Main Menu
User Menu

Lettrich, Jozef

Jozef Lettrich


(1905-1968)


Pochádzal z dediny Diviaky v okrese Turčianske Teplice, jeho otec bol horár. Študoval na gymnáziu v Martine a roku 1925 skončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už v tom čase sa stal prívržencom Agrárnej strany a odporcom nárokov na autonómiu Slovenska. Po vyhlásení Slovenského štátu bol pre politickú orientáciu nakrátko uväznený. Pracoval ako advokát a bol aktívny v rôznych ilegálnych skupinách. Roku 1943, po tom ako podpísal Vianočnú dohodu, sa stal členom ilegálnej SNR. V dobe povstania bol povereníkom pre školstvo. Roku 1945 ho zvolili za predsedu novovzniknutej Demokratickej strany, ktorá zahŕňala väčšinou predvojnových členov Agrárnej strany a po podpise tzv.Aprílovej dohody aj príslušníkov katolíckych hnutí. V období od 21.októbra 1945 do 16.mája 1946 pôsobil ako poslanec Dočasného Národného zhromaždenia. Po voľbách roku 1946 sa stal predsedom SNR. Po komunistami vedenom prevrate vo februári 1948, spolu s bratom preplával cez rieku pri Vysokej nad Moravou do Rakúska a odtiaľ emigroval do USA. Tu pracoval v organizáciách Rada slobodného Československa a Stála konferencia slovenských exulantov.
URL CZ: https://www.valka.cz/Lettrich-Jozef-t17729#65089Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Lettrich-Jozef-t17729#65089Version : 0
Narozen 17.6.1905 Diviaky ( dnes část Turčianských Teplic )


Zemřel 29.11.1968 New York


Pocházel z chudých poměrů, měl 8 sourozenců.Po obecné škole, kterou navštěvoval v Turčianských Teplicích, dále pokračoval na měšťanské škole v Turčianskom Svätom Martine.


V roce 1920 přestoupil z měšťanské školy na reálné gymnázium v Turčianskom Svätom Martine


Roku 1925 odmaturoval na gymnáziu a na podzim nastoupil na Právnickou fakultu Komenského university v Bratislavě


V dubnu 1930 byl promovaný na doktora práv


Do roku 1931 byl soudním úředníkem v Bratislavě


1931 - 1935 advokátský koncipient ve Zvoleně


1935-1937 právním referentem Slovenské Všeobecné úvěrové banky


1937 pracoval jako vedoucí oddělení Svazu rolnických vzájemných pokladen


14.3.1939 pro nesouhlas s tzv. Žilinskou dohodou politických stran o autonomii Slovenska byl krátce vězněn, po propuštění se uchýlil do ilegality, kde byl činný v boji za demokracii Slovenska


1943 společně s Jánom Ursínym a Matejom Joskom navázal spolupráci s levicovým odbojem


V prosinci 1943 spoluzakládal Slovenskou národní radu a byl signatářem tzv. Vánoční dohody


V srpnu 1944 po vypuknutí povstání byl zvolen do předsednictva Slovenské národní rady, pověřený resortem osvěty a školství


V období červen 1945 - únor 1948 předseda Slovenské národní rady a současně Demokratické srany


11.3.1948 ilegálně opustil republiku do Rakouska a přes Londýn do USA


Od roku 1949 v USA přednášel až do své smrti na několika universitách


1949 - 1954 podpředsedou Rady pro svobodné Československo


1963 - 1969 předseda Stálé konference slovenských demokratických exulantů


Od roku 1968 předseda Shromáždění evropských ujařmených národů


29.11.1969 zemřel v New Yorku


14.9.1990 urnu s jeho ostatky uložili na Národním hřbitově v Martině


V roce 1991 je mu im memoriam udělen Řád T.G.Masaryka II. stupněAutor knihy Dějiny novodobého Slovenska
Zdroj:
www.hrad.cz
www.osobnosti.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Lettrich-Jozef-t17729#321584Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Lettrich-Jozef-t17729#321584Version : 0