Main Menu
User Menu

Námořní praporčík strojní inženýr

Midshipman Mechanical Engineer

Инженер-механик мичман

Česky: Námořní praporčík strojní inženýr
English: Midshipman Mechanical Engineer
По-русски: Инженер-механик мичман
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo --
Link to the Dictionary Entry --
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Namorni-praporcik-strojni-inzenyr-t245274#678054Verze : 1
MOD