Main Menu
User Menu

Názov ČSĽA - áno alebo nie?

Diskuse
Oficiálny názov československej armády, označovanej do polovice päťdesiatych rokov ako československá branná moc a v branných zákonoch do roku 1958 ako vojsko.


Nebol zavedený rozkazom prezidenta republiky, ministra národnej obrany alebo iným predpisom.


Jediným dokumentom, ktorý navrhuje jeho používanie, je list náčelníka Hlavnej politickej správy gen. Jána Zemana námestníkovi ministra národnej obrany gen. Bohumírovi Lomskému z 23.6.1954 : „ Navrhujem, aby oficiálny názov našej armády znel Československá ľudová armáda. Tento názov totiž výstižne charakterizuje pôvod a poslanie našej armády. Jej príslušníci pochádzajú z ľudu, sú mu plno oddaní a verne ....“.


Velenie armády na návrh nereagovalo a nový názov sa začal presadzovať postupne vo tvare „ československá ľudová armáda“, od roku 1955 začal byť používaný i tvar „Československá ľudová armáda“, ktorý po nástupe ministra B. Lomského v roku 1956 prevážil.Zdroj : Bílek, Jiří, a.i. : Československá lidová armáda v koaličních vazbách Varšavské smlouvy. MO ČR 2008
Názov ČSĽA - áno alebo nie? - Jedným z prvých periodík, ktoré začalo názov ČSĽA používať bola Obrana lidu v roku 1954.

Jedným z prvých periodík, ktoré začalo názov ČSĽA používať bola Obrana lidu v roku 1954.
Názov ČSĽA - áno alebo nie? - Výrez z textu v Obrane lidu č.94 z 21.apríla 1954.

Výrez z textu v Obrane lidu č.94 z 21.apríla 1954.
URL : https://www.valka.cz/Nazov-CSLA-ano-alebo-nie-t84843#312760Verze : 0
No niekde musel byť názov ČSĽA uzákonnený, inak by sa tu snem.cz (záznam z parlamentu z roku 1990) v zdôvodnení "Vládního návrhu zákona, kterým se stanoví nové znění vojenské přísahy a služební přísahy příslušníků Sboru národní bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy, upravuje řádná dovolená vojáků v základní službě a jímž se mění zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti (tisk 284) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 309), neriešila zmena názvu, citujem:

Citace :

...Článek II. - ve vazbě na to, co jsem již uvedl v úvodu svého vystoupení - předpokládá změnu názvu Československá lidové armáda na název Československá armáda....
URL : https://www.valka.cz/Nazov-CSLA-ano-alebo-nie-t84843#312762Verze : 0
MOD
To je až filosofická otázka neboť lidé služí v každé armádě. To je jako soudruhování,které má v němčině výraz kamarád.Někteří v nás v ČSLA sloužili a vnímali to mnohdy jinak,než si soudruzi představovali. Pokud jde o můj názor, tak ten název nebyl šťastný. Všechny ty lidové armády byli vždy zárodkem velké bordelu. Čínská lidové nebo francouzská lidová armáda jsou toho zářným příkladem.Já to cítím tak,že armáda s tímto názvem se stala více plebejskou a méně stavovskou,tedy zde hovořím o velitelském sboru.
URL : https://www.valka.cz/Nazov-CSLA-ano-alebo-nie-t84843#312764Verze : 0
myslím že soudruh je v němčině genosse (u hnědých soudruhů pak volksgenosse Smile )
Nevím jak a kdy byl název zaveden, ale když jsem počátkem let sedmdesátých kroutil svo VZS, už jsme rozhodně byli ČSLA, ve vojenské kmížce (i přísaze) to už bylo takhle. Možná to nebylo zavedeno rozkazem MNO, ale nějakým usnesením strany, což tehdy platilo rozhodně víc. Jinak s Altmanem souhlasím že "lidové" armády obvykle vedly k zániku solidního fungování. Ostatně tak oblíbený termín "lidová demokracie" jen ukazuje na nízkou úroveň jeho vynálezce, v překladu je to vlastně lidová vláda lidu Smile
URL : https://www.valka.cz/Nazov-CSLA-ano-alebo-nie-t84843#312765Verze : 0
Zkusil jsem jít cestou hledání změn Branného zákona z roku 1949, bohužel, ne všechny "tisky" z parlamentní knihovny jsou dostupné...
Nepředpokládám, že by se název Československá lidová armáda objevil poprvé v ústavě, ale možné to je...
Našel jsem tohle:
Změna zákona č.92/1949 rok 1958: https://www.psp.cz/eknih/1954ns/tisky/t0226_00.htm
Ústavně-právní výbor Národního shromáždění projednal ve své schůzi dne 4. dubna 1958 vládní návrh zákona (tisk 214), kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb.
....... (skoro dole)........
1. V branném zákoně nahrazují se slova "československá branná moc" slovy "ozbrojené síly Československé republiky",


Takže minimálně ještě rok 1958 je jasný...
URL : https://www.valka.cz/Nazov-CSLA-ano-alebo-nie-t84843#312773Verze : 0
No nebyl bych si tím rokem 1958 tak jistý viz zápis z jednání NS ze dne 16. dubna 1958 www.psp.cz
URL : https://www.valka.cz/Nazov-CSLA-ano-alebo-nie-t84843#312776Verze : 0
Jo Dave, vyskytuje se tam slovní spojení československá lidová armáda, ale ještě ne jako název - jde podle mne o "specifikaci charakteru" armády rozvitým přívlastkem - už jen proto tam není velké "Č"...


Je to v tomhle odstavci: V návrhu novely branného zákona je též stanoveno, že osoby pravomocně odsouzené ke ztrátě čestných práv občanských se nepovolávají, mimo dobu mimořádných opatření, k vojenské činné službě ani k odvodu po dobu, na niž byla vyslovena ztráta volebního práva. Důvodem k tomu je článek 34 Ústavy 9. května 1948, podle kterého služba v československé lidové armádě je pro každého občana nejvyšší ctí a nebylo by proto správné, aby osoby, u kterých trvá ztráta čestných práv občanských, konaly vojenskou službu.


A když mluví Lomský, tak je to na začátku věty...


A když se zpravodaj odvolává na Ústavu 9. května, tak 34 není článek, ale paragraf, jehož znění je následující (citováno neúplné znění):
(1) Obrana státu a jeho lidově demokratického zřízení je vrcholnou povinností každého občana. Služba v lidově demokratické armádě Československé republiky je pro každého občana nejvyšší ctí.
URL : https://www.valka.cz/Nazov-CSLA-ano-alebo-nie-t84843#312781Verze : 0
No jo ale ozbrojené síly nejsou a nebyli armádou ozbrojené síly označovali pokud se nepletu armádu, vojka MV, policii a pohraniční stráž plus určitě ještě něco.
URL : https://www.valka.cz/Nazov-CSLA-ano-alebo-nie-t84843#312787Verze : 0
Branný zákon v znení zákona č. 121/1978 Zb. ( aplikace.mvcr.cz ), v odkaze spolu so zákonom 122/1978 Zb. (Zákon o některých služebních poměrech vojáků) pozná ozbrojené sily Československej socialistickej republiky, ktoré sa delia na vojsko a verejné ozbrojené zbory.


Takže v roku 1978 ČSĽA oficiálne už neexiostovala, alebo ešte neexistovala (alebo bola ČSĽA riešená ešte iným zákonom, nakoľko Branný zákon sa nevzťahoval len na súčasti v podriadenosti FMNO, ale aj na vojská MV, dopravy atď.)
URL : https://www.valka.cz/Nazov-CSLA-ano-alebo-nie-t84843#312788Verze : 0
MOD
Je to trochu složitější, neb myslím,že do roku 1964 byla vojska MV pod ČSLA. Já bych to zase tak neprožíval, je to je hra se slovíčky. Horší byl paragraf 49? kdy do armády soudruzi nahnali své souádruhy a oni v hodnostech kapitánů budovali právě tu ČSLA. Naštěstí někteří v hodnosti kapitána zažili jak svoji první tak i poslední hodnost,žel bohu, většina byla kovanými soudruhy.
URL : https://www.valka.cz/Nazov-CSLA-ano-alebo-nie-t84843#312789Verze : 0
Zbierka zákonov 24/1983, časť Oznámenia rieši napr. Výnos o odmeňovaní technickohospodárkych pracovníkov topografickej služby Českosllovenskej ľudovej armády, prípadne spomína Odborový zväz pracovníkov Československej ľudovej armády.


Podobne Zbierka zákonov 23/1988 rieši 109. nariadenie vlády ČSSR o zriadení medaile za zásluhy o československú ľudovú armádu.


www.lexdata.cz - ČSĽA sa už spomína v uvedenej vyhláške, ktorá rieši prenos právomocí stavebných úradov na orgány MNO:


Citace :

§ 1


Pravomoc stavebních úřadů, s výjimkou pravomoci ve věcech vyvlastnění a náhrady za vyvlastnění (§ § 18 až 22 zákona č. 87/1958 Sb.), přenáší se na orgány ministerstva národní obrany u staveb ministerstva národní obrany, ministerstva dopravy - velitelství železničního vojska a Svazu pro spolupráci s armádou prováděných k účelům obrany státu, u staveb bytových na uzavřeném území vyhrazeném pro Československou lidovou armádu a u staveb bytových uvnitř uzavřených objektů a zařízení Československé lidové armády. 1)


§ 2


(1) Za stavby prováděné k účelům obrany státu se podle této vyhlášky považují:
a) stavby (stavební práce) zařazené do plánu investiční výstavby ministerstva národní obrany nebo ministerstva dopravy - velitelství železničního vojska, pokud nejde o stavby bytové a pokud nejde o účelové stavby (stavební práce) pro Svaz pro spolupráci s armádou nebo pro organizace podřízené ministerstvu národní obrany budované mimo uzavřené území vyhrazené pro Československou lidovou armádu a mimo její uzavřené objekty a zařízení,
b) stavby (objekty) ve správě ministerstva národní obrany nebo ministerstva dopravy - velitelství železničního vojska, užívané vojenskými orgány, organizacemi podřízenými ministerstvu národní obrany nebo Svazem pro spolupráci s armádou,
c) stavby (objekty) pronajaté ministerstvu národní obrany nebo ministerstvu dopravy - velitelství železničního vojska a užívané vojenskými orgány a organizacemi, podřízenými ministerstvu národní obrany,
d) stavby (objekty) ve správě nebo v užívání Svazu pro spolupráci s armádou nebo organizací podřízených ministerstvu národní obrany, vybudované na uzavřeném území vyhrazeném pro Československou lidovou armádu a uvnitř jejích objektů a zařízení.
(2) Za uzavřené území vyhrazené pro Československou lidovou armádu se považuje území vojenských újezdů.
(3) Za uzavřené objekty a zařízení Československé lidové armády se považují stavby (objekty) a zařízení včetně pozemků v prostorech vyhrazených pro Československou lidovou armádu (např. kasárenské celky, střelnice, cvičiště, vyhrazené komunikace).
URL : https://www.valka.cz/Nazov-CSLA-ano-alebo-nie-t84843#312793Verze : 0
MOD
Pes asi bude zakopán tady vikis1234.webovastranka.cz


Citace - citace :

V červnu roku 1954 se v Praze konal X. sjezd KSČ, který konstatoval, že "Československá armáda se stala armádou lidovou, vychovávanou k bezmezné oddanosti a lásce k lidově-demokratické vlasti." Název Československá armáda byl tak změněn na Československá lidová armáda.
URL : https://www.valka.cz/Nazov-CSLA-ano-alebo-nie-t84843#312794Verze : 0
Vše je děsná a hrozivá pravda. Ještě někdo něco napište o úderné pěsti dělnické třídy a já snad proskočím obrazovkou PC.
URL : https://www.valka.cz/Nazov-CSLA-ano-alebo-nie-t84843#312795Verze : 0
Teď aspoň víme co hledat, respektive víte já něco takového jako závěry sjezdu KSČ rozhodně studovat nebudu Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Nazov-CSLA-ano-alebo-nie-t84843#312796Verze : 0
" Na základe rozhodnutia Hlavnej politickej správy dostala československá armáda v júni 1954 nový oficiálny názov - Československá ľudová armáda ( ČSĽA). Mal byť symbolom zmien, ku ktorým v armáde došlo po februári 1948. Armáda sa stala ozbrojenou silou socialistického typu nachádzajúca sa pod vplyvom KSČ, ktorej členovia obsadili všetky rozhodujúce funkcie."Zdroj : BURIAN Michal, RÝC Jiří - Historie spojovacího vojska, str. 148 - Ministerstvo obrany – Agentura vojenských informací a služeb, Praha 2007
URL : https://www.valka.cz/Nazov-CSLA-ano-alebo-nie-t84843#351818Verze : 0
S výše uvedeným vysvětlením koresponduje časově i první zmínka o "československé lidové armádě" v právních předpisech. Jednalo se o číslo 6/1955 Sb, :
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. února 1955,


kterým se upravuje udělování čestného titulu "Hrdina Československé republiky" a zakládají Řád rudé zástavy, Řád rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti.

kde v přílohách je toto slovní spojení použito poprvé ve sbírce zákonů


Příl.2
Stanovy Řádu rudé zástavy.


Čl. 1

Řád rudé zástavy se propůjčuje mužstvu, poddůstojníkům, důstojníkům a generálům, svazkům a útvarům československé lidové armády a ozbrojených součástí ministerstva vnitra a jiným občanům, kteří projevili mimořádnou chrabrost, obětavost a odvahu v boji s nepřítelem lidově demokratické vlasti.atd. i u ostatních vyznamenání.
URL : https://www.valka.cz/Nazov-CSLA-ano-alebo-nie-t84843#351864Verze : 0

Citace :

svazkům a útvarům československé lidové armády a ozbrojených součástí ministerstva vnitraAle pokud je to braný jako název, neměla by se "československá" psát s velkým písmenem na začátku?
URL : https://www.valka.cz/Nazov-CSLA-ano-alebo-nie-t84843#351909Verze : 0