Main Menu
User Menu
Reklama

INT - 16.10.1925 - Locarnské dohody - závěrečný akt

Závěrečný akt locarnské konference


Zástupci vlády německé, belgické, britské, francouzské, italské,polské a československé, shromáždění v Locarnu od 5. do 16. října 1925, aby společnou dohodou hledali prostředky, jak uchovati své národy od pohromy války, a aby se postarali o pokojné řešení sporů každého druhu, které by náhodou vznikly mezi některými z nich, projevili souhlas s návrhy smluv a úmluv, které se jich týkají a které, vypracovány na této konferenci, mají vztah jedny k druhým:
Smlouva mezi Německem, Belgií, Francií, Velkou Británií a Itálií (Příloha A);
Rozhodčí smlouva mezi Německem a Belgií (Příloha B);
Rozhodčí smlouva mezi Německem a Francií (Příloha C);
Rozhodčí smlouva mezi Německem a Polskem (Příloha D);
Rozhodčí smlouva mezi Německem a Československem (Příloha E) .


Tyto akty, opatřeny nyní parafou „ne varietur“, budou míti datum tohoto dne a zástupci zúčastněných stran dohodli se sejíti v Londýně 1. prosince t.r., aby vykonali v téže schůzi formalitu podpisů aktů, které se jich týkají.


Ministr zahraničních věcí Francie oznamuje, že po návrzích rozhodčích smluv výše zmíněných, Francie, Polsko a Československo rovněž sjednaly v Locarnu návrhy dohod, aby si navzájem zajistily dobrodiní uvedených smluv. Tyto dohody budou řádně uloženy u Společnosti národů, avšak již nyní má pan Briand opisy k disposici mocností zde zastoupených.


Státní sekretář pro zahraniční věci Velké Británie navrhuje, aby v odpověď na určité, kancléřem a ministrem zahraničních věcí Německ a přednesené žádosti o vysvětlení týkající se článku 16 Paktu o Společnosti
národů, byl jim současně, kdy bude vykonána formalita podpisu aktů shora zmíněných, zaslán dopis, jehož návrh je rovněž připojen (Příloha F). Tento návrh je přijat.


Zástupci vlád zde zastoupených projevují plné přesvědčení, že tyto smlouvy a úmluvy, jakmile nabudou působnosti, přispějí vydatně k tomu, aby povolilo napětí myslí mezi národy, že rovněž usnadní rozřešení mnohých problémů politických a hospodářských ve shodě se zájmy a city národů a že upevňujíce mír a bezpečnost v Evropě, uspíší účinným způsobem odzbrojení uvedené v článku 8 Paktu o Společnosti národů.


Zavazují se, že budou upřímně spolupůsobiti na pracích, které již zahájila Společnost národů pro odzbrojení, a že budou hleděti je uskutečniti všeobecnou dohodou.


Dáno v Locarnu dne 16. října 1925.
Podpisy a pečeti
Zdroj
Schelle K., Moderní dějiny státu a práva v dokumentech, Brno, Masarykova universita, 1992
URL : https://www.valka.cz/INT-16-10-1925-Locarnske-dohody-zaverecny-akt-t94908#354626Verze : 0
MOD
Reklama