K době laténské

Něco málo k době laténské (asi 450 př. n. l. až 0)


Název doby laténské je odvozen od naleziště La téne.
Pro dobu laténskou jsou pro naše území typickými obyvateli Keltové, i když zřejmě nebyli jediní, kdo oblast kde se dnes rozkládá dnešní Česká, případně Slovenská republika obývali. Samotní Keltové se skládali z nělolika více či méně významných kmenů mezi ně patřili například i Bojové, kteří vlastně dali jméno území dnešních Čech (Boiohaemum - domov Bójů). Keltové jako takoví prodělali řadu výrazných změn ve společnosti. Bylo období kdy Keltové málem dobyli Evropu, ale také období kdy došlo k jejich úpadku, ale také usedlejšímu stylu a pak i jejich konečné asimilaci či i zániku. Načež pak byli většinou romanizováni (pořímštěni). Rovněž docházelo k mnoha změnám obývaného území, kdy třeba byla nějaká oblast vylidněna nebo její objem populace značně klesl a to třeba proto, aby se mohli někam expandovat nebo naopak někam utéci. Během zhruba toho půltisiciletí jejich přítomnosti došlo ke mnoha změnám v keltské kultuře, výrazně se mění ozdoby a hlavně spony (spony jsou důležitým datovacím prvkem pro archeology), jak tvarem, výzdobou a velikostí, tak i materiálem. V období "Laténu D" (dále jen LD) je bronz nahrazen železem. Rovněž dochází ke změnám i v pohřebním ritu (a to k výrazným - napřiklad v LD nenacházíme žádné pohřby). O Keltech se můžeme mnohé dovědět hlavně z římské literatury (tím také de facto začala ranná doba dějinná) a záznamů (např. Zápisky o válce gallské), ovšem Římané se většinou věnovali spíše Keltům západním než těm, jež se nacházeli na našem dnešním území. Takže stále nám nejvíce informací dává archeologie. Co tedy o Keltech díky tomu víme? Že byli například velmi zručnými řemeslníky a je jedno, jestli to bylo při práci s kovem (ať jsou to ozdoby, spony (byť měly i ozdobnou funkci jejich hlavním účelem bylo spínání oděvu), ale i různé nářadí, zbraně apod.), s hlínou (keramika je velmi kvalitní a hezká dělaná na hrnčířském kruhu), ale např. i se dřevem (to se nám bohužel nedochovalo, ale o tom, že museli být zruční svědčí jednak nalezené kovové nářadí, ale hlavně kování nádoby jenž musela být ze dřeva dokonce vysoustružena), takto by se dalo pokračovat dál. O vojenském založení Keltů alespoň v určitých obdobích nám svědčí jednak nálezy zbraní (meče, dýky, hroty šípů, kování štítů, kovová část kopí nebo oštěpu atd.) a také oppida (za všechny jmenuji Závist). Ovšem to, jak se stalo keltské obyvatelstvo jednak usedlejší a jednak populace zřejmě i zřídla, ovlivnilo existenci oppid (na údržbu i obranu byly velice náročné). Keltové rovněž jistě využívali i obchodu, vždyť jenom území střední Evropy bylo důležitým dopravním uzlem, na kterém se přepravovalo nejrůznější zboží ve všech směrech už od nepaměti. Je zřejmé, že se do něj zapojili i Keltové, některé své výrobky vyvážely a naopak hlavně některé římské produkty dováželi atd. Zánik Keltů jednak způsobila jejich romanizace, jednak nápor z východu.
Na závěr chci ještě zdůraznit, že ne všude byli Keltové stejně dlouho, někde máme informací opravdu pomálu a také časové zaškatulkování je jen přibližné v obou časových směrech.
URL : https://www.valka.cz/K-dobe-latenske-t65342#232507 Verze : 0
Datace/periodizace období laténu - mladší doby železné


Základní rozdělení
starší doba laténská - od 6. st.př.n.l.
střední doba laténská - okolo 450 - 100 př.n.l.
pozdní doba laténská - 1. st.př.n.l.U nás se většinou v odborné literatuře vychází ze systému Paula Reineckeho, německého archeologa, který dobu laténskou rozdělil na periody


500-400 př.n.l. La Téne A (LTA, LA, LtA) - časná doba laténská (přechod z pozdní doby halštatské)


400-300 př.n.l. La Téne B (LTB, LB, LtB) – starší doba laténská


300-100 př.n.l. La Téne C (LTC, LC, LtC) - střední doba laténská


100-0 př.n.l. La Téne D (LTD, LD, LtD)– pozdní doba laténská


Existují samozřejmě i další způsoby rozdělení, tvořené s přihlédnutím na místní nálezy a podmínky. Od naprosto jiného dělení po podrobnější rozdělení a upravení s ohledem na místní situaci.Pro oblast Moravy se například používá periodizace podle archeologa Jiřího Meduny vycházející z tohoto rozdělení:


LT A2 - 450 – 370 př.n.l.


LT B1 - 370 – 300 př.n.l.


LT B2 - 300 – 225 př.n.l.


LT C1 - 225 – 150/120 př.n.l.


LT C2 - 150/120 – 75 př.n.l.


LT D1 - 75 – 50 př.n.l.


LT D2 - 50 – 0 př.n.l.
zdroj:
www.archeologie.webzdarma.cz/LATEN.html
www.kar.zcu.cz
http://en.wikipedia.org/wiki/La_T%C3%A8ne_culture
is.muni.cz
URL : https://www.valka.cz/K-dobe-latenske-t65342#288694 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více