hodgesovy americké 1. armády až do dosažení Rýna a poté byl pověřen provedením operace Choker II. Generál Eisenhower ale jeho žádosti nevyhověl. Výsadkové divize byly mezitím postupně stahovány z frontové linie, aby mohly být v klidu doplněny a připraveny na provedení operací. Maršál Montgomery stanovil datum operace na 24. březen.


Plán operace Varsity
Na rozdíl od předchozích operací měla Varsity začít až po zahájení operace Plunder, což byl krycí název pro obojživelný přechod přes Rýn. Všechny výsadkové jednotky měly být vysazeny v co nejkratší době a pokud možno co nejblíže svým cílům, aby se předešlo problémům operace Market-Garden. Konečný plán předpokládal vysazení 17. výsadkové divize v jižní části výsadkového sektoru a 6. divize v jeho severní části. Britští výsadkáři měli zajistit obce Schnappenberg a Hamminkeln, vyčistit severní část Diersfordtského lesa a zajistit tři mosty přes řeku Issel. Američtí parašutisté měli obsadit obec Diersfordt a vyčistit jižní část Diersfordtského lesa. Tuto oblast mezi Weselem, Hamminkelnem, Diersfordtským lesem a řekou Issel měli držet do příchodu formací 21. skupiny armád. Těm měla činnost výsadkářů usnadnit překonání Rýnu a poté rychle postoupit dále do nitra Německa. S 13. výsadkovou divizí se přestalo počítat kvůli omezeným přepravním kapacitám. Nějakou dobu se zvažovalo, zda provést výsadek ve dne, nebo v noci. Denní světo vystavovalo letadla a kluzáky protiletadlové dělostřelecké palbě, ale toto nebezpečí nebylo zcela eliminováno ani v noci, kdy navíc operovali i noční stíhací letouny. Vzhledem k tomu, že ve dne bylo výrazně snazší najít přistávací a výsadkové zóny, shromáždit se a lokalizovat své cíle a nepřátelská postavení, bylo rozhodnuto ve prospěch denní operace. Ve prospěch výsadkářů hrálo i to, že cílová oblast byla v dostřelu spojeneckého dělostřelectva na druhém břehu Rýna. Oblast měla být navíc silně bombardována před příletem výsadkářů a po jejich seskoku se měly dostavit další bombardéry - tentokrát se zásobami. Dempsey se dušoval, že 2. armáda do 48 hodin dostane na místo dvě divize, a nebude se tak opakovat neúspěch u Arnhemu. Ridgway se rozhodl, že on a a štáb XVIII. výsadkového sboru se nezúčastní seskoku, nýbrž překonají řeku na plavidlech. Tím si chtěl zajistit řádné spojení se všemi útvary a plnou kontrolu nad vývojem situace. Navíc v té době trpěl silnými bolestmi zad.


Obsazení Ludendorffova mostu u Remagenu
Dne 7. března se americké 9. obrněné divizi podařilo obsadit u Remagenu poslední stojící most přes Rýn. Tato skutečnost jednak výrazně zmenšila důležitost operace Varsity, jednak znamenala definitivní konec plánů na provedení operací Choker II, Naples II a Arena.


Složení výsadkových divizí
Americké 17. výsadkové divizi velel generálmajor William Miley, bývalý zástupce velitele 82. výsadkové divize, které tehdy velel generál Ridgeway. Většina této divize ještě neuskutečnila vzdušný výsadek, ale o úplné zelenáče se nejednalo, neboť její příslušníci prodělali těžké boje v Ardenách. Divize sestávala ze dvou paradesantních pluků (Raffův 507. a Couttsův 513.), jednoho pluku kluzákové pěchoty (Piercův 194.), čtyř polních dělostřeleckých praporů a dalších podpůrných těles. 513. pluk měl být vysazen z nově nasazovaných letadel C-46 Commando. 6. výsadková divize sestávala z Hillovy 3. paradesantní brigády, Poettovy 5. paradesantní brigády a Bellamyho 6. brigády kluzákové pěchoty.


Postavení německé armády
Na levé straně Rýna se nacházela postavení jednotek německé 1. výsadkové armády. Tato armáda se skládala z II. výsadkového sboru na severu, LXXXVI. armádního sboru ve středu a LXIII. armádního sboru na jihu. Operační oblastí spojeneckých výsadkových divizí procházela hranice mezi jednotkami II. výsadkového a LXXXVI. armádního sboru. Konkrétně se zde nacházely 7. paradesantní divize a 84. pěší divize. Tyto divize byly oslabené předchozími boji a každá měla zhruba 4 tisíce mužů. Navíc jim chyběla velká část vybavení a těžkých zbraní. Týden před operací navíc podniklo spojenecké letectvo sérii velkých náletů na postavení německého letectva a dopravní infrastrukturu, což dále snížilo schopnost německých jednotek klást efektivní odpor. Oblast se na druhou stranu vyznačovala silnou koncentrací protiletadlového dělostřelectva - odhadovalo se 114 těžkých a 712 lehkých protiletadlových děl.
PRŮBĚH
Operace Plunder
Když 23. března nastala noc, rozduněla oblohu v oblasti spojenecká děla. Masivní dělostřelecká baráž a rozsáhlé kouřové clony umožnily součástem Dempseyho 2. armády začít s obojživelným přechodem Rýna. Štáb armády odeslal výsadkovým silám zprávu ve znění "Two if by sea". To byl signál, že pozemní operace začala a oni mají vyrazit. Vojáci se nasnídali a vyrazili k letadlům a kluzákům.


Zahájení operace Varsity
Krátce po 7:00 vzlétla první letadla. Poslední se vzneslo těsně před 9:00. 17. divize vyslala 9 387 příslušníků v 72 letadlech C-46, 836 letadlech C-47 a 906 kluzácích CG-4A. 6. výsadková divize vyslala přes 8 tisíc mužů ve skoro osmi stech letadlech a 420 kluzácích. Obě formace se setkaly na nebi v oblasti Bruselu. Doprovod jim zajišťovaly stovky spojeneckých eskortních stíhačů. Pohled na tuto sestavu si nenechali ujít ani generál Eisenhower či britský premiér Churchill. První letadla dorazila nad oblast v 9:53. To bylo dokonce o něco dříve než bylo plánováno. Počasí bylo jasné a slunečné, avšak od Rýna sem doputovala část položené kouřové clony.


Bojová činnost 6. výsadkové divize
První britskou jednotkou na místě byla 3. paradesantní brigáda. Její 8., 9. a 1. kanadský paradesantní prapor přistály v seskokové zóně A. Narazily zde na silnou palbu z ručních zbraní a z protiletadlových děl ráže 20 mm. I přes utrpěné zráty, včetně velitele kanadského praporu, se brigádě podařilo vyčistit seskokovou zónu a postoupit Diersfordtským lesem k Schnappenberg, který 9. a 1. kanadský prapor obsadily. Ve 13:45 brigáda ohlásila obsazení všech cílů. Jako další seskočila 5. paradesantní brigáda, která měla přidělenu seskokovou zónu B. Viditelnost zde byla špatná a výsadkářům trvalo déle než se shromáždili. Oblast seskoku se dostala po palbu z děl a minometů. Nicméně 7. paradesantnímu praporu se po čase podařilo oblast vyčistit a 13. a 13. paradesantní prapor poté obsadily jednotlivé cíle brigády. Poté se část brigády přesunula směrem na Schnappenberg, aby vyčistila oblast na západ o usedlosti, v níž sidlil štáb divize, od Němců. V 15:30 mohla brigáda ohlásit splnění všech úkolů. Piloti kluzáků přepravující příslušníky 6. brigády kluzákové pěchoty měli problém kvůli kouři a mlze, o protiletadlové palbě nemluvě, najít přistávací zóny, nicméně se většině letounů podařilo přistát na správném místě. Příslušníci brigády zajistit neporušené všechny tři mosty přes Issel a za pomoci 513. paradesantního pluku, který zde byl vysazen omylem, obsadit Hamminkeln. Tím brigáda splnila všechny přidělené cíle.


Bojová činnost 17. výsadkové divize
Jako první přistál 507. pluk. Seskočit měl do zóny W. Kvůli mlze ale část pluku, včetně velitele, seskočila u Diersfordtu. Plukovník Raff se s částí pluku vydal k přistávací zóně a po cestě eliminoval německou dělostřeleckou baterii. Poté jednotka začala plnit přidělené úkoly, což se jí podařilo dokončit kolem 14. hodiny. Sestava letadel přepravujících 513. pluk se dostala do silné protiletadlové palby a navíc se piloti museli také potýkat s mlhou a kouřem. Pluk kvůli tomu nepřistál v určené seskokové zóně X, nýbrž v oblasti určené pro britskou 6. brigádu kluzákové pěchoty. Američané nejprve zlikvidovali několik německých dělostřeleckých baterií a poté pomohli Britům s obsazením Hamminkelnu. Pluk i přes počáteční obtíže splnil své cíle, což ohlásil rovněž kolem druhé hodiny odpolední. I kluzáky a tažné letouny 194. pluku se dostaly pod palbu a řada z nich byla zničena nebo poškozena. I přesto se podařilo přistát přesně v přistávací zóně S. Zádrhelem bylo, že se zde nacházelo postavení několika německých dělostřeleckých baterií, které na ně zahájily palbu. Američanům se je ale podařilo eliminovat a brzy ohlásit splnění úkolů.


Splnění úkolů
Výsadkové divize, i přes určitou nepřízeň počasí, splnily všechny přidělené úkoly, řadu z nich krátce po seskoku či přistání. Byla obsazena vesnice Hamminkeln, zajištěny všechny určené mosty přes řeku Issel, vyčištěn Diersfordtský les, včetně Schnappenbergu, a zablokovány cesty, po kterých by mohli Němci přisunout posily k odražení operace Plunder. Výsadkáři sice narazili na silná postavení protiletadlového dělostřelectva, ale na druhou stranu je dokázali rychle lokalizovat a zlikvidovat. Operace skončila jasným spojeneckým úspěchem.


Postup pozemních sil
Nebezpečí izolace výsadkových sil bylo zažehnáno ještě dříve, než se plánovalo, neboť již 24. března večer se podařilo 15. (skotské) pěší divizi navázat spojení s 6. výsadkovou divizí a kolem půlnoci již stál první lehký most přes Rýn. 27. března již měli Spojenci na pravém břehu čtrnáct divizí, které se přepravily po dvanácti těžkých mostech, které unesly i tanky a dalších obrněná vozidla. Tento postup Němce zaskočil a nedokázali klást tak silný odpor jako třeba v Hochwaldském lese. Pokusili se sice o protiútok na postavení výsadkových sil, avšak ten byl odražen, i když za cenu likvidace jednoho z mostů přes Issel.ZÁVĚREM
Ztráty
Ztráty, jež výsadkové divize utrpěly, byly velké, nicméně menší, než se předpokládalo. Britská divize nasadila 7 220 příslušníků, z nichž bylo během 24. března zhruba 1 400 zabito, zraněno či ztraceno. Na druhou stranu zajala zhruba 1 500 německých vojáků. Americká divize nasadila 9 650 příslušníků, z nichž bylo během 24. března zhruba 1 300 zabito, zraněno či ztraceno. Divize zajala zhruba 2 000 Němců. Další ztráty divize zaznamenaly v následujících dnech, například 17. divize vykázala za období 24.-29. března 1 346 obětí. Letecké síly ztratily 56 strojů během výsadku a 16 dalších během následného zásobování.


Udělená nejvyšší vyznamenání
Za mimořádné bojové nasazení obdrželi tři příslušníci spojeneckých ozbrojených sil nejvyšší vojenská vyznamenání. Kanadský desátník, nasazený jako pomocný ošetřovatel u 1. kanadského paradesantního praporu, obdržel Viktoriin kříž za to, že se i přes utrpěná zrnanení a ohrožení vlastního života snažil poskytnout pomoc a odnést do bezpečí zraněné příslušníky praporu. Vojín George J. Peters z 507. paradesantního pluku posmrtně obdržel Medaili cti za svůj útok na německé kulometné postavení, které vyřadil za pomoci své pušky a granátů z činnosti, a umožnil tak příslušníkům pluku, aby se seskupili a obsadili první přidělený cíl. Za podobný skutek (a rovněž posmrtně) obdržel Medaili cti vojín Stuart S. Stryker z 513. paradesantního pluku, který uskutečnil útok na kulometné hnízdo, čímž umožnil ostatním, aby obsadili opevněnou pozici, jejíž součástí toto postavení bylo. Další Medaile cti byla posmrtně udělena seržantu Clinton M. Hedrickovi, který se 28. března podílel na obsazení Lembeckého zámku.


Zhodnocení
Operace Varsity byla největší výsadkovou operací uskutečněnou v jednom dni na jednom místě. Operace je obecně považována za úspěšnou. Ostatně splněny byly všechny určené cíle i cíl celkový - výsadkáři usnadnili pozemním silám přechod Rýna. I ztráty byly menší, než bylo odhadováno. Plánovači se vyvarovali řady chyb, které přinesly neúspěch operace Market-Garden. Přesto se objevila i kritika. Zpochybňována je především potřebnost operace vzhledem k tomu, že spojeneckým jednotkám na jižnějších úsecích rýnské fronty se podařilo řeku překročit. Kdyby se síly a prostředky nasadily tam, mohl se postup do nitra Německa urychlit více.
URL : https://www.valka.cz/Operace-Varsity-t125861#430753 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více