Main Menu
User Menu

Námořní praporčík

Midshipman

Midshipman

Česky: Námořní praporčík
English: Midshipman
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo --
Link to the Dictionary Entry --
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Namorni-praporcik-t241760#668689Verze : 1
MOD