Main Menu
User Menu
Reklama

ISR /EGY3 - Mírová smlouva medzi Egyptem a Izraelem 26. 3. 1979

Mierová zmluva medzi Egyptom a Izraelom 26. 3. 1979


Vláda Egyptskej arabskej republiky a vláda Izraelského štátu,
presvedčené o nutnosti spravodlivého, úplného a trvalého mieru na Blízkom východe, v súlade s rezolúciami Rady bezpečnosti č. 242 a 338,
potvrdzujúc svoju vernosť Základom mieru na Blízkom východe, dohodnutým v Camp David 17. septembra 1978,
konštatujúc, že Základy majú slúžiť ako základňa pre mier nielen medzi Egyptom a Izraelom, ale aj medzi Izraelom a každým z jeho arabských susedov, ktorý je pripravený jednať o mieri na tejto základni,
prajúc si ukončiť vojnový stav medzi sebou a nastoliť mier, počas ktorého môže žiť každý štát oblasti v podmienkach bezpečnosti,
presvedčené, že uzavretie mierovej zmluvy medzi Egyptom a Izraelom je dôležitým krokom na ceste k dosiahnutiu komplexného mieru v oblasti a k vyriešeniu arabsko-izraelského konfliktu vo všetkých jeho aspektoch,
vyzývajúc iné arabské strany v tomto spore, aby sa pripojili k tomuto mierovému procesu s Izraelom, prebiehajúcom na základe zásad uvedených Základov,
prajúc si tiež rozvíjať medzi sebou priateľské vzťahy a spoluprácu v súlade s Chartou OSN a zásadami medzinárodného práva, ktoré upravujú medzinárodné vzťahy v dobe mieru,
dohodli sa na nasledujúcich ustanoveniach, vykonávajúc slobodne svoju suverenitu, s cieľom uviesť do života Základy pre uzavretie mierovej zmluvy medzi Egyptom a Izraelom:Článok I


1. Vojnový stav bude ukončený medzi stranami a mier bude nastolený medzi nimi, akonáhle budú vymenené ratifikačné listiny tejto zmluvy.
2. Izrael stiahne všetky svoje ozbrojené sily i civilné osoby zo Sinaja, za medzinárodnú hranicu medzi Egyptom a mandátnym územím Palestíny, ako sa predpokladá v pripojenom protokole (príloha I), a Egypt obnoví výkon svojej suverenity nad Sinajom.
3. Po ukončení prechodného stiahnutia, predvídaného v Prílohe I, strany naviažu normálne a priateľské vzťahy, v súlade s odstavcom 3, článok III, tejto zmluvy.


Článok II


Trvalá hranica medzi Egyptom a Izraelom je uznaná medzinárodná hranica medzi Egyptom a bývalým mandátnym územím Palestíny, ako je ukázané na mape obsiahnutej v prílohe II, bez ujmy štatútu pásma Gazy. Strany uznávajú túto hranicu za nenarušiteľnú. Každá bude rešpektovať územnú celistvosť druhej vrátane územných vôd a vzdušného priestoru.


Článok III


Strany budú vo vzájomných vzťahoch rešpektovať ustanovenia Charty OSN a zásady medzinárodného práva, ktoré upravujú vzťahy medzi štátmi v dobe mieru. Obzvlášť:
a)uznávajú a budú rešpektovať navzájom suverenitu, územnú celistvosť a politickú nezávislosť druhej strany;
b) uznávajú a budú rešpektovať navzájom právo každej strany žiť v mieri v bezpečných a uznaných hraniciach;
c) vyvarujú sa hrozby silou alebo použitia sily, priamo alebo nepriamo, jedna proti druhej a budú urovnávať všetky spory medzi sebou mierovými prostriedkami.
2. Každá strany sa zaväzuje, že akty alebo hrozby vojnovej činnosti, nepriateľstvo alebo násilie nebudú uskutočňované ani z jej územia, ani zo strany akýchkoľvek síl podrobených jej kontrole alebo iných ozbrojených síl umiestnených na jej území proti obyvateľstvu, občanom alebo majetku druhej strany. Každá strana sa tiež zaväzuje, že sa všade vyvaruje organizovaniu, povzbudzovaniu, napomáhaniu alebo účasti na aktoch alebo hrozbách vojnovej činnosti, podvratnej činnosti alebo násilia proti druhej strane a že zaistí, aby páchatelia takých činov boli postavení pred súd.
3. Strany sa dohodli na tom, že normálne vzťahy nadviazané medzi nimi budú zahrňovať plné uznanie, diplomatické, hospodárske a kultúrne styky, ukončenie hospodárskeho bojkotu a odstránenie diskriminačných prekážok brániacich volnému pohybu ľudí a tovaru a že zaistia navzájom občanom druhej strany ochranu podľa platnej právnej procedúry. Proces, počas ktorého sú povinné dosiahnuť takých vzťahov a ktorý bude prebiehať paralelne s plnením iných ustanovení tejto zmluvy, je popísaný v priloženom protokole (Príloha III)Článok IV


1. V záujme zaistenia maximálnej bezpečnosti oboch strán na zásade vzájomnosti budú podniknuté dohodnuté bezpečnostné kroky, zahrnujúce pásma obmedzených síl na egyptskom a izraelskom území a vojsk OSN a pozorovateľa OSN, popísané podrobne, ako pokiaľ ide o ich charakter, tak i časové pôsobenie, v Prílohe I, a budú učinené iné bezpečnostné opatrenia, ktoré strany dohodnuté.
2. Strany súhlasia s umiestneným personálu OSN v oblastiach popísaných v Prílohe I. Strany sú zajedno v tom, že nepožiadajú o stiahnutie personálu OSN a že tento personál nebude stiahnutý, ibaže by to schválila Rada bezpečnosti OSN kladnými hlasmi piatich stálych členov, pokiaľ by strany nedohodli niečo iné.
3. K zľahčeniu implementácie zmluvy bude ustanovená spoločná komisia, s čím sa počíta v Prílohe I.
4. Bezpečnostné kroky, predvídané v odstavcoch 1 a 2 tohto článku, môžu byť na žiadosť ktorejkoľvek strany pozmenené vzájomnou dohodou strán.Článok V


1. Izraelské lode a náklad určený pre Izrael alebo pochádzajúci z Izraela požívajú právo voľného priechodu Suezským prieplavom a cestami vedúcimi k nemu cez Suezský záliv s Stredozemné more, a to na základe Carihradskej dohody z roku 1888, ktorá sa vzťahuje na všetky štáty. Izraelským občanom, lodiam a nákladu rovnako ako osobám, lodiam a nákladu určenému pre Izrael alebo prichádzajúcim z Izraelu bude poskytnuté nediskriminačné zachádzanie vo všetkých záležitostiach spojených s používaním prieplavu.
2. Strany považujú Tiránsku úžinu a Akabský záliv za medzinárodné vodné cesty otvorené všetkým štátom k nerušenej a neobmedzenej slobode plavby a preletu. Strany budú rešpektovať navzájom právo každej strany na plavbu a prelet, k dosiahnutiu druhej zeme, cez Tiránsku úžinu a Akabský záliv.Článok VI


1. Táto zmluva sa nedotýka a nesmie byť chápaná tak, že by sa dotýkala práv a povinností strán podľa Charty OSN.
2. Strany sa zaväzujú, že budú plniť poctivo svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy bez ohľadu na jednanie alebo nečinnosť ktorejkoľvek inej strany a nezávisle na akejkoľvek inej zmluve, ktorá existuje mimo túto zmluvu.
3. Ďalej sa zaväzujú, že podniknú všetky opatrenia ku splneniu ustanovení mnohostranných dohôd, ktorých sú stranami, vrátane patričnej notifikácie tajomníkovi OSN alebo iných depozitárov takých dohôd.
4. Strany sa zaväzujú, že nevstúpia do žiadnych záväzkov, ktoré by bolo v rozpore s touto zmluvou...Článok VII


1. Spory, ktoré vzniknú pri napĺňaní alebo výklade tejto zmluvy, budú riešené jednaním.
2. Každý taký spor, ktorý sa nepodarilo urovnať jednaním, bude riešený zmierovacou procedúrou alebo bude predaný arbitráži.Článok VIIIStrany sa dohodli ustaviť komisiu pre vzájomné urovnanie všetkých finančných nárokov.Článok IX1. Táto zmluva vstúpi v platnosť v okamihu výmeny ratifikačných listín.
2. Táto zmluva nahradí dohodu medzi Egyptom a Izraelom zo septembra 1975.
3. Všetky protokoly, prílohy a mapy pripojené k tejto zmluve budú považované za jej integrálne časti.
4. Zmluva bude notifikovaná generálnemu tajomníkovi OSN k registrácii podľa ustanovenia článku 102 Charty OSN.
Dané vo Washingtone 24. marca 1979 v trojitom vyhotovení, v jazyku anglickom, arabskom a hebrejskom, pričom každý text je autentický.
Pri nezhode pri výklade bude rozhodujúci anglický text.


Podpisy:
Muhammad Anwar al Sadat
Menachem Begin,
Jimmy Carter


Zdroj:

POTOČNÝ, M. - Dokumenty ke studiu mezinárodního práva a politiky V (1976 - 1980); Nakladatelství Svoboda, Praha, 1986.
Súvisiace dokumenty:

Egyptsko-izraelská dohoda o odpútaní ozbrojených síl 18. 1.1974
Dohoda o odpútaní izraelských a sýrskych vojsk na Blízkom východe 29. 5. 1974
Rezolúcia Rady Ligy arabských štátov - čoskoro doplním
URL : https://www.valka.cz/ISR-EGY3-Mirova-smlouva-medzi-Egyptem-a-Izraelem-26-3-1979-t79740#292605Verze : 0
Reklama