Kombinovaný

Combined
Česky:
Czech:
Kombinovaný
Anglicky:
English:
Combined
Další názvy:
Other names:
Francouzsky / French - Mixte
Japonsky / Japan - 連合 / れんごう / rengó
Německy / German - Combiniertes
Rusky / Russian - сводний
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Kombinovany-t185409#541230 Verze : 4
Slovo kombinovaný mělo ve vojenské historii více významů.

 • Například se tak označovala:

  • jednotka, která byla složena z nižších jednotek jiných jednotek stejné úrovně. Typickým případem je kombinovaný myslivecký prapor (Combiniertes Feld-Jäger-Bataillon). Tyto prapory vznikly za prusko-rakouské prapory a byly ad hoc sestaveny z druhých depotních setnin běžných praporů polních myslivců. Obdobně byly v ruské armádě v roce 1796 vytvořeny kombinované granátnické prapory (сводный гренадерский батальон) z křídelních setnin granátnických pluků a granátnických rot mušketýrských pluků.


  • jednotka, která byla složena z podřízených jednotek různých typů a byla tak označována pro odlišení od jiných formací, které byly složeny z podřízených jednotek stejného typů. Příkladem může být meziválečný československý prapor /kombinovaný/ pluku útočné vozby. Takový prapor byl například složen z rot vyzbrojených tanky, rot vyzbrojených obrněnými automobily a rot vyzbrojených motocykly. Tím se lišil od praporů, které byly složeny například jen z rot vyzbrojených pouze středními tanky.


  • formace (jednotka, vyšší jednotka či velitelství), která byla složena z nižších formací různých národností. Toto adjektivum se v tomto smyslu používalo především v době druhé světové války (po americko-britské konferenci ARCADIA z přelomu let 1941 a 1942) v případech, kdy byla sestavena formace, která zahrnovala nižší formace ozbrojených sil dvou či více států západních spojenců. Kombinované formace tak představují součást pomyslné triády, kdy na nejnižším stupni jsou formace smíšené (Composite; složené z podřízených formací různých typů v rámci jedné složky ozbrojených sil), na středním stupni formace spojené (Joint; složené z podřízených formací různých ozbrojených složek jednoho státu) a na nejvyšším stupni právě formace kombinované. Příkladem a nejvýšše postavenou formací tohoto typu je Kombinovaný výbor náčelníků štábů (Combined Chiefs of Staff). Toto rozdělení ovšem nelze brát jako dogma. V rámci britského Ministerstva války například existovalo Velitelství kombinovaných operací (Combined Operations Headquarters), které řídilo především operace nájezdnického charakteru, pro jejichž vedení byla nutná blízká spolupráce různých standardních i zvláštních jednotek jednotlivých složek britských ozbrojených sil. Nutno ovšem podotknout, že toto velitelství vzniklo již v červenci 1940, kdy Velká Británie bojovala vůči silám Osy v podstatě osamocena, tedy před konáním konference ARCADIA.

 • V angličitně se slovním spojením Combined arms označuje způsob vedení boje, při kterém jsou integrovány různé součásti ozbrojených složek. Typickým moderním vzorovým modelem takovéto formace (combined arms formation) je americká obrněná divize či německá tanková divize z období druhé světové války. Tyto divize byly složeny především z podřízených jednotek tankových, pěších (obrněná pěchota či tankoví granátníci) a dělostřeleckých. Vzájemný poměr těchto jednotlivých součástí se vyvíjel v souladu s válečnými zkušenostmi, potřebami a možnostmi. Spojení combined arms se většinou překládá jako vševojskový.


 • Československá vojenská terminologie druhé poloviny 20. století používala pojem kombinovaný i pro činnosti, při nichž jedna formace dosahuje stejného výsledku různými způsoby. Takto byl například kombinovaný přesun druhem přesunu, při němž část vojsk provádí pochod a druhá část se přesunuje například po železnici.


 • V němčině se pro tyto jednotky dříve používalo slovo komponovaný (Componiertes), jež bylo později nahrazeno slovem kombinovaný (Combiniertes) se stejným významem.


 • Na začátku slova Combiniertes se dříve psalo písmeno c, neboť to oodpovídalo tehdejším pravidlům pravopisu. Moderní němčina používá tvar Kombiniertes.
URL : https://www.valka.cz/Kombinovany-t185409#541231 Verze : 13
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více