Main Menu
User Menu

Kapsaicín (OC)

Kapsaicin

KAPSAICÍN (OC)
(slzotvorná látka)


Kapsaicín spôsobuje pálivú chuť papriky. Stimuluje nervové zakončenia, čo môže ovplyvniť krvný tlak a dýchanie. Spôsobuje bolesť, opuch a sčervenanie tkanív s ktorými príde do kontaktu. Kontakt s očami je veľmi bolestivý.


základné údaje:
názov: kapsaicín
označenie: OC
ďalšie názvy: paprikový sprej
registračné číslo CAS: 404-86-4


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: N-(4-hydroxy-3-metoxybenzyl)-8-metylnon-6-énamid
vzorec: CH3-O-C6H3(OH)-CH2-NH-CO-CH2-CH2-CH2-CH2-CH=CH-CH(CH3)-CH3
molekulová hmotnosť: 305,42
bežný fyzikálny stav: bezfarebný
zápach: prenikavý, dráždivý
teplota varu: 340°C (extrapolovaná)
teplota mrznutia: 65°C
hustota: ?
tlak pár: 0,02 mPa pri 65°C (extrapolovaný)
teplota vzplanutia: ?
teplota rozkladu: nad 150°C
rozpustnosť: vo vode: 90 mg/l pri 37°C; rozpustný v alkoholoch, éteri, chloroforme, sírouhlíku, koncentrovanej kyseline chlorovodíkovej, aromatických rozpúšťadlách, ketónoch a v alkalických roztokoch
hydrolýza: ?
stálosť pri uskladnení: ?
reakcie s kovmi a inými materiálmi: ?


toxicita:
oči: silné dráždenie a slzenie
pokožka: silné dráždenie
vdychovanie: edém a zúženie dýchacích ciest
ochrana: ochranná maska a bežné poľné oblečenie, ktoré chráni aj krk, zápästia a členky
typ látky: zneschopňujúca látka
účinok: skoro okamžitýzdroj: POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
URL : https://www.valka.cz/Kapsaicin-OC-t107169#381942Verze : 0
MOD