Main Menu
User Menu
Reklama

ISR / SYR7 - Dohoda o odpoutání izraelských a syrských vojsk na Blízkém východě 29.05.1974

Dohoda o odpútaní izraelských a sýrskych vojsk na Blízkom východe 29. 5. 1974


a) Izrael a Sýria budú dôsledne dodržovať zastavenie paľby na zemi, na mori a vo vzdušnom priestore a od chvíle podpísania tohoto dokumentu s súlade s rezolúciou Rady bezpečnosti OSN č. 338 z 22. októbra 1974 sa zrieknu všetkých vojenských akcií proti sebe.
b) Vojenské jednotky Izraelu a Sýrie sa odpútajú podľa nasledujúcich zásad:
1. Všetky izraelské vojenské jednotky zaujmú pozície na západ od línie A vyznačenej na priloženej mape, okrem oblasti Kunejtry, kde zaujmú pozície na západ od línie A-1.
2. Celé územie na východ od línie A bude pod sýrskou správou a na toto územie sa vrátia sýrsky obyvatelia.
3. Oblasť medzi líniou A a líniou označenou na priloženej mape ako línia B bude pásmom odpútania. V tomto pásme budú umiestnené pozorovacie jednotky OSN, vytvorené podľa priloženého protokolu.
4. Všetky sýrske jednotky zaujmú pozície na východ od línie B vyznačenej na priloženej mape.
5. Budú vytvorené dve rovnaké miesta, kde bude obmedzený počet zbraní i vojakov; jedno na západ od dohodnutej línie A a druhé na východ od dohodnutej línie B.
6. Letectvu oboch strán bude dovolené operovať v priestore k línii stanovenej každej strane bez akéhokoľvek zasahovania druhej strany.
c) Túto dohodu a priloženú mapu podpíšu vojenskí predstavitelia Izraelu a Sýrie v Ženeve najneskôr 31. mája 1974 v rámci egyptsko-izraelskej vojenskej pracovnej skupiny ženevskej mierovej konferencie pod záštitou OSN potom, čo sa k tejto skupine pripojí sýrsky vojenský predstaviteľ, a za účasti zástupcov Spojených štátov a Sovietskeho zväzu. Presný nárys podrobnej mapy a plánu, ako vykonať odpútanie jednotiek, vypracujú vojenskí predstavitelia Izraelu a Sýrie v rámci egyptsko-izraelskej vojenskej pracovnej skupiny, ktorí sa dohodnú na etapách odpútania. Vojenská pracovná skupina vo vyššie popísanom zložení začne svoju prácu v Ženeve pod záštitou OSN do dvadsiatich štyroch hodín po podpísaní tejto dohody.
Svoju úlohu dokončia do piatich dní. Proces odpútania začne do dvadsiatich štyroch hodín po skončení činnosti vojenskej pracovnej skupiny a bude dokončený najneskôr do dvadsiatich dní.
e) Na dodržiavanie bodov a), b) a c) budú dohliadať predstavitelia OSN, medzi ktorými nudú pozorovacie jednotky OSN, vytvorené na základe tejto dohody.
f) Do dvadsať štyri hodín po podpísaní tejto dohody v Ženeve budú pod dohľadom Medzinárodného červeného kríža vrátení všetci zranení vojnoví zajatci oboch strán a nasledujúci deň po ukončení práce vojenskej pracovnej skupiny budú navrátení ostatní vojnoví zajatci.
g) Telá padlých vojakov budú navrátené k pochovaniu v ich vlasti do desiatich dní od podpísania tejto dohody.
h) Táto dohoda nie je mierovou zmluvou. Je krokom k spravodlivému a trvalému mieru, založenom na rezolúcii Rady bezpečnosti OSN č. 338 z 22. októbra 1973.


PodpisyProtokol k dohode o odpútaní izraelských a sýrskych jednotiek týkajúci sa vytvorenia pozorovacích jednotiek OSNIzrael a Sýria súhlasia, že:
Úlohou pozorovacích jednotiek OSN pre odpútanie, vytvorených v rámci dohody, bude vyvíjať maximálne úsilie, aby zaistili zastavenie paľby a dohliadali na jej dôsledné dodržiavanie. Budú dohliadať na plnenie dohody a pripojeného protokolu, pokiaľ ide o pásma odpútania a vojenskej prítomnosti. Pri plnení svojho poslania budú podliehať obecne platným sýrskym zákonom a ustanoveniam a nebudú prekážať v práci miestnym správnym orgánom. Budú mať zaistenú slobodu pohybu a spojenia a budú im poskytnuté ďalšie nevyhnutné zariadenia pre úspešnú prácu. Pozorovacie jednotky budú mobilné a budú vybavené osobnými zbraňami obranného charakteru a týchto zbraní budú môcť použiť iba v sebaobrane. Pozorovacie jednotky budú mať asi tisíc dvesto päťdesiat príslušníkov, ktorí budú vybraní generálnym tajomníkom OSN po poradách s členmi OSN, ktorí nie sú stálymi členmi Rady bezpečnosti.
Pozorovacie jednotky budú podliehať veleniu, ktoré bolo Radou bezpečnosti zverené generálnemu tajomníkovi OSN.
Pozorovacie jednotky budú plniť kontrolné úlohy stanovené dohodou a budú pravidelne informovať strany najmenej raz za 14 dní alebo inak, ak o to požiada ktorákoľvek strana, a vyznačia na zemi dohodnuté línie podľa mapy priloženej ku zmluve.
Izrael a Sýria budú podporovať rezolúciu Rady bezpečnosti OSN, ktorá pozorovacie jednotky na základe tejto dohody vyšle. Prvé funkčné obdobie jednotiek je stanovené na 6 mesiacov a môže byť predĺžené ďalšou rezolúciou Rady bezpečnosti OSN.Zdroj:
POTOČNÝ, M. - Dokumenty ke studiu mezinárodního práva a politiky IV (1971 - 1975); Nakladatelství Svoboda, Praha, 1982.
URL : https://www.valka.cz/ISR-SYR7-Dohoda-o-odpoutani-izraelskych-a-syrskych-vojsk-na-Blizkem-vychode-29-05-1974-t77824#286554Verze : 0
Reklama