Kondratěnko, Alexej Ignatěvič: Lend-Lease 1941-1945: Velká vlastenecká lež

     
Název knihy:
Name of the book:
Lend-Lease 1941-1945: Velká vlastenecká lež Lend-Lease 1941-1945: The Great Patriotic Lie
Autor:
Author:
Alexej Ignatěvič Kondratěnko
Místo vydaní:
Published in:
Praha
Nakladatelství:
Publisher:
Mgr. František Kuník - Ceskycestovatel.cz
Rok vydání:
Year of Publication:
2020
Počet stran :
Pages:
472 + 24 stran barevné obrazové přílohy
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-87657-26-3
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Prolog (5)
Krok od propasti (7)
Pomáhali, i když sami mali málo (17)
Zrození programu Lend-Lease (28)
Hrátky s čísly (42)
Nezdolné Matildy (54)
Hurikány“ nad Murmaňskem (66)
Za kniply Hurricanů (82)
Tomahavky“ nad Moskvou (97)
„Hrdinové“ a hrdinové (109)
Drama za polárním kruhem (120)
Operace „Orator“ (132)
Perský koridor (152)
Transpacifický expres (166)
Nejlepší lehký tank (181)
„Bunkr“ na pásech (196)
Americký pancíř [M3, M4] (213)
Bostony nad pevninou (231)
Bostony nad mořem (242)
Stíhací „dělník“ (261)
Železničný Lend-Lease (275)
Maršálové „pobědy“ [Studebaker US6, Chevrolet G 7107, CCKW 352, CCKW 353, Willys MB, M3A1, Ford GPA] (286)
Lodě pro Stalina (302)
Nejen zbraně (320)
Mýty a legendy (341)
ALSIB (355)
Had, který uštknul Luftwaffe (375)
Zrození „Hadích“ es (387)
Pokryškinovci vs. Rečkalovci (404)
Esa připomínaná i opomíjená (417)
„Ten letoun jsem miloval“ (431)
„Královské Kobry“ (443)
Epilog (456)
Přílohy (464)
Výběr z použitých pramenů (468)
Obsah (471)
Prologue (5)
Step from the abyss (7)
They helped, even if they had little (17)
Birth of Lend-Lease (28)
Number Games (42)
Indomitable Matildas (54)
Hurricanes“ over Murmansk (66)
Behind the Hurricanes (82)
Tomahawks“ over Moscow (97)
"Heroes" and heroes (109)
Drama Beyond the Arctic Circle (120)
Operation „Orator“ (132)
Persian coridor (152)
Transpacific Express (166)
Best light tank (181)
"Bunker" on belts (196)
American Armor [M3, M4] (213)
Bostons Overland (231)
Bostons over the sea (242)
Fighter "worker" (261)
Railway Lend-Lease (275)
Marshal "Initiatives" [Studebaker US6, Chevrolet G 7107, CCKW 352, CCKW 353, Willys MB, M3A1, Ford GPA] (286)
Boats for Stalin (302)
Not just weapons (320)
Myths and legends (341)
ALSIB (355)
The Snake That Bitten the Luftwaffe (375)
Birth of "Snake" es (387)
Pokryshkin´s vs. Rechkalov´s (404)
Aces recalled and neglected (417)
"I Loved That Plane" (431)
"King´s Cobras" (443)
Epilogue (456)
Attachments (464)
Selection of used sources (468)
Content (471)
Anotace:
Anotation:
Po desetiletí zamlčovaná, zpochybňovaná a falšovaná historie vojenské a materiální pomoci západních Spojenců Sovětskému svazu během 2. světové války, jejíž rozsah měl ve skutečnosti zásadní vliv na zachování bojeschopnosti Rudé armády. The history of Western Allied military and material aid to the Soviet Union during World War II, hidden and questioned and falsified for decades, the extent of which in fact had a major impact on maintaining the Red Army's combat capability.
Recenze:
Review:
V v knihe je niekoľko drobných faktografických chýb, napríklad v stati o potopení lode Niobe sa spomína lietadlo Jak-9P, ktoré sa však začalo vyrábať až neskôr, s najväčšou pravdepodobnosťou je to chyba prekladu a malo ísť v skutočnosti o Jak-9R. -
URL : https://www.valka.cz/Kondratenko-Alexej-Ignatevic-Lend-Lease-1941-1945-Velka-vlastenecka-lez-t237634#656866 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více