Main Menu
User Menu
Reklama

Kampfbeobachterschule 3

Kommandeure:


GenMaj Wolfgang von Chamier-Glisczinski, 9.42 - 16.3.43
Obstlt Hans Steinweg, 17.3.43 - 1.8.44


Stab:


Zformován 9.42 v Tutow ze Stab/Grosse Kampffliegerschule 1.


2.8.44 přejmenován na Stab/SG104.


Základny:


15.10.42 - 8.44 Tutow
URL : https://www.valka.cz/Kampfbeobachterschule-3-t7244#17197Verze : 0
MOD
I. Gruppe:


Gruppenkommandeure:


Obstlt Gerhard Schaeper, 15.10.42 - 1.4.43
?


Zformována 9.42 v Tutow ze I./Grosse Kampffliegerschule 1.


2.8.44 přejmenována na I./SG104.


Základny:


15.10.42 - 8.44 Tutow
URL : https://www.valka.cz/Kampfbeobachterschule-3-t7244#17199Verze : 0
MOD
II. Gruppe:


Gruppenkommandeure:


?
Maj Klaus Nöske, 1.3.43 - 21.4.43
?
Maj Ernst Haller, 15.6.44 - 2.8.44


Zformována 9.42 v Tutow ze II./Grosse Kampffliegerschule 1.


2.8.44 přejmenována na II./SG104.


Základny:


15.10.42 - 8.44 Tutow
URL : https://www.valka.cz/Kampfbeobachterschule-3-t7244#17201Verze : 0
MOD
III. Gruppe:


Gruppenkommandeure:


Maj Alois Welter, 9.42 - 28.2.43
Maj Ernst Haller, 22.4.43 - 14.6.44
Maj Werner Dahlke, 15.6.44 - 1.8.44


Zformována 9.42 v Tutow ze III./Grosse Kampffliegerschule 1.


Zrušena 2.8.44.


Základny:


15.10.42 - 8.44 Tutow
URL : https://www.valka.cz/Kampfbeobachterschule-3-t7244#17203Verze : 0
MOD
Používala tyto letadla: Ju 88 a Kranich
URL : https://www.valka.cz/Kampfbeobachterschule-3-t7244#17205Verze : 0
MOD