Main Menu
User Menu
Reklama

INT - 24.05.2002 - Smlouva o omezení strategických útočných zbraní (SORT) - Moskevská smlouva

Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions (SORT)

Smlouva mezi Spojenými státy americkými a Ruskou federací o omezení strategických útočných zbraní
Smlouva o omezení strategických útočných zbraní (SORT)


Spojené státy americké a Ruská federace, dále jen "smluvní strany,
pouštíce se na cestu nových vztahů pro nové století a oddáni cíli posílit jejich vztahy prostřednictvím spolupráce a přátelství,
věříce, že nové globální výzvy a hrozby vyžadují budování kvalitativně nového základu pro strategické vztahy mezi stranami,
přejíce si vytvořit skutečné partnerství založené na zásadách vzájemné bezpečnosti, spolupráce, důvěry, otevřenosti a předvídatelnosti,
odhodláni k provedení výrazného snížení strategických útočných zbraní,
vycházeje ze společného prohlášení, které prezident Spojených států amerických a prezident Ruské federace vydaly o strategických otázkách z 22. července 2001 v Janově a na novou dohodu mezi Spojenými státy a Ruskem 13. listopadu 2001 z Washingtonu,
dbalí své povinnosti podle Smlouvy mezi Spojenými státy americkými a Svazem sovětských socialistických republik o snížení a omezení strategických útočných zbraní z 31. července 1991, dále jen "smlouvy START",
dbalí své povinnosti podle článku VI Smlouvy o nešíření jaderných zbraní ze dne 1. července 1968 a přesvědčeni, že tato smlouva pomůže vytvořit příznivější podmínky pro aktivní podporu bezpečnosti a spolupráce a posilování mezinárodní stability,
se dohodly takto:


Článek I


Každá smluvní strana sníží a omezí počet strategických jaderných hlavic, jak uvedl prezident Spojených států amerických dne 13. listopadu 2001 a jak uvedl prezident Ruské federace dne 13. listopadu 2001 a 13. prosince 2001, tak, aby 31. prosince 2012 celkový počet těchto hlavic nepřesahl 1700 - 2200 pro každou stranu. Každá strana stanoví pro sebe složení a strukturu svých strategických útočných zbraní, na základě stanoveném celkovým limitem pro počet těchto hlavic.


Článek II


Strany se dohodly, že smlouva START zůstává v platnosti v souladu s jejími podmínkami.


Článek III


Pro účely provádění této smlouvy se strany budou scházet nejméně dvakrát ročně v Bilaterální prováděcí komisi.


Článek IV


1. Tato smlouva podléhá ratifikaci v souladu s ústavními postupy obou stran. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem výměny ratifikačních listin.


2. Tato smlouva zůstane v platnosti do 31. prosince 2012 a může být prodloužena na základě dohody smluvních stran nebo nahrazena následnými dohodami.


3. Každá smluvní strana, při uplatňování své národní suverenity, může odstoupit od této smlouvy tři měsíce po písemné výpovědi druhé straně.


Článek V.


Tato smlouva bude registrována v souladu s článkem 102 Charty Organizace spojených národů.


V Moskvě 24. května 2002, ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce anglickém a jazyce ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.Za Spojené státy americké: Bush jr.
Za Ruskou federaci: Putin
URL : https://www.valka.cz/INT-24-05-2002-Smlouva-o-omezeni-strategickych-utocnych-zbrani-SORT-Moskevska-smlouva-t95053#377788Verze : 0
MOD
Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions
Strategic Offensive Reductions Treaty (SORT)


The United States of America and the Russian Federation, hereinafter referred to as the Parties,
Embarking upon the path of new relations for a new century and committed to the goal of strengthening their relationship through cooperation and friendship,
Believing that new global challenges and threats require the building of a qualitatively new foundation for strategic relations between the Parties,
Desiring to establish a genuine partnership based on the principles of mutual security, cooperation, trust, openness, and predictability,
Committed to implementing significant reductions in strategic offensive arms,
Proceeding from the Joint Statements by the President of the United States of America and the President of the Russian Federation on Strategic Issues of July 22, 2001 in Genoa and on a New Relationship between the United States and Russia of November 13, 2001 in Washington,
Mindful of their obligations under the Treaty Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms of July 31, 1991, hereinafter referred to as the START Treaty,
Mindful of their obligations under Article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons of July 1, 1968, and Convinced that this Treaty will help to establish more favorable conditions for actively promoting security and cooperation, and enhancing international stability,
Have agreed as follows:

Article I


Each Party shall reduce and limit strategic nuclear warheads, as stated by the President of the United States of America on November 13, 2001 and as stated by the President of the Russian Federation on November 13, 2001 and December 13, 2001 respectively, so that by December 31, 2012 the aggregate number of such warheads does not exceed 1700-2200 for each Party. Each Party shall determine for itself the composition and structure of its strategic offensive arms, based on the established aggregate limit for the number of such warheads.


Article II


The Parties agree that the START Treaty remains in force in accordance with its terms.


Article III


For purposes of implementing this Treaty, the Parties shall hold meetings at least twice a year of a Bilateral Implementation Commission.


Article IV


1. This Treaty shall be subject to ratification in accordance with the constitutional procedures of each Party. This Treaty shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification.


2. This Treaty shall remain in force until December 31, 2012 and may be extended by agreement of the Parties or superseded earlier by a subsequent agreement.


3. Each Party, in exercising its national sovereignty, may withdraw from this Treaty upon three months written notice to the other Party.


Article V


This Treaty shall be registered pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.
Done at Moscow on May 24, 2002, in two copies, each in the English and Russian languages, both texts being equally authentic.


FOR THE UNITED STATES OF AMERICA: Bush jr.
FOR THE RUSSIAN FEDERATION: Putin

Zdroj
http://www.armscontrol.org/
URL : https://www.valka.cz/INT-24-05-2002-Smlouva-o-omezeni-strategickych-utocnych-zbrani-SORT-Moskevska-smlouva-t95053#355077Verze : 0
MOD
ДОГОВОР МЕЖДУ РФ И США О СОКРАЩЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ
Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП)Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки, ниже именуемые Сторонами, вступая на путь новых отношений в новом столетии и будучи приверженными цели укрепления их взаимоотношений путем сотрудничества и дружбы, считая, что новые глобальные вызовы и угрозы требуют создания качественно новой основы стратегических отношений между Сторонами, стремясь к установлению подлинного партнерства, основанного на принципах обоюдной безопасности, сотрудничества, доверия, открытости и предсказуемости, будучи приверженными осуществлению значительных сокращений стратегических наступательных вооружений,
отталкиваясь от Совместных заявлений Президента Российской Федерации и Президента Соединенных Штатов Америки по стратегическим вопросам 22 июля 2001 года в Генуе и о новых отношениях между Россией и США 13 ноября 2001 года в Вашингтоне, учитывая свои обязательства по Договору
между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений от 31 июля 1991 года, ниже именуемому Договором о СНВ, учитывая свои обязательства по статье VI Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года, и будучи убежденными, что настоящий Договор будет способствовать созданию более благоприятных условий для активного содействия безопасности и
сотрудничеству и укрепления международной стабильности, согласились о нижеследующем:


Статья I


Каждая из Сторон сокращает и ограничивает стратегические ядерные боезаряды, как об этом заявил Президент Российской Федерации 13 ноября 2001 года и 13 декабря 2001 года, и как об этом заявил Президент Соединенных Штатов Америки 13 ноября 2001 года, соответственно, таким образом, чтобы к 31 декабря 2012 года суммарное количество таких боезарядов не превышало у каждой из Сторон количество в 1700 - 2200 единиц. Каждая из Сторон сама определяет состав и структуру своих стратегических наступательных вооружений, исходя из установленного суммарного предела для количества таких боезарядов.


Статья II


Стороны согласны, что Договор о СНВ остается в силе в соответствии с его положениями.


Статья III


Для целей реализации настоящего Договора Стороны созывают Двустороннюю комиссию по выполнению не реже двух раз в год.


Статья IV


1. Настоящий Договор подлежит ратификации в соответствии с конституционными процедурами каждой из Сторон. Настоящий Договор вступает в силу в день обмена ратификационными грамотами.
2. Настоящий Договор остается в силе до 31 декабря 2012 года и может быть продлен по согласованию Сторон или заменен ранее этого
срока последующим соглашением.
3. Каждая из Сторон в осуществление своего государственного суверенитета может выйти из настоящего Договора, письменно уведомив
другую Сторону об этом за три месяца.


Статья V


Настоящий Договор будет зарегистрирован в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций.


Совершено в Москве 24 мая 2002 года в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.


Для США: Буш-младший
Для РФ: Путин
Zdroj:
www.businesspravo.ru
URL : https://www.valka.cz/INT-24-05-2002-Smlouva-o-omezeni-strategickych-utocnych-zbrani-SORT-Moskevska-smlouva-t95053#465162Verze : 0
MOD