Main Menu
User Menu

Luftkriegsschule 6 (Flak)

Luftkriegsschule 6 (Flak)
URL : https://www.valka.cz/Luftkriegsschule-6-Flak-t7271#17279Verze : 0
MOD
Kommandeure:


Obstlt Hermann Hiller, 11.39 - 6.40
Oberst Gotthard Frantz, 6.7.40 - 30.11.41
Oberst Franz Engel, 20.1.42 - 26.6.43
Oberst Kurt Andresen, 26.6.43 - 31.3.44
Oberst Oskar Bauer, 1.4.44 - 16.4.45


Zformována 11.39 v Kitzingen/Main. Luftkriegsschule für den Kriegsoffiziersnachwuchs (KON) der Flak-Truppe.


Zrušena 16.4.45, a většina personálu připojena k 17th Panzer-Division u Heilbronn.


Nepoužívala žádná letadla


Základny:


11.39 - 4.45 Kitzingen
URL : https://www.valka.cz/Luftkriegsschule-6-Flak-t7271#17280Verze : 0
MOD