Main Menu
User Menu
Reklama

ISR / EGY3 / USA - Základy míru na Blízkém východě, dohodnuté medzi Egyptem, Izraelem a Spojenými státy 17. 9. 1978

Základy mieru na Blízkom východe, dohodnuté medzi Egyptom, Izraelom a Spojenými štátmi 17. 9. 1978


Prezident Egyptskej arabskej republiky a ministerský predseda Izraela sa zišli s prezidentom Spojených štátov v Camp Davide v dňoch 5. až 17. septembra 1978 a dohodli tieto zásady mieru na Blízkom východe. Vyzývajú ďalšie strany arabsko-izraelského konfliktu, aby sa k nim pripojili.


Preambula


Úsilie o mier na Blízkom východe sa musí riadiť týmito zásadami:
Dohodnutou základňou pre mierové urovnanie konfliktu medzi Izraelom a jeho susedmi je rezolúcia Rady bezpečnosti OSN č. 242.
Po štyroch vojnách v priebehu tridsiatich rokov, napriek intenzívnemu ľudskému úsilie, Blízky východ, ktorý je kolískou civilizácie a rodným miestom troch veľkých náboženstiev, sa doteraz neteší požehnanému mieru. Ľud Blízkeho východu prahne po mieri a chce, aby obrovských ľudských a prírodných zdrojov tejto oblasti bolo využívaných k mierovým účelom a aby sa táto oblasť stala vzorom koexistencie a spolupráce národov.
Historická iniciatíva egyptského prezidenta, vedúca k jeho návšteve Jeruzalemu, a prijatie, ktoré mu bolo udelené parlamentom, vládou a národom Izraela, a recipročná návšteva izraelského ministerského predsedu v Ismaili, mierové návrhy oboch vodcov, ako aj vrúcne prijatie týchto misií ľudom oboch zemí vytvorili bezprecedentnú príležitosť pre dosiahnutie mieru, ktorá nesmie byť premrhaná, pokiaľ majú byť súčasné i budúce generácie ušetrené tragédie vojny.
Ustanovenia Charty OSN a iné prijaté normy medzinárodného práva a zákonnosti teraz poskytujú prijaté štandardy chovania vo vzťahoch medzi všetkými štátmi.
V záujme dosiahnutia mierového systému, v duchu článku 2 Charty OSN, sú nevyhnutné budúce jednania medzi Izraelom a ktorýmkoľvek susedom pripraveným jednať s Izraelom o mieri a bezpečnosti, aby boli uskutočnené všetky ustanovenia a zásady rezolúcií č. 242 a 338.
Mier vyžaduje rešpektovanie suverenity, územnej celistvosti a politickej nezávislosti každého štátu v oblasti a jeho právo žiť v mieri v bezpečných a uznaných hraniciach a bez hrozieb silou alebo aktov použitia sily. Postup k tomuto cieľu môže urýchliť pohyb smerom k novej ére – uzmiereniu na Blízkom východe, vyznačujúce sa spoluprácou v hospodárskom rozvoji, v udržovaní stability a zaisťovaní mieru.
Bezpečnosť je umocňovaná systémom mierových vzťahov a spolupráce medzi štátmi, ktoré udržujú normálne styky. Naviac, podľa ustanovení mierových zmlúv, strany môžu, na základe reciprocity, dohodnúť zvláštne bezpečnostné opatrenia ako sú demilitarizované pásma, oblasti obmedzeného zbrojenia, systém včasného varovania, opatrenia ku zlepšeniu spojenia alebo kontroly a iné opatrenia, ktoré uznajú za užitočné.


Základy mieru


Berúc tieto faktory do úvahy, strany sú rozhodnuté dosiahnuť spravodlivého, všestranného a trvalého urovnania konfliktu na Blízkom východe uzavretím mierových zmlúv, založených na rezolúciách rady bezpečnosti č. 242 a 338, a to vo všetkých ich častiach. Ich cieľomm je dosiahnuť mier a dobré susedké vzťahy. Uznávajú, že mier, pokiaľ má byť trvalý, musí zahrňovať všetkých, ktorí sú hlboko zasiahnutí konfliktom. Preto sa strany dohodli, že tieto základy mieru sú dôležité nielen pre mier medzi Egyptom a Izraelom, ale aj medzi Izraelom a každým z jeho susedov, ktorý je pripravený dojednať mier s Izraelom na tejto základni. Majúc toto na zreteli, dohodli sa postupovať takto:


A. Západní breh a pásmo Gazy


1. Egypt, Izrael, Jordánsko a zástupcovia palestínskeho ľudu by sa mali účastniť jednaní o vyriešení palestínskeho problému vo všetkých jeho aspektoch. Dosiahnuť tento cieľ možno jednaním o západnom brehu a o pásme Gazy v troch etapách:
a) Egypt a Izrael sa dohodli, že v záujme zaistenia pokojného a riadneho prechodu moci a so zreteľom na bezpečnostné záujmy všetkých strán bude vypracované prechodné ujednanie pre západný breh a pásmo Gazy počas obdobia, ktoré neprekročí päť rokov. Aby bola zaistená úplná autonómia obyvateľov, bude, v súlade s týmto ujednaním, stiahnutá izraelská vojenská vláda a jej civilná administratíva, hneď ako obyvatelia týchto oblastí zvolia slobodne svoje samosprávne orgány, ktoré nahradia existujúcu vojenskú vládu. K vypracovaniu detailov tohto prechodného ujednania bude prizvaná jordánska vláda. Toto nové ujednanie patrične prihliadne k zásade samosprávy obyvateľov týchto území a k legitímnym bezpečnostným záujmom dotknutých strán.
b) Egypt, Izrael a Jordánsko dohodnú podmienky pre vznik zvolených samosprávnych orgánov na západnom brehu a v pásme Gazy. Delegácie Egypta a Jordánska môžu zahŕňať Palestíncov zo západného brehu a pásma Gazy alebo iných Palestíncov, ako bude spoločne dohodnuté. Strany zjednajú dohodu, ktorá bude definovať právomoci a zodpovednosť samosprávnych orgánov pôsobiacich na západnom brehu a v pásme Gazy. Započne stiahnutie izraelských ozbrojených síl a premiestnenie zvyšných izraelských oddielov na určité bezpečnostné miesta. Dohoda bude tiež zahrňovať opatrenia k zaisteniu vnútornej a vonkajšej bezpečnosti ako aj verejného poriadku. Bude ustanovená silná miestna polícia, ktorej členmi môžu byť i občania Jordánska. Okrem toho izraelské a jordánske ozbrojené sily sa budú zúčastňovať spoločných hliadok a obsadenia kontrolných miest, aby bola zabezpečená bezpečnosť hraníc.
c) Akonáhle budú povolané samosprávne orgány (administratívna rada) na západnom brehu a v pásme Gazy a začnú fungovať, začne prechodné päťročné obdobie. Hneď ako to bude možné, najneskôr však tri roky po zahájení prechodného obdobia, začnú jednania s cieľom stanoviť konečný štatút západného brehu a pásma Gazy a ich vzťah k susedom a jednanie o uzavretí mierovej zmluvy medzi Izraelom a Jordánskom pred koncom tohto prechodného obdobia. Tieto jednania budú vedené medzi Egyptom, Izraelom, Jordánskom a zvolenými zástupcami obyvateľov západného brehu a pásma Gazy. Budú ustanovené dve oddelené, pritom však na seba naviazané výbory. Prvý výbor, zložený zo zástupcov všetkých štyroch strán, bude prejednávať a dohodne konečný štatút západného brehu a pásma Gazy a ich vzťahov so susedmi. Druhý výbor, zložený zo zástupcov Izraela a Jordánska, ku ktorým sa pripoja zvolení zástupcovia obyvateľov západného brehu a pásma Gazy, bude jednať o mierovej zmluve medzi Izraelom a jordánskom, pričom prihliadne k dohode o konečnom štatúte západného brehu a pásma Gazy. Jednania budú vychádzať zo všetkých ustanovení a zásad obsiahnutých v rezolúcii Rady bezpečnosti č. 242. Jednania okrem iného vyriešia otázku priebehu hraníc a povahu bezpečnostných opatrení. Urovnanie, ktoré bude dosiahnuté jednaní, musí tiež uznať základné práva palestínskeho ľudu a jeho spravodlivé požiadavky. Týmto spôsobom sa budú Palestínci zúčastňovať rozhodovaní o svojej vlastnej budúcnosti prostredníctvom:
I. jednaní medzi Egyptom, Izraelom, Jordánskom a zástupcami obyvateľov západného brehu a pásma Gazy o dohode o konečnom štatúte západného brehu a pásma Gazy a o iných dôležitých otázkach na konci prechodného obdobia;
II. predložením ich dohody o hlasovaní zvolených zástupcov obyvateľov západného brehu a pásma Gazy;
III. rozhodnutím volených zástupcov obyvateľov západného brehu a pásma Gazy o tom, ako si chcú vládnuť, v súlade s ustanoveniami ich dohody;
IV. účasti vo výbore, ktorý bude jednať o mierovej zmluve medzi Izraelom a Jordánskom.
2. Budú vykonané všetky potrebné opatrenia a kroky k zaisteniu bezpečnosti Izraela a jeho susedov počas prechodného obdobia i po jeho uplynutí. K napomáhaniu takej bezpečnosti bude ustanovená samosprávnymi orgánmi silná miestna polícia. Bude zložená z obyvateľov západného brehu a pásma Gazy. Polícia bude udržovať trvalé spojenie v otázkach vnútornej bezpečnosti s určenými izraelskými, jordánskymi a egyptskými dôstojníkmi.
3. Počas prechodného obdobia zástupci Egypta, Izraelu, Jordánska a samosprávnych orgánov vytvoria stály výbor, ktorú bude rozhodovať po dohode o podmienkach prijatia osôb vysídlených zo západného brehu a z pásma Gazy v roku 1967, ako aj o opatreniach nutných k predchádzaniu chaosu a neporiadku. Výbor sa môže tiež zaoberať inými otázkami spoločného záujmu.
4. Egypt a Izrael budú spoločne pracovať, rovnako aj s inými zainteresovanými stranami, na dohodnutej procedúre rýchleho, spravodlivého a trvalého riešenia problému utečencov.


B. Egypt – Izrael


1. Egypt a Izrael sa nebudú uchylovať k hrozbe sily alebo k použitiu sily pri urovnávaní sporov. Každý spor bude riešený mierovými prostriedkami v súlade s ustanoveniami článku 33 Charty OSN.
2. S cieľom dosiahnutia mieru medzi sebou sa obe strany dohodli, že budú jednať v dobrej vôli, s cieľom uzavrieť počas troch mesiacov od podpísania týchto základov mieru, o uzavretí mierovej zmluvy medzi sebou a že vyzvú ostatné strany konfliktu, aby súčasne jednali a uzavreli podobné mierové zmluvy k dosiahnutiu všeobecného mieru v oblasti. Základy pre uzavretie mieru medzi Egyptom a Izraelom budú rámcom mierového jednania medzi nimi. Strany dohodnú podmienky a termíny plnenia svojich záväzkov.


C. Pridružené zásady


1. Egypt a Izrael potvrdzujú, že zásady a ustanovenia popísané nižšie budú uplatnené v mierových zmluvách medzi Izraelom a každým jeho susedom – Egyptom, Jordánskom, Sýriou a Libanonom.
2. Signatári zavedú medzi sebou vzťahy, aké sú normálne medzi štátmi počas mieru. Zaviažu sa, že budú rešpektovať všetky ustanovenia Charty OSN. Kroky, ktoré je treba v tomto smere uskutočniť, budú zahrňovať:
a) plné uznanie;
b) zastavenie hospodárskeho bojkotu;
c) garantovanie, že pod ich jurisdikciou občania druhých strán budú požívať právnu ochranu.
3. Signatári preskúmajú možnosti hospodárskeho rozvoja v kontexte konečných mierových zmlúv s cieľom prispieť k ovzdušiu mieru, spolupráce a priateľstva, ktoré sú ich spoločným cieľom.
4. Pre vzájomné urovnanie všetkých finančných nárokov môžu byť ustanovené komisie pre urovnanie nárokov.
5. K účasti na rozhovoroch o otázkach týkajúcich sa podmienok plnenia dohôd a stanovenia časového plánu plnenia záväzkov strán budú pozvané Spojené štáty.
6. Rada bezpečnosti OSN bude požiadaná, aby schválila mierové zmluvy a zaistila, že ich ustanovenia nebudú porušené. Stáli členovia Rady bezpečnosti budú vyzvaní, aby podpísali mierové zmluvy a zaistili rešpektovanie ich ustanovení. Budú tiež požiadaní, aby svoju politiku a jednanie zladili so záväzkami obsiahnutými v týchto podmienkach mieru.


Podpisy
Zdroj:

POTOČNÝ, M. - Dokumenty ke studiu mezinárodního práva a politiky V (1976 - 1980); Nakladatelství Svoboda, Praha, 1986.

Súvisiace dokumenty:

Mierová zmluva medzi Egyptom a Izraelom 26. 3. 1979
URL : https://www.valka.cz/ISR-EGY3-USA-Zaklady-miru-na-Blizkem-vychode-dohodnute-medzi-Egyptem-Izraelem-a-Spojenymi-staty-17-9-1978-t79741#292608Verze : 0
Reklama