Main Menu
User Menu
Reklama

INT - 17.06.1925 - Protokol o zákazu užívati ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických

Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare

Protokol o zákazu užívati ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických

, podepsaný v Ženevě 17. června 1925.


Jménem republiky Československé, Německa, Spojených států amerických, Rakouska, Belgie, Brasilie, Velké Britanie, Kanady, Svobodného státu Irského, Indie, Bulharska, Chile, Číny, Kolumbie, Dánska, Egypta, Španělska, Estonska, Habeše, Finska, Francie, Řecka, Maďarska, Italie, Japonska, Lotyšska, Litvy, Lucemburska, Nicaraguy, Norska, Panamy, Nizozemí, Persie, Polska, Portugalska, Rumunska, Salvadoru, Siamu, Švédska, Švýcarska, Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, Turecka, Uruguaye a Venezuely byl sjednántento protokol:Podepsaní plnomocníci jménem svých vlád :
majíce na zřeteli, že užívání dusivých, otravných nebo podobných plynů, jakož i všech takových kapalin, hmot neb prostředků ve válce, bylo právem odsouzeno veřejným míněním civilisovaného světa,
majíce na zřeteli, že zákaz tohoto užívání byl vyjádřen ve smlouvách, jichž smluvními stranami je většina mocností světa, a
v úmyslu způsobiti, aby byl všeobecně uznán jako součást mezinárodního práva tento zákaz, který si vynucuje stejně svědomí jako prakse národů,


prohlašují,


že Vysoké smluvní strany, pokud nejsou již vázány smlouvami zakazujícími takové užívání, uznávají tento zákaz, souhlasí s tím, aby tento zákaz užívání byl rozšířen na válečné prostředky bakteriologické, a shodují se v tom, že se považují za vázány navzájem podle ustanovení této deklarace.


Vysoké smluvní strany se všemožně vynasnaží, aby přiměly ostatní státy k tomu, aby přistoupily k tomuto Protokolu. Takový přístup bude oznámen vládě republiky Francouzské a touto všem mocnostem, které Protokol podepsaly nebo k němu přistoupily. Nabude účinnosti dnem, kdy oznámení bude notifikováno vládou republiky Francouzské.


Tento Protokol, jehož texty francouzský a anglický jsou autentické, bude ratifikován co nejdříve. Bude datován dnešním dnem.


Ratifikace tohoto Protokolu budou zaslány vládě republiky Francouzské, která uvědomí o jejich uložení každou z mocností, jež Protokol podepsala nebo k němu přistoupila.


Listiny o ratifikaci nebo o přístupu zůstanou uloženy v archivu vlády republiky Francouzské.


Tento Protokol nabude působnosti pro každou z mocností, která jej podepsala, počínajíc dnem, kdy byla uložena její ratifikace, a od toho okamžiku bude tato mocnost zavázána vůči ostatním mocnostem, které již uložily své ratifikace.


Čemuž na svědomí plnomocníci podepsali tento Protokol.


Sepsáno v Ženevě v jednom výtisku dne sedmnáctého června roku tisícíhodevítistéhodvacátéhopátého.


Za Německo
H. von Eckhardt


Za Spojené státy americké
Theodore E. Burton
Hugh S. Gibson


Za Rakousko
E. Pflugl


Za Belgii
Fernand Petzer


Za Brasilii
Contre-Admiral A.C. de Souza e Silva
Major Estevao Leitao de Carvalho


Za Říši Britskou
Prohlašuji, že můj podpis nezavazuje Indii ani kterékoli britské dominium, které je zvláště členem Společnosti Národů a které zvláště nepodepíše tento Protokol ani k němu nepřistoupí.
Onslow


Za Kanadu
Walter A. Riddell


Za svobodný stát Irský
XXX

Za Indii
P. Z. Cox


Za Bulharsko
D. Mikoff


Za Chile
Luis Cabrera, divisní generál


Za Čínu
XXX


Za Kolumbii
XXX


Za Dánsko
A. Oldenburg


Za Egypt
Ahmed El Kadry


Za Španělsko
Emilio de Palacios


Za Estonsko
J. Laidoner


Za Habeš
Guétatchou Blata Herouy herouy
A. Tasfae


Za Finsko
O. Enckell


Za Francii
J. Paul - Boncour


Za Řecko
Vassili Dendramis
D. Vlachopoulos


Za Maďarsko
XXX


Za Italii
Pietro Cimienti
Alberto de Marinis - Stendardo


Za Japonsko
M. Matsuda


Za Lotyšsko
Plukovník Hartmanis


Za Litvu
Dr. Zaunius


Za Lucembursko
Ch. G. Vermaire


Za Nicaraguu
A. Sottile


Za Norsko
Chr. L. Lange


Za Panamu
XXX


Za Nizozemí
W. Doude Van Troostwijk
W. Guerin


Za Persii
XXX


Za Polsko
Generál Casimir Sosnkowski
G. D. Morawski


Za Portugalsko
A. M. Bartholomeu Ferreira
Americo da Costa Leme


Za Rumunsko
ad referendum
N. P. Comnene
Generál T. Dumitrescu


Za Salvador
J. Gustavo Guerrero


Za Siam
M. C. Vipulya


Za Švédsko
Einar Hennings


Za Švýcarsko
s výhradou ratifikace:
Lohner
Ed. Mller


Za Království Srbů, Chorvatů a Slovinců
J. Doutchitch
Generál Kalafatovitch
Kapitán fregaty Mariasevitch


Za Československo
Dr. Veverka Ferdinand


Za Turecko
M. Tevfik


Za Uruguay
Enrique E. Buero


Za Venezuelu
C. Parra Pérez

Zdroj
portal.gov.cz
URL : https://www.valka.cz/INT-17-06-1925-Protokol-o-zakazu-uzivati-ve-valce-dusivych-otravnych-nebo-podobnych-plynu-a-prostredku-bakteriologickych-t163014#494742Verze : 0
MOD
V Rčs platný ratifikován jako

zákon č. 173/1938 Sb.

s dodatkem


Prozkoumavše tento Protokol schvalujeme a potvrzujeme jej s výhradou, že Československá republika přestane ipso facto býti vázána tímto Protokolem vůči každému státu, jehož ozbrojená moc nebo ozbrojená moc jeho spojenců by nešetřily zákazů v Protokole obsažených.


Tomu na svědomí jsme tento list podepsali a k němu pečeť republiky Československé přitisknouti dali.


Na hradě Pražském dne 21. června léta tisícího devítistého třicátého
osmého.


President republiky Československé


Dr. Edvard Beneš v.r.


L. S.


Ministr zahraničních věcí:


Dr. K. Krofta v.r.


Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listina československá byla uložena v archivu vlády republiky Francouzské dne 16. srpna 1938 a tímto dnem nabyl Protokol účinnosti pro republiku Československou vůči ostatním mocnostem, které již uložily své ratifikace.


Protokolem jsou dosud vázány tyto státy : Německo, Belgie, Říše Britská, Kanada, Australie, Nový Zéland, Jihoafrická Unie, Irsko, Indie, Irak, Bulharsko, Chile, Čína, Dánsko, Egypt, Španělsko, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Iran, Italie, Lotyšsko, Liberia, Litva, Lucembursko, Mexiko, Norsko, Nizozemí (i s Nizozemskou Indií,
Surinamem a Curacaem), Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Siam, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Svaz Sovětských Socialistických Republik, Venezuela a Jugoslavie.


Zdroj
portal.gov.cz
URL : https://www.valka.cz/INT-17-06-1925-Protokol-o-zakazu-uzivati-ve-valce-dusivych-otravnych-nebo-podobnych-plynu-a-prostredku-bakteriologickych-t163014#494746Verze : 0
MOD

Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare
Signed at Geneva June 17, 1925


The Undersigned Plenipotentiaries, in the name of their respective Governments:


Whereas the use in war of asphyxiating, poisonous or other gases, and of all analogous liquids, materials or devices, has been justly condemned by the general opinion of the civilized world; and


Whereas the prohibition of such use has been declared in Treaties to which the majority of Powers of the World are Parties; and


To the end that this prohibition shall be universally accepted as a part of International Law, binding alike the conscience and the practice of nations;


Declare:


That the High Contracting Parties, so far as they are not already Parties to Treaties prohibiting such use, accept this prohibition, agree to extend this prohibition to the use of bacteriological methods of warfare and agree to be bound as between themselves according to the terms of this declaration.


The High Contracting Parties will exert every effort to induce other States to accede to the present Protocol. Such accession will be notified to the Government of the French Republic, and by the latter to all signatory and acceding Powers, and will take effect on the date of the notification by the Government of the French Republic.


The present Protocol, of which the French and English texts are both authentic, shall be ratified as soon as possible. It shall bear todays date.


The ratifications of the present Protocol shall be addressed to the Government of the French Republic, which will at once notify the deposit of such ratification to each of the signatory and acceding Powers.


The instruments of ratification of and accession to the present Protocol will remain deposited in the archives of the Government of the French Republic.


The present Protocol will come into force for each signatory Power as from the date of deposit of its ratification, and, from that moment, each Power will be bound as regards other powers which have already deposited their ratifications.


IN WITNESS WHEREOF the Plenipotentiaries have signed the present Protocol.


DONE at Geneva in a single copy, this seventeenth day of June, One Thousand Nine Hundred and Twenty-Five.State Parties


Done at Geneva, June 17, 1925Zdroj
http://www.state.gov/t/isn/4784.htm#treaty
URL : https://www.valka.cz/INT-17-06-1925-Protokol-o-zakazu-uzivati-ve-valce-dusivych-otravnych-nebo-podobnych-plynu-a-prostredku-bakteriologickych-t163014#494755Verze : 0
MOD